elemen penilaian

Post on 30-May-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  1/24

  Item PenilaianItem Penilaian

  Sains UPSRSains UPSRBahagian A

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  2/24

  ITEMITEM

  PerkaraPerkara atauatau alatalatyang digunakanyang digunakanuntuk mendapatkanuntuk mendapatkan responsrespons yangyangmerupakanmerupakan evidensevidens yang bolehyang boleh

  dipertimbangkan dalamdipertimbangkan dalam pentaksiranpentaksiransesuatusesuatu konstrukkonstruk..

  PerkaraPerkara atauatau alatalatyang digunakanyang digunakanuntuk mendapatkanuntuk mendapatkan responsrespons yangyangmerupakanmerupakan evidensevidens yang bolehyang boleh

  dipertimbangkan dalamdipertimbangkan dalam pentaksiranpentaksiransesuatusesuatu konstrukkonstruk..

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  3/24

  KOMPONEN ITEM

  Rangsangan / Stimulus

  Makluman khusus di mana sesuatu soalan itudidasarkan

  Tugasan / StemPernyataan tentang apa yang perlu dipersembahkansebagai respons

  Arahan

  Pernyataan yang menunjukkan bagaimana harusrespons itu dikemukakan

  Peraturan Pemarkahan

  Panduan tentang bagaimana skor diberikan

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  4/24

  RANGSANGAN/ STIMULUS

  Makluman khusus di mana sesuatusoalan itu didasarkan

  Petikan, Pernyataan, Gambarajah, Carta

  Alir, Perbualan dll.

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  5/24

  TUGASAN/ STEM

  Pernyataan tentang apa yang perludipersembahkan sebagai respons

  Namakan, Kelaskan, Ramalkan

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  6/24

  ARAHAN

  Arahan Umum dan Arahan Khusus

  Pernyataan yang menunjukkanbagaimana harus respons itu

  dikemukakan

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  7/24

  C

  IRIC

  IRI ITEM BERKUALITI

  KEAKURANKEAKURAN

  Kurikulum - Peluang - Spesifikasi

  KETEPATAN DANKEJELASANKETEPATAN DANKEJELASAN

  Konstruk - Konteks - Jelas

  KESESUAIANKESESUAIAN

  Kesukaran Penting - Adil

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  8/24

  Elemen 1

  PENGETAHUANPENGETAHUAN

  Kebolehan mengingat semula

  Kebolehan mengenalpasti elemen yang spesifik

  Dikelaskan kepada 6 konstruk seperti berikut :

  1. Fakta1. Fakta 2. Istilah2. Istilah 3. Kaedah3. Kaedah

  4. Urutan4. Urutan 5. Pengelasan5. Pengelasan 6. Prinsip6. Prinsip

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  9/24

  Elemen 1: PENGETAHUANPENGETAHUAN

  Fakta :Mengingat semula maklumat yang khusus atau yang terpisah.

  Istilah :

  Penerangan atau definisi serta penggunaannya yang betuldalam komunikasi.

  Kaedah :Pengetahuan tentang pengendalian sesuatu, kaedah penyiasatan,teknik atau prosedur yang digunakan dalam sesuatu bidang.

  Urutan :Pengetahuan tentang susunan mengikut tertib dalameksperimen, arah aliran dan gerakan.

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  10/24

  Elemen 1: PENGETAHUANPENGETAHUAN

  Pengelasan :Pengetahuan tentang pengelasan set atau bahagian.

  Prinsip :Pengetahuan tentang idea utama, skim dan corak yang diguna-

  kan untuk penyusunan atau pembentukan sesuatu fenomena.

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  11/24

  Elemen 2

  KEFAHAMANKEFAHAMAN Kebolehan mengetahui apa yang telahdikomunikasikan.

  Boleh menggunakan bahan atau idea yang di-

  komunikasikan tanpa perlu menghubungkannyadengan bahan lain.

  Terbahagi kepada 3 konstruk seperti berikut :

  1. Penterjemahan1. Penterjemahan 2. Pentafsiran 3. Ekstrapolasi2. Pentafsiran 3. Ekstrapolasi

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  12/24

  Elemen 2: KEFAHAMANKEFAHAMAN

  Penterjemahan :Menulis semula komunikasi daripada satu bentuk kepada satubentuk komunikasi yang lain dengan menggunakan perkataanatau simbol.

  Pentafsiran :Menyusun semula (maklumat/pandangan baru) sesuatu komuni-kasi kepada satu bentuk baru secara verbal atau grafik.Mak-lumat baru itu mungkin dalam bentuk idea yang tersirat sepertipola, perkaitan atau rumusan.

  Ekstrapolasi :Menjangka melampaui data yang diberi bagi menentukanimplikasi, akibat, hasilan atau kesan pelunjuran komunikasiasal. Menggabung beberapa kemahiran (ramalan, inferens,

  anggaran) dalam mengemukakan jawapan.

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  13/24

  Elemen 3

  KEMAHIRAN INTELEKKEMAHIRAN INTELEK Kebolehan menggunakan pengetahuan, pemaha-man dan kemahiran pada masalah dan situasi

  baru. Penyelesaiannya tidak dapat dibuat denganhanya mengingat semula.

  Pengetahuan yang akan digunakan mungkinabstrak dalam bentuk idea umum, aturan,proseduratau kaedah.

  Menguji 1 konstruk sahaja, iaitu : AplikasiAplikasi

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  14/24

  10 KONSTRUK DALAM10 KONSTRUK DALAM

  PENILAIAN SAINS UPSRPENILAIAN SAINS UPSR

  1. Fakta

  2. Istilah

  3. Kaedah

  4. Urutan

  5. Pengelasan

  6. Prinsip

  1. Fakta

  2. Istilah

  3. Kaedah

  4. Urutan

  5. Pengelasan

  6. Prinsip

  7. Penterjemahan8. Pentafsiran

  9. Ekstrapolasi

  7. Penterjemahan8. Pentafsiran

  9. Ekstrapolasi

  KEMAHIRANINTELEK

  PENGETAHUAN KEFAHAMAN

  10. Aplikasi10. Aplikasi

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  15/24

  1 Rajah 1 menunjukkan lapisan P, Q, R dan S pada keratan rentas

  bumi. Apakah lapisan P, Q, R dan S ?

  P Q R S

  A Teras Luar Kerak Teras dalam Mantel

  B Kerak Teras Luar Teras Dalam Mantel

  C Kerak Mantel Kerak Teras Dalam

  D Teras Luar Mantel Kerak Teras Dalam

  Mengingat semula maklumat yang khusus atau yang terpisah-pisah

  Elemen 1: Pengetahuan Konstruk : Fakta

  P

  Q

  R

  S

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  16/24

  Elemen 1: Pengetahuan Konstruk : Istilah

  2 Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi ?

  A Penggunaan kaedah oleh ahli sains untuk menjalankan

  kajian sainsB Alat komunikasi yang dicipta untuk kegunaan manusia

  berkomunikasi

  C Penggunaan pengetahuan sains untuk membantu mengatasi

  had keupayaan manusia

  D Kemudahan dalam kehidupan seharian yang didapati

  daripada hasil ciptaan ahli-ahli sains

  Penerangan atau definasi serta penggunaannya yang betul dalam

  komunikasi

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  17/24

  Elemen 1: Pengetahuan Konstruk : Kaedah

  3 Sekumpulan murid ingin menyiasat tentang proses pertumbuhansejenis tumbuhan. Antara langkah berikut yang manakah perlu

  dilakukan ?

  I Mengukur ketinggian pokok

  II Mengira bilangan daun

  III Mengira bilangan bunga

  IV Mengukur lilitan batang

  A I dan III sahajaB I, II dan IV

  C II, III dan IV

  D I, II, III dan IV

  Pengetahuan tentang pengendalian sesuatu, kaedah penyiasatan,

  teknik atau proseduryang digunakan dalam sesuatu bidang.

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  18/24

  Elemen 1: Pengetahuan Konstruk : Urutan

  4 Sebuah pulau kecil yang berpenduduk telah diserang oeh berjuta-juta belalang. R, S, T dan U adalah peristiwa yang berlaku akibatserangan itu.

  R - Manusia kekurangan makananS - Semua tumbuhan musnah

  T - Haiwan karnivor mati

  U - Haiwan herbivor mati

  Antara berikut yang manakah urutan peristiwa yang betul ?

  A R, T, U, S

  B S, U, T, R

  C T, R, U, S

  D U, T, S, R

  Pengetahuan tentang susunan mengikut tertib dalam eksperimen,

  peristiwa, arah aliran dan gerakan.

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  19/24

  Elemen 1: Pengetahuan Konstruk : Pengelasan

  Pengetahuan tentang pengelasan set atau bahagian.

  P - Tidak berkaki

  Q - Badan bersisik

  R - Badan berbulu

  S - Badan berbentuk silinder

  5 Maklumat di atas menunjukkan sifat fizikal haiwan.

  Antara sifat fizikal berikut yang manakah boleh digunakan untukmengelaskan cacing dan ular dalam kumpulan yang sama ?

  A P dan Q sahaja

  B P dan S sahaja

  C P, R dan S sahaja

  D Q, R dan S sahaja

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  20/24

  Elemen 1: Pengetahuan Konstruk :Prinsip

  J - Pendidihan

  K - Penyejatan

  L - Kondensasi

  M - Pengewapan

  6 Maklumat di atas menunjukkan proses yang menyebabkanperubahan keadaan bahan.

  Antara berikut yang manakah melibatkan perubahan cecair

  kepada gas ?A J dan L sahaja

  B J, K dan M

  C K, L dan M

  D J, K, L dan M

  Pengetahuan tentang idea utama, skim dan corak yang digunakan

  untuk penyusunan atau pembentukan sesuatu fenomena.

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  21/24

  Elemen 2: Kefahaman Konstruk : Terjemahan

  Ulat makan padi Katak dan ayam makan ulat

  Ayam makan padi Burung helang makan katak dan ayam

  7 Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan dalam satu

  siratan makanan. Antara berikut manakah siratan makanan yangterdapat dalam maklumat ini ?

  Mengemukakan (tulisan atau simbul) satu bentuk komunikasi

  lain/baru daripada satu bentuk komunikasi yang diberi.

  Ulat Ayam

  Padi

  Katak Helang

  A

  Ulat Ayam

  Padi

  Katak Helang

  B

  Ulat Ayam

  Padi

  Katak Helang

  C

  Ulat Ayam

  Padi

  Katak Helang

  D

 • 8/9/2019 Elemen Penilaian

  22/24

  Elemen 2: Kefahaman Konstruk : Tafsiran

  8 Rajah 8 menunjukkan satu litar elektrik yang terdiri daripada sel

  kering disambungkan kepada dua mentol, P dan Q dan tiga suis,

  X, Y dan Z. Apakah yang perlu diakukan untuk menyalakan

  mentol Q sahaja ?

  A Hidupkan suis Y dan ZB Hidupkan suis X dan Z

  C Hidupkan suis X dan Y

  D Hidupkan suis X, Y dan Z

  Mengemukakan (idea/perkaitan/rumusan) satu bentuk komunikasi

  lain/baru dari