hsp moral tahun lima

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2015

3.885 views

Category:

Business

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA NKBSR PE ND I D I KA N M O RAL KANDUNGAN RUKUN NEGARAv BIDANG PEMBELAJARAN 3 :15Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Masyarakat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANviiBIDANG PEMBELAJARAN 4 :17 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam SekitarKATA PENGANTAR ixBIDANG PEMBELAJARAN 5 :19 PENDAHULUAN 1Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan NegaraHURAIAN SUKATAN PELAJARAN3PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI 6PENDIDIKAN MORALBIDANG PEMBELAJARAN 1 :8 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 13Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Keluargai

2. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RALRUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAANii 3. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan diMalaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmoniandan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. iii 4. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA NKBSR PE ND I D I KA N M O RALKATA PENGANTARDalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yangperlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yangperkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni danlaku moral. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dansecara berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi sertamurid secara aktif dalam suasana yang kondusif dan ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad 21.menggembirakan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran danDalam usaha menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti danbanyak pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakanuniversiti serta pegawai Kementerian Pendidikan dan individu kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolahyang mewakili badan-badan tertentu. aktiviti mengikut kese suaian murid. Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksanakanKepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya HuraianSukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkansetinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, teori pelbagai kecerdasan, pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontruktivisme dan pembelajaran akse s kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharap dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. iv 5. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL PENDAHULUANTakrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik menghormati hak asasi manusia; dan Pendidikan murid supaya menjadi insan yang bermoral ataumengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan.Moral berakhlak mulia dengan menekankan perkembanganpemikiran moral, perasaan moral dan tingkah lakumoral. Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandungPendidikan Moral di sekolah rendah memberi tumpuan dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafahkepada usaha memupuk ke kuatan kerohanian danPendidikan Kebangsaan.kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalamagama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara KANDUNGAN SUKATAN PELAJARANini. Dengan itu murid dapat membina satu panduanhidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang LimaUntuk membolehkan murid memahami, menghayatibermoral. Ini membolehkan mereka menjadi individuBidangserta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyakyang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap Pembelajaran lima bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan nilai-segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. nilai moral disampaikan menerusi bidang pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan kemanusiaan,Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai bidang pembelajaran itu juga menekankan aspekpanduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari kemasyarakatandan kebudayaan. Bidangsegi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial. pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut.Prinsip-prinsip itu adalah : 1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diribertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang 2. Nilai berkaitan dengan Diri dan Keluargalain.3. Nilai berkaitan dengan Diri dan Masyarakatberpegang teguh pada ajaran agama. 4. Nilai berkaitan dengan Diri dan Alam Sekitarprihatin kepada alam sekitar.5. Nilai berkaitan dengan Diri dan Negaramengekalkan keamanan dan keharmonian hidup.bersemangat patriotik.1 6. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL RangkaPengajaran nilai harus berfokus pada model insanKonsepsi menyeluruh yang meliputi tiga dimensi moral yang salingPEMIKIRAN berkaitan. (Rajah 1 : Model Insan Menyeluruh). Perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga MO RAL dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid supaya memahami nilai- PERASAAN KESEDARAN nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen MO RAL HATI NURANI terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan harian. Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk menjadikan INSAN se seorang murid mencapai tahap kematangan moral. BERAKHLAK MULIA Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaranTINDAKAN hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasaMO RAL gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi moral tersebut.RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH 2 7. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL HURAIAN SUKATAN PELAJARAN MatlamatKurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk TujuanHuraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu Pendidikan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan guru merancang aktiviti dan menghasilkan bahanMoral boleh menyumbang ke arah keharmonian danpengajaran dan pembelajaran yang sesuai denganke stabilan negara serta masyarakat global. tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakanpenerangan dalam membantu guru melaksanakankurikulum Pendidikan Moral dalam bilik darjah dengan Objektif Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membolehkanberkesan. Pendidikan murid :MoralPenerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi bidangi. memahami dan menghayati nilai-nilai murni Lajur pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan masyarakat Malaysia. akademik, hasil pembelajaran, dan cadangan aktivitipembelajaran. Setiap bidang pembelajaran dan nilaiii.meningkatkan amalan budi pekerti mulia.diperincikan mengikut tahun. Walaupun bidangpembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiapiii. menyedari danmenerima kepentingantahun, skop dan penekanan adalah berbeza kerana isu tanggungjawab moral dan sosial bagimoral atau kandungan yang dikemukakan semakin mengekalkan kesejahteraan hidup dalamkompleks dan mendalam selaras dengan tahap perhubungan diri dengan keluarga, masyarakat,kematangan murid. negara serta alam sekitar; dan Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan format empativ.mengembangkan danmengaplikasikanEmpatlajur utama, iaitu : pemikiran moral, perasaan moral dan perlakuanLajur moral dalam membuat sesuatu pertimbangan Laj ur Nilai 1 dan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Laj ur Kandungan Akademik2 Laj ur Hasil Pembelajaran 3Laj ur Cadangan Aktiv iti Pembelajaran43 8. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL1Kandungan akademik bagi setiap tahun disusun dengan2jelas bermula dengan tema6 diikuti oleh taj uk 8 3pengaj aran 7 dan huraian taj uk pengajaran4yang disertakan dengan contoh di mana yang perlu bagimemudahkan pengajaran. 5 6Dalam perkembangankurikulumdan proses 7pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak bolehdipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan 8akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikirsecara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadapse suatu isu moral jika mereka dapat mengk