filsafat dr437 - file.upi.edufile.upi.edu/direktori/.../agus_suherman/filsafatx.pdf · pertengahan;...

13
FILSAFAT DR437 Tujuan Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan wawasan yang memadai tentang hakikat dan kiadah-kaidah filsafat, baik filsafat Barat, filsafat Islam, maupun filsafat Sunda, sehingga mahasiswa dapat berpikir secara mendasar, rasional, dan menyeluruh dalam berbagai hal. Deskripsi Mata Kuliah Deskripsi Mata Kuliah Filsafat merupakan mata kuliah keahlian elektik yang diproyeksikan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan filosofis kepada mahasiswa, sebagai landasan dalam penalaran untuk mengkaji berbagai disiplin ilmu. Dalam perkuliahan ini dibahas: pengertian, sifat, manfaat, dan objek kajian filsafat; filsafat Yunani; filsafat abad pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh kebenaran. Selain itu, juga dilakukan pengkajian secara filosofis terhadap beberapa artefak budaya Sunda.

Upload: duongkhanh

Post on 31-Jan-2018

317 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

FILSAFAT DR437� Tujuan

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memilikipengetahuan, pemahaman, dan wawasan yang memadai tentanghakikat dan kiadah-kaidah filsafat, baik filsafat Barat, filsafat Islam,maupun filsafat Sunda, sehingga mahasiswa dapat berpikir secaramendasar, rasional, dan menyeluruh dalam berbagai hal.

� Deskripsi Mata Kuliah� Deskripsi Mata KuliahFilsafat merupakan mata kuliah keahlian elektik yang diproyeksikanuntuk memberikan pengetahuan dan wawasan filosofis kepadamahasiswa, sebagai landasan dalam penalaran untuk mengkajiberbagai disiplin ilmu. Dalam perkuliahan ini dibahas: pengertian,sifat, manfaat, dan objek kajian filsafat; filsafat Yunani; filsafat abadpertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafatdan cara memperoleh kebenaran. Selain itu, juga dilakukanpengkajian secara filosofis terhadap beberapa artefak budayaSunda.

Page 2: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

Buku Sumber

Page 3: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

Buku Sumber

Page 4: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

Buku Sumber

Page 5: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

Buku Sumber

Page 6: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

filsafat ���� philo & shopia (Yunani) * philo = cinta atawa resep * shopia = kawijaksanaan ���� philoshopia = cinta atawa resep kana kawijaksanaanKecap philoshopia diwanohkeun tur mimiti dipake ku Phytagoras (filsuf Yunani)

shopia (Y) ���� ngungkarakeun hiji kamahéran atawa kaparigelan dina milampah hiji pagawéan, upamana dina widang niaga atawa palayaran .hiji pagawéan, upamana dina widang niaga atawa palayaran .

���� dilarapkeun dina widang musik jeung puisi, nu harti na jalma anu seukeut pikiranana sarta nu hadé paripolahna.

���� pikeun nyebut pangaweruh nu pangluhungna, nyaéta pangaweruh nu bisa ngahontal bebeneran anu hakiki.

filsafat ( philoshopia) basa Arab falsafah

basa Inggris philosophy

Page 7: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

Wangenan & Watesan Filsafat� Plato ���� filsafat minangka dialéktika, nu hartina seni sawal a, alatan ceuk manéhna, pikeun

nimukeun bebeneran téh kudu dibarung ku sikep kriti s sarta kudu dipadungdengkeun antara hiji pamadegan jeung pamadegan séjénna, nepi ka nembrak ajén bebeneranana.

� Cicero ���� filsafat téh minangka indungna sakumna seni ( the mother of all the arts), ogé minangka senina hirup ( arts vitae).

� Al-Farabi ���� filsafat téh nyaéta élmu anu nalungtik tur nyusud h akékat nu sabener-benerna tina sagala perkara.

� Rene Descartes ����filsafat téh nyaéta gundukan sakumna pangaweruh, ka lawan Pangéran, � Rene Descartes ����filsafat téh nyaéta gundukan sakumna pangaweruh, ka lawan Pangéran, alam, jeung manusa, minangka objék panalungtikanana .

� Francis Bacon ���� filsafat téh nyaéta indungna sakumna paélmuan, sart a filsafat matéakeun sakumna pangaweruh minangka widangna.

� John Dewey ���� filsafat kudu disawang minangka alat pikeun nyaluyu keun tradisi-tradisi heubeul kana konvensi-konvensi anyar dina leunjeura n kabudayaan.

� Will Durant ���� filsafat téh minangka pasukan marinir nu pancénna n garebut wewengkon basisir pikeun balabuhna pasukan infantri.

� Louis Kattsoff ���� filsafat téh minangka sasayagaan sakabéh pakakas pa ranti nyieun roti nepi hiji jalma bisa nyieun roti.

Page 8: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

Kagiatan Filsafat@ Kagiatan filsafat dimimitian tina ngalelemu atawa neuleuman hiji perkara

(merenung/kontemplasi) tur dipungkas ku tindakan.

@ Filsafat � kagiatan ngalelemu (merenungi) hiji perkara pikeun nyusun sistempangaweruh nu rasional pikeun maham jeung nyangkem alam dunya atawadiri manusa.

Page 9: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

Ciri Mikir Filsafat:

• gembleng (compleceted)

• dasar & ngakar (radikal)

• ramalan -rasional (spekulatif -rasional)• ramalan -rasional (spekulatif -rasional)

Page 10: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

Kamekaran Pangaweruh & Kagiatan Mikir

1. < 15.000 taun SM* diajar tina alam* nomade

2. 15.000 – 600 taun SM* geus aya ca-lis-tung* Mesir kuno, Sumaria, Babilonia, Niviveh, Tiongkok , Maya, Inca

3. 600 – 100 taun SM3. 600 – 100 taun SM* Yunani kuno: manusa miboga kabébasan – émbrio demok rasi liberal* Sokrates, Plato, Aristoteles, Thales, Archimides, jrrd.* logika, deduksi, silogisme

4. Abad pertengahan* pamikir/filsuf Arab/Islam ���� dipangaruhan ku agama jeung moral.* Al Kawarijmi (kimia), Umar Kayam (astronomi, matem atika, sastra),

Ibnu Rusdi (kedokteran)

5. Abad moderen* hasil interaksi ���� sintesa

Page 11: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

niténan

milah-milah

nyoba-nyoba

mekarkeun

Page 12: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

kabeneran

babalédogan (spekulasi)

nyoba & nyalahan (trial & error)

1. Pangalaman ngolah pribadi

otoritas:- otoritas lembaga- otoritas pribadi

ilmiah

2. Kayakinan bebeneran mutlak, bebeneran nu hamo salah (dasarna: wahyu ilahi)

Page 13: FILSAFAT DR437 - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/.../AGUS_SUHERMAN/Filsafatx.pdf · pertengahan; filsafat Islam; filsafat Sunda; serta aliran-aliran filsafat dan cara memperoleh

Objek Kjian Filsafat

1. Objek materia2. Objek Forma