elemen penilaian akreditasi rumah sakit

Download elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

Post on 13-Apr-2018

233 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  1/300

  Standar No urut

  SKP.I. 1

  2

  3

  4

  5

  SKP.II. 1

  2

  3

  4

  SKP.III. 1

  2

  3

  4

  SKP.IV. 1

  2

  3

  4

  SKP.V. 1

  2

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  2/300

  3

  SKP.VI. 1

  2

  3

  4

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  3/300

  Template - Rumah Sakit

  Elemen Penilaian

  Paien diidenti!kai e"elum pem"erian o"at# darah# atau produk darah.

  Paien diidenti!kai e"elum pem"erian pen$o"atan dan tindakan % proedur

  Ke"i&akan dan proedur diimplementaikan

  Rumah akit menerapkan pro$ram hand h'$iene 'an$ e(ekti(.

  Paien diidenti!kai men$$unakan dua identita paien# tidak "oleh men$$unakan nomorkamar atau lokai paien

  Paien diidenti!kai e"elum men$am"il darah dan peimen lain untuk pemerikaan klini)lihat &u$a *P.5.+# EP 2,

  Ke"i&akan dan proedur men$arahkan pelakanaan identi!kai 'an$ koniten pada emuituai dan lokai

  Perintah lian dan 'an$ melalui telepon ataupun hail pemerikaan ditulikan eara len$koleh penerima perintah atau hail pemerikaan tere"ut. )lihat &u$a KI.1/.2# EP 1,

  Perintah lian dan melalui telpon atau hail pemerikaan eara len$kap di"aakan kem"apenerima perintah atau hail pemerikaan tere"ut. )lihat &u$a *P.5.3.1# akud dan Tu&uan,

  Perintah atau hail pemerikaan dikon!rmai oleh indi0idu 'an$ mem"eri perintah atau hapemerikaan tere"ut

  Ke"i&akan dan proedur mendukun$ praktek 'an$ koniten dalam melakukan 0eri!kaiterhadap akurai dari komunikai lian melalui telepon. )lihat &u$a *P.5.3.1. akud dan Tu&uan

  Ke"i&akan dan%atau proedur dikem"an$kan a$ar memuat proe identi!kai# lokai# pem"la"el# dan pen'impanan o"at-o"at 'an$ perlu diapadai

  Elektrolit konentrat tidak "erada di unit pela'anan paien keuali &ika di"utuhkan eara kdan tindakan diam"il untuk mene$ah pem"erian 'an$ tidak en$a&a di area tere"ut# "iladiperkenankan ke"i&akan.

  Elektrolit konentrat 'an$ diimpan di unit pela'anan paien haru di"eri la"el 'an$ &ela# diimpan pada area 'an$ di"atai ketat )retrited,.

  Rumah akit men$$unakan uatu tanda 'an$ &ela dan dapat dimen$erti untuk identi!kailokai operai dan meli"atkan paien di dalam proe penandaan% pem"eri tanda.

  Rumah akit men$$unakan uatu heklit atau proe lain untuk mem0eri!kai aat preoptepat lokai# tepat proedur# dan tepat paien dan emua dokumen erta peralatan 'an$ diperteredia# tepat# dan (un$ional

  Tim operai 'an$ len$kap menerapkan dan menatat proedur e"elum inii % time-out

  e"elum dimulain'a uatu proedur % tindakan pem"edahan.

  Ke"i&akan dan proedur dikem"an$kan untuk mendukun$ keera$aman proe untukmematikan tepat lokai# tepat proedur# dan tepat paien# termauk proedur medi dan tindapen$o"atan $i$i % dental 'an$ dilakanakan di luar kamar operai.

  Rumah akit men$adopi atau men$adaptai pedoman hand h'$iene ter"aru 'an$ diter"itdan udah diterima eara umum )al.dari Patient Sa(et',.

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  4/300

  Ke"i&akan dan%atau proedur dikem"an$kan untuk men$arahkan pen$uran$an eara"erkelan&utan riiko in(eki 'an$ terkait pela'anan keehatan

  Rumah akit menerapkan proe aemen aal riiko paien &atuh dan melakukan aemeulan$ terhadap paien "ila diindikaikan ter&adi peru"ahan kondii atau pen$o"atan. )lihat &u$*P.1.+# EP 4,

  6an$kah-lan$kah diterapkan untuk men$uran$i riiko &atuh "a$i mereka 'an$ pada hail

  aemen dian$$ap "eriiko )lihat &u$a *P.1.+# EP 5,6an$kah-lan$kah dimonitor hailn'a# "aik tentan$ ke"erhailan pen$uran$an edera aki"a

  &atuh dan maupun dampak 'an$ "erkaitan eara tidak dien$a&a

  Ke"i&akan dan%atau proedur mendukun$ pen$uran$an "erkelan&utan dari riiko edera paaki"at &atuh di rumah akit

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  5/300

  Nilai 7apaian SKP

  8.889

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  6/300

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  7/300

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  8/300

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  9/300

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  10/300

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  11/300

  Standar No urut

  PK. 1. 1

  2

  3

  4

  5

  PK. 1.1. 1

  2

  PK. 1.1.1 1

  2

  PK. 1.2. 1

  2

  PK. 1.3. 1

  2

  3

  PK. 1.4. 1

  2

  3

  4

  PK. 1.5. 1

  2

  3

  PK. 1.+. 1

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  12/300

  2

  3

  PK. 2. 1

  2

  3

  PK. 2.1. 1

  2

  3

  4

  PK. 2.1.1 1

  2

  PK. 2.2. 1

  2

  3

  4

  PK. 2.3. 1

  2

  PK. 2.4. 1

  2

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  13/300

  PK. 2.5. 1

  2

  PK. 3. 1

  23

  4

  5

  PK. 4. 1

  2

  PK. 5. 1

  2

  3

  PK. +. 1

  2

  3

  PK. +.1. 1

  2

  3

  PK. +.2. 1

  2

  3

  PK. +.3. 1

  2

  PK. +.4. 1

  2

  3

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  14/300

  4

  5

  +

  PK. +.4.1 1

  2

  PK. :. 1

  2

  3

  4

  5

  +

  :

  PK. :.1 1

  2

  3

  4

  PK. ;. 1

  2

  3

  4

  PK. /. 1

  2

  3

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  15/300

  4

  5

  PK.18 1

  2PK.11 1

  2

  3

  4

  5

  +

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  16/300

  Template - Rumah Sakit

  Elemen Penilaian

  Rumah akit merepon permintaan untuk keperluan dukun$an a$ama dan piritual paien.

  Sta( men$identi!kai harapan dan ke"utuhan pri0ai elama pela'anan dan pen$o"atan.

  Rumah akit telah menentukan tin$kat tan$$un$ &aa"n'a terhadap milik paien

  Rumah akit mempun'ai proe untuk melindun$i paien dari kekeraan !ik

  lndi0idu 'an$ tidak memiliki identita diperika

  6okai terpenil atau teriolai di monitor

  Rumah akit men$identi!kai kelompok 'an$ "eriiko )lihat &u$a PP.3.1 %d PP.3./,.

  Sta( memahami tan$$un$ &aa" mereka dalam proe perlindun$an.

  Para pemimpin rumah akit "eker&aama untuk melindun$i dan men$edepankan hak paien dkeluar$a.

  Para pemimpin rumah akit memahami hak paien dan keluar$a euai den$an undan$-undan

  peraturan dan dalam hu"un$ann'a den$an komunita 'an$ dila'anin'a )lihat &u$a TKP.+# EP 1

  Rumah akit men$hormati hak paien# dan dalam "e"erapa ituai hak dari keluar$an'a# untumendapatkan hak itimea dalam menentukan in(ormai apa a&a 'an$ "erhu"un$an den$anpela'anan 'an$ "oleh diampaikan kepada keluar$a atau pihak lain# dalam ituai tertentu.

  Sta( memahami ke"i&akan dan proedur 'an$ "erkaitan den$an hak paien dan dapat men&elatan$$un$ &aa" mereka dalam melindun$i hak paien.

  Ke"i&akan dan proedur men$arahkan dan mendukun$ hak paien dan keluar$a dalam pela'anrumah akit.

  Terdapat proe untuk men$identi!kai dan men$hormati nilai-nilai dan kepera'aan paien d"ila mun$kin# &u$a keluar$an'a )lihat &u$a PPK.3.1# EP 1 dan PP.:# EP 1,

  Sta( mempraktekan proe tere"ut dan mem"erikan pela'anan 'an$ men$hormati nilai dankepera'aan paien.

  Rumah akit mempun'ai proe untuk merepon permintaan 'an$ "eri(at rutin atau komplek'an$ "erkenaan den$an a$ama atau dukun$an piritual.

  Kein$inan paien untuk pri0ai dihormati pada etiap aanara klini# pemerikaan#proedur%pen$o"atan dan tranportai

  Paien memperoleh in(ormai tentan$ tan$$un$ &aa" rumah akit dalam melindun$i "aran$ pri"adi.

 • 7/25/2019 elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit

  17/300

  Rumah akit men$hormati kerahaiaan in(ormai keehatan paien.

  Paien diminta peretu&uann'a untuk mem"uka in(ormai 'an$ tidak terakup dalam undan$-undan$ dan peraturan

  Ke"i&akan dan proedur dikem"an$kan untuk mendukun$ dan mendoron$ keterli"atan paien keluar$an'a dalam proe pela'anan )lihat &u$a *PK.2# EP 4= *PK.3.5# EP 1= PP.:.1# EP 5= PPK.2#5= PPK.5# EP 2= PK.2 dan *PK.3# EP 3,

  Ke"i&akan dan proedur tentan$ hak paien "ertu&uan untuk tidak menim"ulkan raa takut untmenari eond opinion dan kompromi dalam pela'anan mereka "aik didalam maupun diluar rakit

  Sta( di"erikan pelatihan dalam pelakanaan ke"i&akan dan proedur erta peran mereka dalammendukun$ partiipai paien dan keluar$an'a dalam proe auhan.

  Paien dan keluar$an'a memahami "a$aimana dan kapan mereka akan di&elakan tentan$ konmedi dan dia$noi pati# "ila perlu )lihat &u$a *P.4.1# EP 2 dan PPK.2 EP +,.

  Paien dan keluar$an'a memahami "a$aimana dan kapan mereka akan di&elakan tentan$ renpela'anan dan pen$o"atann'a )lihat &u$a *P.4.1# EP 3 dan *PK.2# EP 4,.

  Paien dan keluar$an'a memahami kapan peretu&uan akan diminta dan proe "a$aimana amem"erikann'a )lihat &u$a PPK.2# EP 4,.

  Paien dan keluar$an'a memahami hak mereka untuk "erpartiipai dalam keputuanpela'anann'a# "ila mereka men$hendakin'a )6ihat &u$a PK.2# EP 1= *P.4.1# EP 3= PP.:.1# EP 5=*PK.3# EP 3 dan PPK.2# EP :,.

  Paien dan keluar$an'a memahami "a$aimana mereka akan di"eritahu dan iapa 'an$ akanmem"eritahu mereka tentan$ hail dari pela'anan dan pen$o"atan )lihat &u$a PP.2.4# EP 1,

  Paien dan keluar$an'a memahami "a$aimana mereka akan di"eritahu dan iapa 'an$ akanmem"eritahu mereka tentan$ hail 'an$ tidak

View more