cover makalah plh

Download Cover Makalah PLH

Post on 12-Apr-2018

238 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  1/25

  MAKALAH PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

  MASALAH LINGKUNGAN

  Disusun Oleh :

  Koriatul Hidayah 440141204

  !e"uh A#riyadi $20140%0&'

  (ahel )etriana 2*014111$

  +hony I,h-an Satyadi *1124120%

  !o./ idayat 4$0141210$

  UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

  SEMARANG

  2013

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  2/25

  DAFTAR ISI

  HALAMAN JUDUL iDAFTAR ISI ii

  BAB I PENDAHULUAN

  A Latarela/an" 1

  (u3usanMasalah 1

  !uuan 1

  Man#aat 1

  BAB IIPEMBAHASAN

  A MasalahLin"/un"anse,ara Glo5al $

  MasalahLin"/un"anse,araNasional 11

  6 MasalahLin"/un"anse,ara lo,al 7/ota Se3aran"8 1&

  BAB III PENUTUP

  A Kesi39ulan 22

  Saran 22

  DAFTAR PUSTAKA

  2

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  3/25

  BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1Latar Belaka!

  De-asa ini 3asalah lin"/un"an 5anya/ 3enadi 9erhatian /arena

  5entu/ /ehidu9an 5ai/ 9ada 3anusia he-an tu35uh;tu35uhan dan

  or"anis3 lainnya a/an salin" 3e39en"aruhi satu den"an yan" lain dala3

  intera/si yan" uni/den"anlin"/un"an )ada3ulanya3asalahlin"/un"an

  hidu9 3eru9a/an 3asalah ala3i ya/ni 9eristi-a;9eristi-a yan" teradi

  se5a"ai 5a"ian dari 9roses natural )roses natural ini teradi tan9a

  3eni35ul/an a/i5at yan" 5erarti 5a"i tata lin"/un"an itu sendiri dan

  da9at 9ulih /e3udian se,ara ala3i 7ho3eostasi8

  A/an teta9i

  se/aran"3asalahlin"/un"antida/la"ida9atdi/ata/anse5a"ai3asalah yan"

  se3ata;3ata5ersi#atala3i /arena3anusia3e35eri/an#a/tor9enye5a5

  yan" san"atsi"ni./anse,ara

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  4/25

  di5uan"/elin"/un"anLi35ahinilah yan"

  3en"a/i5at/an/erusa/anala3/hususnya9adalin"/un"anhidu9>a/tor

  lainya yaitu 9r/e35an"an te/nolo"i yan" se3a/in 9esat se9erti yan"

  /ita/etahui5ah-ase5enarnyasea/dulute/nolo"isudahadaatau3anusiasudah3en""una/ante/nolo"i

  Seseoran"3en""una/ante/nolo"i/arena3anusia5era/alDen"ana/alnyaia

  in"in/eluardari3asalah in"inhidu9le5ih5ai/ le5iha3andanse5a"ainya

  )er/e35an"ante/nolo"iteradi/arenaseseoran"3en""una/ana/alnyadana

  /alnyauntu/3enyelesai/ansetia93asalah yan" dihada9inya

  A. R"#"$aMa$ala%Dari latar 5ela/an" 3a/alahini3en"a35il ru3usan 3asalah se5a"ai

  5eri/ut:18 A9a3asalahlin"/un"anse,ara "lo5al?28 A9a3asalahlin"/un"anse,aranasional?$8 A9a3asalahlin"/un"anse,ara lo,al 7Se3aran"8?

  &. T"'"a

  Dari ru3usan3asalah di atas ada9untuuannyase5a"ai5eri/ut:18 Men"etahui3asalahlin"/un"anse,ara "lo5al28 Men"etahui3asalahlin"/un"anse,aranasional$8 Men"etahui3asalahlin"/un"anse,ara lo,al 7Se3aran"8

  D. Ma(aat Pe"l)$a18 Me35eri/anin#or3asi/e9ada9e35a,atentan"3asalahlin"/un"an28 Men"in"at/an9e35a,aa/an9entin"nya3ena"alin"/un"anhidu9

  4

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  5/25

  BAB II

  PEMBAHASAN

  A. Ma$ala%L)!k"!aSe*ara Gl+,al1. Per",a%a )kl)# -e#aa$a !l+,al/

  !elah u3u3 di/etahui salah satu 3asalah ter5esar yan" /ita

  hada9i saat ini adalah 9e3anasan "lo5al 7Glo5al ar3in"8 Da39a/nya

  9ada 5u3i dan /ehidu9an seluruh 3a/hlu/ sun""uh san"at 3ena/ut/an

  A9a yan" 3enadi se5a5 teradinya "lo5al -ar3in" sudah san"at serin"

  di9erde5at/an oleh /o3unitas il3u-an 3edia 5ah/an 9olitisi !eta9isayan"nya /ita 3asih saa terus 3e39er5in,an"/an 9enye5a5 se9utar

  "lo5al -ar3in" 9adahal a/i5at yan" diti35ul/an setia9 hari se3a/in

  nyata dan teru/ur Satu hal yan" 9asti 9enye5a5nya adalah sia9a la"i

  /alau 5u/an /ita u3at 3anusia dan a/i5at dari ini a/an san"at terasa

  Pe#aa$a !l+,al atau Global Warming adalah suatu 9roses

  3enin"/atnya suhu rata;rata at3os#er laut dan daratan u3i Suhu rata;

  rata "lo5al 9ada 9er3u/aan u3i telah 3enin"/at 0'4 @ 01& 6 71$$ @

  0$2 >8 sela3a seratus tahun tera/hir Intergovernmental Panel on

  Climate Change 7I)668 3enyi39ul/an 5ah-a Bse5a"ian 5esar

  9enin"/atan suhu rata;rata "lo5al sea/ 9erten"ahan a5ad /e;20

  /e3un"/inan 5esar dise5a5/an oleh 3enin"/atnya /onsentrasi "as;"as

  ru3ah /a,a a/i5at a/ti

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  6/25

  9ele9asan "as /ar5ondio/sida sisa 9e35a/aran /e at3os#er Se/itar 40C

  dari 9olusi /ar5ondio/sida dunia 5erasal dari 9rodu/si listri/ A3eri/a

  Seri/at Ke5utuhan ini a/an terus 3enin"/at setia9 harinya Se9ertinya

  usaha 9en""unaan ener"i alternati# selain #osil harus se"eradila/sana/an !eta9i 3asih 5anya/ dari /ita yan" en""an untu/

  3ela/u/an ini2 P+l"$) Kar,+)+k$)a ar) e#,akara ,e$) "t"k tra$+rta$)

  Su35er 9olusi /ar5ondio/sida lainnya 5erasal dari 3esin /endaraan

  5er3otor A9ala"i /eadaan se3a/in di9er9arah oleh adanya #a/ta 5ah-a

  9er3intaan /endaraan 5er3otor setia9 tahunnya terus 3enin"/at seirin"

  den"an 9o9ulasi 3anusia yan" u"a tu35uh san"at 9esat Sayan"nya

  se3ua 9enin"/ataan ini tida/ dii35an"i den"an usaha untu/ 3en"uran"i

  da39a/

  $ Ga$ Metaa ar) eteraka a erta)a.Gas 3etana 3ene39ati urutan /edua setelah /ar5ondio/sida yan"

  3enadi 9enye5a5 terdinya e#e/ ru3ah /a,a Gas 3etana da9at 5ersal

  dari 5ahan or"ani/ yan" di9e,ah oleh 5a/teri dala3 /ondisi /e/uran"an

  o/si"en 3isalnya di9ersa-ahan )roses ini u"a da9at teradi 9ada usus

  he-an terna/ dan den"an 3enin"/atnya u3lah 9o9ulasi terna/

  3en"a/i5at/an 9enin"/atan 9rodu/si "as 3etana yan" dile9as/an /e

  at3os#er 5u3i4 Akt))ta$ ee,a!a +%+

  Serin"nya 9en""unaan /ayu dari 9ohon se5a"ai 5ahan 5a/u 3e35uat

  u3lah 9ohon /ita 3a/in 5er/uran" A9ala"i hutan se5a"ai te39at 9ohon /ita

  tu35uh se3a/in se39it a/i5at 5eralih #un"si 3enadi lahan 9er/e5unan se9erti

  /ela9a sa-it )adahal #un"si hutan san"at 9entin" se5a"ai 9aru;9aru dunia dan

  da9at di"una/an untu/ 3endaur ulan" /ar5ondio/sida yan" terle9as di

  at3os#er 5u3i

  * Pe!!"aa ""k k)#)a a! ,erle,)%a)ada /urun -a/tu 9aruh tera/hir a5ad /e;20 9en""unaan 9u9u/

  /i3ia dunia untu/ 9ertanian 3enin"/at 9esat Ke5anya/an 9u9u/ /i3ia

  ini 5er5ahan nitro"eno/sida yan" $00 /ali le5ih /uat dari /ar5ondio/sida

  se5a"ai 9eran"/a9 9anas sehin""a i/ut 3e3anas/an 5u3i A/i5at

  6

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  7/25

  lainnya adalah 9u9u/ /i3ia yan" 3eresa9 3asu/ /e dala3 tanah da9at

  3en,e3ari su35er;su35er air 3inu3 /itaeri/ut ini a/i5at yan" diti35ul/an oleh teradinya 9e3anasan "lo5al:

  1 Kea)ka er#"kaa a)r la"t $el"r"% ")a

  )ara il3u-an 3e39redi/si 9enin"/atan tin""i air laut di seluruhdunia /arena 3en,airnya dua la9isan es ra/sasa di Antarti/a dan

  Greenland anya/ ne"ara di seluruh dunia a/an 3en"ala3i e#e/

  5er5ahaya dari /enai/an air laut ini Inilah 3un"/in yan" #a/tor 9enye5a5

  ten""ela3nya I5u Kota +a/arta 5e5era9a tahun 3endatan" sesuai den"an

  yan" di9redi/si il3u-an2 Pe)!kata )te$)ta$ ter'a)a ,aa)

  !in"/at teradinya 5adai dan si/lon se3a/in 3enin"/at Di du/un"

  oleh 5u/ti yan" telah dite3u/an oleh 9ara il3u-an 5ah-a 9e3anasan

  "lo5al se,ara si"ni./an a/an 3enye5a5/an teradinya /enai/an

  te39eratur udara dan lautan Hal ini 3en"a/i5at/an teradinya

  9enin"/atan /e,e9atan an"in yan" da9at 3e3i,u teradinya 5adai /uat$ Me"r"a r+"k$) erta)a ak),at !a!al ae

  Diya/ini 5ah-a 3ilyaran 9endudu/ di seluruh dunia a/an

  3en"ala3i 5en,ana /ela9aran /arena #a/tor 3enurunnya 9rodu/si

  9an"an 9ertanian a/i5at /e"a"alan 9anen Ini dise5a5/an oleh

  9e3anasan "lo5al yan" 3e3i,u teradinya 9eru5ahan i/li3 yan" /uran"

  /ondusi# 5a"i tana3an 9an"an4 Mak%l"k %)" tera*a# ke"a%a

  erdasar/an 9enelitian yan" di9u5li/asin di Nature 9ada tahun

  20*0 3endatan" 9enin"/atan suhu da9at 3enye5a/an teradinya

  /e9unahan utaan s9esies Artinya di tahun;tahun 3endatan" /era"a3an

  s9esies 5u3i a/an auh 5er/uran" Na3un se3o"a saa tida/ ter3asu/ di

  dala3nya s9esies 3anusia7 Tulisan di olah dari: planetsave.com

  . Pe))$a La)$a 45+O=on 3eru9a/an "as yan" se,ara ala3i terda9at didal3 at3os#er

  La9isan o=on 3ulai di/enal oleh seoran" il3u-an dari +er3an 6hristian

  >riedri,h S,hon5ein 9ada tahun1&$%

  O=on adalah hasil rea/si antara o/si"en den"an sinar ultra

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  8/25

  il3u-an 3ene3u/an adanya lu5an" di la9isan o=on di Antarti/a Lu5an"

  terse5ut 3eru9a/an hasil dari tena"a 3atahari yan" 3en"eluar/an

  radiasi ultra yan" tin""i (adiasi itu 5er9e,ah 3enadi 3ole/ul o/si"en

  se/ali"us 3ele9as/an ato3 5e5as di 3ana seten"ahnya dii/at den"an3ole/ul o/si"en yan" lain untu/ 3e35entu/ o=on La9isan o=on

  3elindun"i 5u3i dari 9a9aran sinar Ultra Eiolet 7UE;8 yan" san"at

  5er5ahaya 5a"i 3a/hlu/ hidu9 di 3u/a 5u3iSedan"/an UE;A 7den"an

  9anan" "elo35an" $1*;400 n38 tida/ disera9 oleh la9isan o=on(adiasi

  UE;A dari sinar 3atahari san"at 5er3an#aat 5a"i /elan"sun"an hidu9

  3a/hlu/ hidu9 di9er3u/aan 5u3i La9isan o=on san"at 9entin" /arena ia

  3enyera9 radiasi ultra 68 yan" 3en"a/i5at/an 3eni9isnya la9isan o=on

  6>6 di"una/an oleh 3asyara/at 3odern den"an ,ara yan" tida/ ter/ira

  5anya/nya 3isalnya:

  A6Kul/as5ahan doron" dala3 9enye35ur 7aerosol8 diantaranya /alen"

  se39rot untu/ 9en"haru3 ruan"an 9enye39rot ra35ut atau

  9ar#u39e35uatan 5usa5ahan 9elarut teruta3a 5a"i /ilan";/ilan" ele/troni/

  Satu 5uah 3ole/ul 6>6 3e3ili/i 3asa hidu9 *0 hin""a 100 tahun dala3

  at3os#er se5elu3 diha9us/an Dala3 -a/tu /ira;/ira * tahun 6>6 5er"era/ nai/

  den"an 9erlahan /e dala3 stratos#er 710 J *0 /38 Mole/ul 6>6 terurai setelah

  8

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  9/25

  5er,a39ur den"an sinar UE dan 3e35e5as/an ato3 KLO(IN Ato3 /lorin ini

  5eru9aya 3e3usnah/an o=on dan 3en"hasil/an LUANG OON )eni9isan

  la9isan o=on a/an 3enye5a5/an le5ih 5anya/ sinar UE 3e3asu/i 5u3i

  2 anya/nya

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  10/25

  1*6 dari suhu a-al yan" ;1&6 +i/a tida/ ada e#e/ ru3ah /a,a ini 3a/a

  9er3u/aan 5u3i a/an tertutu9 oleh la9isan es na3un i/a 5erle5ihan

  3a/a a/an 3enye5a5/an 9e3anasan "lo5al

  Pee,a,

  Ada ti"a #a/tor uta3a tin""inya e3isi "as ru3ah /a,a ya/ni /erusa/an

  hutan dan lahan 9en""unaan ener"i yan" tida/ ra3ah lin"/un"an dan

  9e35uan"an li35ah Iniharusdi/endali/an a"ar e3isi"as

  ru3ah/a,a5isaditurun/anF#e/ru3ah/a,adise5a5/an /arena nai/nya

  /onsentrasi "as /ar5on dio/sida 76O28 dan "as;"as lainnya di

  at3os#erKenai/an/onsentrasi "as

  6O2inidise5a5/anoleh/enai/an9e35a/aran5ahan5a/ar3inya/

  5atu5aradan5ahan5a/aror"ani/lainnya yan"

  3ela39aui/e3a39uantu35uhan;

  tu35uhandanlautuntu/3enyera9nyaFner"i yan" 3asu//eu3i 2*C

  di9antul/anoleha-anatau9arti/el lain di at3os#er 2*C disera9a-andan

  4*C disera99er3u/aan5u3idan *C

  di9antul/an/e35alioleh9er3u/aan5u3iFner"i yan" disera9di9antul/an

  /e35ali dala3 5entu/ radiasi in#ra3erah oleh a-an dan 9er3u/aan 5u3i

  Na3un se5a"ian 5esar in#ra3erah yan" di9an,ar/an 5u3i tertahan oleh

  a-an dan "as 6O2dan "as lainnya untu/ di/e35ali/an /e 9er3u/aan

  10

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  11/25

  5u3iDala3 /eadaan nor3al e#e/ ru3ah /a,a di9erlu/an den"an adanya

  e#e/ ru3ah /a,a 9er5edaan suhu antara sian" dan 3ala3 di 5u3i tida/

  terlalu auh 5er5eda

  Selain "as 6O2 yan" da9at 3eni35ul/an e#e/ ru3ah /a,a adalah5eleran" dio/sida nitro"en 3ono/sida 7NO8 dan nitro"en dio/sida 7NO28

  serta 5e5era9a senya-a or"ani/ se9erti "as 3etana dan

  /lorouoro/ar5on 76>68 Gas;"as terse5ut 3e3e"an" 9eranan 9entin"

  dala3 3enin"/at/an e#e/ ru3ah /a,a

  Gas; "as ru3h /a,a:

  Kar,+)+k$)a Manusia telah 3enin"/at/an u3lah /ar5ondio/sida

  yan" dile9as /e at3os#er /eti/a 3ere/a 3e35a/ar 5ahan 5a/ar #osil

  li35ah 9adat dan /ayu untu/ 3en"han"at/an 5an"unan 3en""era//an

  /endaraan dan 3en"hasil/an listri/ )ada saat yan" sa3a u3lah

  9e9ohonan yan" 3a39u 3enyera9 /ar5ondio/sida se3a/in 5er/uran"

  a/i5at 9era35ahan hutan untu/ dia35il /ayunya 3au9un untu/

  9erluasan lahan 9ertanian alau9un lautan dan 9roses ala3 lainnya

  3a39u 3en"uran"i /ar5ondio/sida di at3os#er a/ti

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  12/25

  an u3lah 3etana di at3os#er telah 3enin"/at satu seten"ah /ali li9at

  Metan 5erasal dari "as ala3iah 9erta35an"an 5atu5ara /otoran he-an

  dan tu35uhan yan" telah 3e35usu/ Hal yan" 9alin" di/ha-atir/an 9ara

  il3u-an adalah tu35uhan yan" 3e35usu/ e5era9a ri5u tahun yan"lalu 3iliaran ton 3etan ter5entu/ dari 9e35usu/an tu35uh;tu35uhan

  Ar/ti/ di Kutu5 Utara !u35uhan itu 3e35usu/ dan 3e35e/u di dasar

  laut Saat /utu5 utara 3ulai 3en"han"at 3etan yan" tersi39an di dasar

  laut itu da9at 3e39er,e9at 9e3anasan di /a-asan itu

  N)tr+!e 4k$)aNitro"en o/sida adalah "as insulator 9anas yan"

  san"at /uat Ia dihasil/an teruta3a dari 9e35a/aran 5ahan 5a/ar #osil

  dan oleh lahan 9ertanian Ntro"en o/sida da9at 3enan"/a9 9anas $00

  /ali le5ih 5esar dari /ar5ondio/sida Konsentrasi "as ini telah 3enin"/at

  1 9ersen 5ila di5andin"/an 3asa 9re;industri

  Ga$ la)aGas ru3ah /a,a lainnya dihasil/an dari 5er5a"ai 9roses

  3anu#a/tur 6a39uran 5erourinasi dihasil/an dari 9ele5uran alu3uniu3

  Hidrouoro/ar5on 7H6>6;228 ter5entu/ sela3a 3anu#a/tur 5er5a"ai

  9rodu/ ter3asu/ 5usa untu/ insulasi 9era5otan 7#urniture8 dan te39at

  dudu/ di /endaraan Le3ari 9endin"in di 5e5era9a ne"ara 5er/e35an"

  3asih 3en""una/an /lorouoro/ar5on 76>68 se5a"ai 3edia 9endin"in

  yan" selain 3a39u 3enahan 9anas at3os#er u"a 3en"uran"i la9isan

  o=on 7la9isan yan" 3elindun"i u3i dari radiasi ultra

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  13/25

  telah di/enal se5elu3nya Hin""a saat ini su35er industri 9en"hasil "as

  ini 3asih 5elu3 teridenti./asiPe*e!a%a

  )enana3an satu 3iliar 9ohon 9er tahun 5isa 3enurun/an e3isi "as

  ru3ah /a,a sehin""a tar"et 2 9ersen 9ada 2020 dihara9/an 5isa

  ter,a9ai )enurunan e3isi "as ru3ah /a,a 7G(K8 se/itar 2 9ersen 9ada

  2020 3endatan" antara lain 3ela/u/an u9aya 9en"endalian /erusa/an

  hutan 9en""unaan ener"i dan trans9ortasi serta 9en"olahan li35ah

  )enurunan "as ru3ah /a,a di Indonesia 5isa diturun/an hin""a 41 9ersen

  5ila 3enda9at/an du/un"an dari luar ne"eri Kalau ada du/un"an dari

  luar ne"eri 3a/a 9enurunan e3isi 5isa 5erta35ah 1* 9ersen sehin""a

  5isa 41 9ersen 9enurunannya)entin" dila/u/an u9aya 9en"endalian

  /e5a/aran hutan dan lahan 9en"elolaan siste3 arin"an dan tata air

  reha5ilitasi hutan dan lahan 9e35erantasan 9e35ala/an liar

  9en,e"ahan de#orestasi dan 9e35erdayaan 3asyara/at)en""unaan

  ener"i ra3ah lin"/un"an dan trans9ortasi yan" e.sien u"a 5isa

  3e35antu 3en"uran"i e3isi "as ru3ah /a,a Ka-asan Konser6668 se5uah 9ersetuuan

  internasional 3en"enai 9e3anasan "lo5al Ne"ara;ne"ara yan"

  3erati./asi 9roto/ol ini 5er/o3it3en untu/ 3en"uran"ie3isi9en"eluaran /ar5on dio/sida dan li3a "as ru3ah /a,a lainnya atau

  5e/era sa3a dala3 9erda"an"an e3isi i/a 3ere/a 3ena"a u3lah atau

  3ena35ah e3isi "as;"as terse5ut yan" telah di/ait/an den"an

  9e3anasan "lo5al+i/a su/ses di5erla/u/an )roto/ol Kyoto di9redi/si a/an

  3en"uran"i rata;rata ,ua,a "lo5al antara 002 6 dan 02& 6 9ada tahun

  20*0 7su35er: Nature O/to5er 200$8 Na3a res3i 9ersetuuan ini adalah

  Kyoto )roto,ol to the United Nations >ra3e-or/ 6on

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  14/25

  )eru5ahan I/li38 Ia dine"osiasi/an di Kyoto 9ada Dese35er 1%%' di5u/a

  untu/ 9enanda tan"anan 9ada 1 Maret 1%%& dan ditutu9 9ada 1* Maret

  1%%% )ersetuuan ini 3ulai 5erla/u 9ada 1 >e5ruari 200* setelah

  rati./asi res3i yan" dila/u/an (usia 9ada 1& No

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  15/25

  )ada dasarnya huan asa3 dise5a5/an oleh dua 9olutan udara yaitu

  Sul#ur Dio/sida 7SO28 dan Nitro"en O/sida 7NO8 yan" 3ana /eduanya

  dihasil/an 3elalui 9e35a/aran

  Menurut su35er teradinya /andun"an sul#ur di udara yan" da9at

  3enye5a5/an huan asa3 da9at di/arena/an oleh #a/tor ala3 se9erti

  se35uran "unun" 5era9i 9roses 5iolo"is di tanah sun"ai dan laut Di sisi

  lain "as sul#ur u"a 5erasal dari 9e35a/aran 5atu5ara 7!asyono 2004

  Lehr et Al 200*8 dan 5erasal dari e3isi industri )ada tahun 1%&$

  United Nations Fn

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  16/25

  Huan asa3 yan" larut 5ersa3a nutrisi di tanah da9at 3enadi ra,un 5a"i

  tu35uhan 9ada saat nutrisi terse5ut disera9 dan henda/ di adi/an

  su35er 3a/anan 3elalui 9roses #otosintesis sehin""a hal ini a/an

  3en"ha35at 9ertu35uhan dan 3e39er,e9at daun 5er"u"uransele5ihnya 9ohon;9ohon a/an terseran" 9enya/it /e/erin"an dan 3ati

  S9esies he-an tanah 9un 3e3ili/i a35an" toleransi terhada9 huan asa3

  sehin""a 3ere/a da9at 3ati /arena 9eru5ahan lin"/un"an yan" e/stri3

  , Kesehatan 3anusia

  )arti/el halus sul#ur da9at 3en"i/at di 9aru; 9aru 9ada saat 9roses

  9erna#asan 5erlan"sun" Hal ini da9at 3enye5a5/an 5er5a"ai 9enya/it

  9erna#asan Selain itu senya-a sul#at dan nitrat yan" 3en"ala3i /onta/

  lan"sun" den"an /ulit da9at 3enye5a5/an teradinya /an/er /ulit

  d Korosi

  Huan asa3 u"a da9at 3e39er,e9at 9roses 9en"/aratan dari 5e5era9a

  3aterial se9erti 5atu /a9ur 9asir 5esi 3ar3er 5atu 9ada didin" 5etonserta lo"a3 Oleh /arena itu /ita harus 3ela/u/an u9aya untu/ 3en,e"ah

  ti35ulnya hua3 asa3 yan" da9at 9ula 3erusa/ 5an"unan tua serta

  3onu3ent se9erti ,andi dan 9atun"

  B. Ma$ala% L)!k"!a Se*ara Na$)+al1.Ker"$aka H"ta Tr+)$Hutan adalah se5uah /a-asan yan" ditu35uhi den"an le5at oleh

  9e9ohonan dan tu35uhan lainnya Ka-asan;/a-asan se3a,a3 initerda9at di -ilayah;-ilayah yan" luas di dunia dan 5er#un"si se5a"ai

  9ena39un" /ar5on dio/sida 7,ar5on dioide sin/8 ha5itat he-an

  3odulator arus hidrolo"i/a serta 9elestari tanah dan 3eru9a/an salah

  satu as9e/ 5ios#erHutan adalah 5entu/ /ehidu9an yan" terse5ar di

  seluruh dunia Kita da9at 3ene3u/an hutan 5ai/ di daerah tro9is 3au9un

  daerah 5eri/li3 din"in di dataran rendah 3au9un di 9e"unun"an di

  9ulau /e,il 3au9un di 5enua 5esarHutan 3eru9a/an suatu /u39ulan

  16

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  17/25

  tu35uhan dan u"a tana3an teruta3a 9e9ohonan atau tu35uhan

  5er/ayu lain yan" 3ene39ati daerah yan" ,u/u9 luasHutan huan tro9is adalah hutan le5at hutan ri35a 5elantara yan"

  tu35uh di se/itar "aris /hatulisti-a u/uator yan" 3e3ili/i ,urah turun

  huan yan" san"at tin""i Hutan enis yan" satu ini 3e3ili/i tin"/at

  /ele35a9an yan" tin""i 5ertanah su5ur hu3us tin""i dan 5asah serta

  sulit untu/ di3asu/i oleh 3anusia Hutan ini san"at disu/ai 9e35ala/

  hutan liar dan u"a 9e35ala/ le"al ahat yan" senan" 3erusa/ hutan dan

  3eru"i/an ne"ara trilyunan ru9iah 6ontoh : hutan /ali3antan hutan

  su3atera ds5Hutan 3e3ili/i #un"si yan" 9entin" 5a"i /ehidu9an 3anusia diantaranya

  se5a"ai1)elestarian )las3a Nut#ah)las3a nut#ah 3eru9a/an 5ahan 5a/u yan" 9entin" untu/ 9e35an"unan di

  3asa de9an teruta3a di 5idan" 9an"an sandan" 9a9an o5at;o5atan dan

  industri )en"uasaannya 3eru9a/an /euntun"an /o39arati# yan" 5esar 5a"i

  Indonesia di 3asa de9an Oleh /arena itu 9las3a nut#ah 9erlu terus dilestari/an

  dan di/e35an"/an 5ersa3a untu/ 3e39ertahan/an /eane/ara"a3an hayati

  2)enahan dan )enyarin" )arti/el )adat dari UdaraUdara ala3i yan" 5ersih serin" di/otori oleh de5u 5ai/ yan" dihasil/an oleh

  /e"iatan ala3i 3au9un /e"iatan 3anusia Den"an adanya hutan 9arti/el 9adat

  yan" tersus9ensi 9ada la9isan 5ios#er 5u3i a/an da9at di5ersih/an oleh tau/

  9ohon 3elalui 9roses era9an dan sera9an )arti/el yan" 3elayan";layan" di

  9er3u/aan 5u3i se5a"ian a/an terera9 9ada 9er3u/aan daun /hususnya daun

  yan" 5er5ulu dan yan" 3e39unyai 9er3u/aan yan" /asar dan se5a"ian la"i

  tersera9 3asu/ /e dala3 ruan" sto3ata daun Ada u"a 9arti/el yan" 3ene39el

  9ada /ulit 9ohon ,a5an" dan rantin" Den"an de3i/ian hutan 3enyarin" udara

  3enadi le5ih 5ersih dan sehat

  )FNFA KF(USAKAN HU!ANKe5a/aran Hutan

  a Siste3 9erladan"an tradisional dari 9endudu/ sete39at yan" 5er9indah;

  9indah5 )e35u/aan hutan oleh 9ara 9e3e"an" Ha/ )en"usahaan Hutan 7H)H8

  ntu/ insdustri /ayu 3au9un 9er/e5unan /ela9a sa-it, )enye5a5 stru/tural yaitu /o35inasi antara /e3is/inan /e5ia/an

  9e35an"unan dan tata 9e3erintahan sehin""a 3eni35ul/an /oni/

  antar hu/u3 adat dan hu/u3 9ositi# ne"arad )ene5an"an hutan se,ara se35aran"an

  17

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  18/25

  AKIA! KF(USAKAN HU!AN

  1F#e/(u3ahKa,a 7Green house ePe,t8

  2Kerusa/anLa9isanO=on

  $Ke9unahan S9e,ies4Meru"i/anKeuan"an Ne"ara

  *anir

  2.Perta#,a!aaL)#,a%a

  Ba%aa a! )t)#,"lka ar) e*e#ara l)#,a% )) ,er#a*a#8

  #a*a#9 atara la) 6 (usa/nya e/osiste3 9ada 9erairan se/itar Industri

  9erta35an"an hal ini u"a 5erda39a/ 9ada 3ata 9en,aharian -ar"a

  yan" 3ayoritas adalah nelayan Karna 5anya/ i/an;i/an dan he-an;

  he-an lain yan" 3ati /arna /era,unan !er,e3arnya 9erairan ini u"a

  3en"a/i5at/an 3asyara/at u"a /era,unan 3a/anan 3enderita 9enya/it

  /ulit dan se5a"ainya )ada udara asa9 dari industri 9erta35an"an ini

  3en"hasil/an "as;"as 5er5ahaya se9erti 6O2 6O Methan Nitro"en dan

  lain;lain A/an 3en""an""u 9roses 9erna9asan a/i5atnya ti35ullah

  9enya/it se9erti aler"i 9aru;9aru as3a 5ah/an 3en,a9ai /e3atian

  A)r A$a# Ta#,a!

  !er5entu/ /arna 9roses o/sidasi a/i5at dari rea/si 3ineral sul.da

  yan" ter9a9ar 9ada 5atuan den"an air dan o/si"en se5a"ai #a/tor uta3a

  Sehin""a 3en"hasil/an air yan" 5ersi#at asa3 Selanutnya a9a5ila air

  asa3 ini /eluar dari su35er air 9en"elotor yan" ,u/u9 yaitu air yan"

  da9at 3en"ala3i 9roses in.ltrasi dan 9er/olasi Air inilah yan" dina3a/an

  den"an Air Asa3 !a35an" 7AA!8 yaitu li35ah ,air yan" dihasil/an 9ada

  /e"iatan 9erta35an"an

  Pe!+la%a L)#,a% I"$tr) Perta#,a!a

  Saat ini 9en"olahan li35ah Industri 9erta35an"an yan" di"una/an

  adalah den"an 3e3an#aat/an ta-as se5a"ai 3edia /oa"ulasi Air asa3

  dari /e"iatan 9erta35an"an a/an 3en"hasil/an -arna yan" san"at

  /eruh untu/ 3en"uran"i /e/eruhannya da9at 3e3an#aat/an senya-a

  7Al2SO48$ atau yan" le5ih di/enal den"an na3a ta-as Ko39osisi ta-as

  yan" di"una/an 5erdasar/an tin"/at /e/eruhan air se3a/in 5anya/

  ta-as yan" di"una/an a/an 3enurun/an 9H air terse5ut )erlu dilihat 9ula

  18

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  19/25

  /ondisi /esei35an"an /andun"an al/alinitas ala3i 9ada air den"an dosis

  ta-as A9a5ila 5elu3 sei35an" 3a/a 9erlu 9ena35ahan /andun"an

  al/alinitas terse5ut

  Pe#a(aata L)#,a% Perta#,a!aKandun"an /i3ia yan" 3asih 5ernilai e/ono3is 9ada li35ah

  industri 9erta35an"an ,ontohnya adalah Alu3uniu3 !e35a"a dan esi

  Alu3uniun dan 5esi da9at diolah /e35ali 3enadi ta-as yan" 5er"una

  se5a"ai 5ahan /oa"ulan 79en""u39al8 untu/ air li35ah dan air 3inu3

  Sedan"/an /andun"an te35a"a da9at di3an#aat/an se5a"ai 5ahan 5a/u

  9ada industri di5idan" listri/ ele/troni/a /i3ia dan lain se5a"ainya

  $)en,e3aran udara da39a/ dan solusinya

  )en,e3aran udara adalah /ehadiran satu atau le5ih su5stansi .si/

  /i3ia atau 5iolo"i di at3os#er dala3 u3lah yan" da9at 3e35ahaya/an

  /esehatan 3ah/lu/ hidu9 3en""an""u esteti/a dan /enya3anan atau

  3erusa/ 9ro9erti)en,e3aran udara adalah 3asu/nya atau

  ter,a39urnya unsur;unsur 5er5ahaya /e dala3 at3os.r yan" da9at

  3en"a/i5at/an teradinya /erusa/an lin"/un"an "an""uan 9ada/esehatan 3anusia se,ara u3u3 serta 3enurun/an /ualitas lin"/un"an

  Kla$):ka$)Pe*e#arUara 6

  1 )en,e3ar 9ri3er : 9en,e3ar yan" di ti35ul/an lan"sun" dari su35er

  9en,e3aran udara

  2 )en,e3ar se/under : 9en,e3ar yan" ter5entu/ dari rea/si 9en,e3ar;

  9en,e3ar 9ri3er di at3os#er

  6ontoh: Sul#ur dio/sida Sul#ur 3ono/sida dan ua9 air a/an 3en"hasil/an

  asa3 sul#uri/

  19

  http://putracenter.net/2009/01/07/pencemaran-udara-dampak-dan-solusinya/http://putracenter.net/2009/01/07/pencemaran-udara-dampak-dan-solusinya/
 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  20/25

  Je)$8'e)$ Ba%a Pe*e#ar6

  ; Kar5on 3ono/sida 76O8

  ; Nitro"en dio/sida 7N028

  ; Sul#ur Dio/sida 7S028

  ; 6>6

  ; Kar5on dio/sida 76O28

  ; O=on 70$ 8

  ; enda )arti/ulat 7)M8

  ; !i3ah 7)58

  ; Hydro6ar5on 7H68

  Pee,a, Uta#a Pe*e#ara Uara 6

  Di /ota 5esar san"at sulit untu/ 3enda9at udara yan" se"ar

  di9er/ira/an '0 C 9en,e3aran yan" teradi adalah a/i5at adanya

  /endaraan 5er3otor

  6ontoh : di +a/arta antara tahun 1%%$;1%%' teradi 9enin"/atan u3lah

  /endaraan 5eru9a :

  ; Se9eda 3otor 20' C

  ; Mo5il 9enu39an" 1'' C

  ; Mo5il 5aran" 1' C

  ; us 1$& C

  Da#ak Pe*e#ara Uara 6

  ; )eni9isan O=on; )e3anasan Glo5al 7 Glo5al ar3in" 8

  ; )enya/it 9erna9asan 3isalnya : antun" 9aru;9aru dan ten""oro/an

  ; !er"an""unya #un"si re9rodu/si

  ; Stres dan 9enurunan tin"/at 9rodu/ti

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  21/25

  S+l"$) 6

  R 6lean Air A,t yan" di5uat oleh 9e3erintah dan 3ena35ah 9aa/ 5a"i

  industri yan" 3ela/u/an 9en,e3aran udara

  R Men"e35an"/an te/nolo"i yan" ra3ah lin"/un"an dan da9at

  di9er5aharui diantaranya >uel 6ell dan Solar 6ell

  R Men"he3at Fner"i yan" di"una/an

  R Mena"a /e5ersihan lin"/un"an te39at tin""al

  2. Ma$ala% L)!k"!a Se*ara L+kal -Se#ara!/Se3aran" adalah i5u /ota 9ro9insi +a-a !en"ah yan" ter3asu/ /ota

  3etro9olitan Kota Se3aran" ter5a"i atas 1 /e,a3atan dan 1''

  /elurahan Luas /ota Se3aran" $'$ '0 K32 Letak dan kondisi geografs

  Kota Se3aran" 3e3ili/i 9osisi astrono3i di antara "aris 0*0 J 'o10

  Lintan" Selatan dan "aris 10%0$* J 1100*0 uur !i3urSecara

  Demograf 5erdasar/an data statisti/ Kota Se3aran" 9endudu/ Kota

  Se3aran" 9eriode tahun 200*;200% 3en"ala3i 9enin"/atan rata;rata

  se5esar 14C 9er tahun )ada tahun 200* adalah 141%4'& i-a

  sedan"/an 9ada tahun 200% se5esar 1*0%24 i-a yan" terdiri dari

  '4&*1* 9endudu/ la/i;la/i dan '*&40% 9endudu/ 9ere39uan1. De!raa$) K"al)ta$ A)r

  )en"a35ilan air 5a-ah tanah yan" 3ele5ihi /e3a39uan 9en"isian air

  3a/a 5era/i5at teradinya 9enurunan 3u/a air tanah )enurunan yan"

  teradi 9ada daerah 9antai 3en"a/i5at/an teradinya instrusi air laut atau

  asinKondisi air 9ayau di Kota Se3aran" se3a/in luas dan /adar "ara3

  se3a/in tin""i )e3an#aatan air tanah di /a-asan 9antai yan" dila/u/an

  5erle5ihan tan9a 9erhitun"an a/an 3enye5a5/an air laut 5e"itu 3udah

  3eresa9 /e darat Daerah tese5ut 3eli9uti daerah 5a"ian utara

  /e,a3atan !u"u !a35a/ (eo !a-an" Sari !a-an" Mas )an""un" Lor

  andar Haro !er5oyo Kulon !er5oyo etann !ri3ulyo Genu/ Sari

  anardo-o dan Karan"roto )ada daerah;daerah terse5ut sa39ai

  /edala3an 40 3eer air tanah sudah 9ayau Air e"ar dida9at 9ada

  /edala3an le5ih dari 0 3eter Ha39ir se3ua air tanah dan"/al di

  21

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  22/25

  /a-asan Se3aran" teruta3a su3ur "ali den"an /edala3an sa39ai 10

  3eter 3e3ili/i salinitas tin""i)enurunan /ualitas air tanah 5u/an hanya /arena /andun"an "ara3

  teta9i u"a dari u3lah /oloid yan" i/ut sehin""a air 5er-arna 3erah

  /e,o/latan A/i5atnya 5e5era9a su3ur 9o39aan dan 5ah/an su3ur 5or

  3enadi tida/ laya/ untu/ di3inu3 hanya untu/ M6K Air tanah dan"/al

  di /a-asan Kalisari !a9a/ ei dan /o39le/s )erta3ina 3en"andun

  unsur 6a6O$ *22 3"l M" 1''' 3"l dan >e 11' 3"l Ke/eruhan

  terse5ut 3ele5ihi a35an" 5atas yan" di9ersyarat/an Ke/eruhan

  dan/ele5ihan unsur;unsurnya 5e"itu elas sehin""a air 5er-arna

  /e,o/latan dan terasa asin

  1. Ba')r a R+,anir yan" teradi di /ota Se3aran" 9ada u3u3nya dise5a5/an /arena

  tida/ ter/endalinnya aliran sun"ai a/i5at /enai/an de5it 9endan"/alan

  dasar 5adan sun"ai dan 9enye39itan sun"ai /arena sedi3entasi

  adannya /erusa/an lin"/un"an 9ada daerah hulu 7-ilayah atas /ota

  Se3aran"8 atau daerah tan"/a9an air 7re,har"e area8 serta dia/i5at/an

  9ula oleh /etida/ sei35an"an in9ut;out9ut 9ada saluran drainase /ota

  Selain itu 9esatnya 9e35an"unan 3a/a se3a/in 5anya/ lahan yan"

  tertutu9 alan dan 5an"unan lainnya sehin""a air yan" 3eresa9 /e dala3

  tanah 5er/uran" Kota Se3aran" den"an /ondisi to9o"ra. yan" datar dan

  rendah di -ilayah utara dan yan" 5eru9a 9e"unun"an di -ilayah selatan

  3enadi/an salah satu 9enye5a5 5anir di Se3aran" 9ula)ada 3usi3 9en"huan 5anir le5ih serin" dise5a5/an oleh 5anir /iri3an

  yan" teradi /arena lahan hulunya 3eneri3a huan 5esar yan" 3en"alir

  /e daerah hilirnya Sedan"/an 9ada 3usi3 /e3arau 5anir le5ih

  dise5a5/an oleh adanya air laut 9asan" yan" le5ih 9o9uler dise5ut ro5

  anir ro5 adalah 5anir a/i5at 3u/a air laut sa3a den"an atau 5ah/an

  3ele5ihi tin""i ele

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  23/25

  Air 9asan" terse5ut da9at 3en""enan" a/i5at adanya /onta/ den"an

  daratan 3elalui sun"ai atau saluran yan" 5er3uara /e 9antai Di3ensi

  saluran yan" tida/ 3e3adai untu/ 3ena39un" de5it air huan air

  5uan"an /ota dan air 9asan" yan" 3asu/ /e sun"ai 3enye5a5/an air3eli39ah /e daratan Genan"an yan" teradi di daerah yan" tida/

  9rodu/ti# tida/ 3eni35ul/an 3asalah teta9i untu/ daerah yan" 9rodu/ti#

  da9at 3eni35ul/an /eru"ian

  Sumber: D)U Kota Se3aran"Se3ua daerah yan" ter"enan"

  5anir a/i5at 9asan" air laut 5erada

  di se9anan" te9i anir Kanal arat

  anir Kanal !i3ur Kali Se3aran"

  Kali Asin dan Kali aru anir a/i5at 9asan" air laut ini 5iasanya teradi

  se9anan" tahun dan 3en""enan"i Kota Se3aran" 5a"ian 9esisir

  diantaranya adalah -ilayah Kelurahan andarharo yan" dilalui oleh dua

  sun"ai yaitu Kali Se3aran" dan Kali aru

  BAB III

  PENUTUP

  A. SIMPULAN

  23

  N

  o

  Kelurahan Ke,a3atan

  1 andar hara Se3aran"

  Utara2 Kunin"an Se3aran"

  Utara$ )an""un"

  Lor

  Se3aran"

  Utara4 Dada9sari Se3aran"

  Utara* !anun" Mas Se3aran"

  Utara

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  24/25

  1 Masalahlin"/un"anteradi di lin"/u9 Glo5al se9erti : 9eru5ahan

  i/li379e3nasan "lo5al89eni9isano=on e#e/ ru3ah /a,adanhuanasa32 Masalahlin"/un"anteradi di lin"/u9Nasionalse9erti : /erusa/an hutan

  tro9is 9erta35an"an dan li35ahnya dan 9en,e3aran udara$ Masalahlin"/un"anteradi di /ota Se3aran" se9ertide"radasi/ualitas

  air dan 5anir ro5

  B. SARANDihara9/an9e35a,ai/ut3elestari/anala3dari3ulaidirisendiri

  se/aran"danse/e,ila9a9un

  DAFTAR PUSTAKA

  Tim penusun. !"#". Pendidikan Lingkungan $idup. %NN&S Press.

  Semarang

  24

 • 7/21/2019 Cover Makalah PLH

  25/25

  F Ah3ad

  Syidad>2011Dampak$u'an(sam)htt9:---9antonane-s,o32*

  0;da39a/;huan;asa371' Maret 201$8

  )usta/a >isi/a2012Penebab Pemanasan *lobaldan(kibatna+agi +umi.htt9:9usta/a.si/a-ord9ress,o3201211

  249enye5a5;9e3anasan;"lo5al;dan;a/i5atnya;5a"i;5u3i 71'

  Maret 201$8

  Rahman, Hadyan. 2011. Efek Rumah Kaca, Dampak dan Penceahanya.

  h!!p"##h$hadyan1412.%&'(p'!.c'm#2011#12#efek)*umah)kaca)penye%a%)dampak)dan.h!m&

  +Kam(, 01 De(em%e* 2011

  http://www.pantonanews.com/2506-dampak-hujan-asamhttp://www.pantonanews.com/2506-dampak-hujan-asamhttp://pustakafisika.wordpress.com/2012/11/24/penyebab-pemanasan-global-dan-akibatnya-bagi-bumi/http://pustakafisika.wordpress.com/2012/11/24/penyebab-pemanasan-global-dan-akibatnya-bagi-bumi/http://hzhadyan1412.blogspot.com/2011/12/efek-rumah-kaca-penyebab-dampak-dan.htmlhttp://www.pantonanews.com/2506-dampak-hujan-asamhttp://www.pantonanews.com/2506-dampak-hujan-asamhttp://pustakafisika.wordpress.com/2012/11/24/penyebab-pemanasan-global-dan-akibatnya-bagi-bumi/http://pustakafisika.wordpress.com/2012/11/24/penyebab-pemanasan-global-dan-akibatnya-bagi-bumi/http://hzhadyan1412.blogspot.com/2011/12/efek-rumah-kaca-penyebab-dampak-dan.html