cover makalah java uas(1).doc

5
 T uto ria l Pembua tan Apli kasi Penjuala n di  Jav a Netbeans IDE 7.1 da n My !" “Kedai ITSedap” Disusun Oleh : 1# ayida $ a%ria& Arsy '111()1*7# *# Intan $itriana '111()*+)# +# T ika ,astiarni '111()*(+#  Kelas : 11.3B.25 -E" MP- 1

Upload: fitriana-intan

Post on 02-Mar-2018

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

7/26/2019 cover makalah java uas(1).doc

http://slidepdf.com/reader/full/cover-makalah-java-uas1doc 1/5

 Tutorial Pembuatan Aplikasi Penjualan di

 Java Netbeans IDE 7.1 dan My!"

“Kedai ITSedap”

Disusun Oleh :

1# ayida $a%ria& Arsy '111()1*7#

*# Intan $itriana '111()*+)#

+# Tika ,astiarni '111()*(+#

  Kelas : 11.3B.25

-E"MP- 1

7/26/2019 cover makalah java uas(1).doc

http://slidepdf.com/reader/full/cover-makalah-java-uas1doc 2/5

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA &

KOM!TER"KOM!TERISASI AK!TANSI#

2$15

7/26/2019 cover makalah java uas(1).doc

http://slidepdf.com/reader/full/cover-makalah-java-uas1doc 3/5

KATA EN%ANTAR

Den/an memanjatkan puji syukur ke &adirat Alla& 0an/ Ma&akuasa ak&irnya

makala& untuk matakulia& PEM232AMAN 4I5A" A-5NTANI I tela& dapat

diselesaikan. Makala& ini disusun untuk memenu&i kebutu&an ma&asis6apro/ram studi -omputer Akuntansi AMI- ina arana In8ormatika emester

III untuk mema&ami dan men/&ayati konsep pemro/raman berbasis

 java adala& bisa karena terbiasa yan/ men/isyaratkan ba&6a makala& ini

tidakla& 9ukup &anya diba9a. le& karena itu seba/ai

pendukun/ makala& ini ma&asis6a di&arapkan memba9a materi:materi

yan/ sesuai dari berba/ai sumber enta& itu dari literature buku panduan

maupun Internet yan/ berkaitan den/an aplikasi:aplikasi

nyata statistik dalam dunia kerja yan/ nyata.

59apan terima kasi& tak lupa penyusun sampaikan kepada rekan:rekan

dosen ina arana In8ormatika atas berba/ai saran kepada

Penyusun se&in//a Penyusun dapat menyelesaikan makala& ini.

A/ar untuk kedepannya Penyusun dapat membuat makala& yan/ lebi& baik

la/i Penyusun men/&arapkan kritik dan saran dari pemba9a men/enai

makala& ini. Penyusun ber&arap den/an dibuatnya makala& ini semo/a

dapat memberikan man8aat dan 6a6asan ba/i para pemba9a sekali/us

memberikan sumban/an pada pen/emban/an k&a%ana& ilmu. Insya Alla&.

 Jakarta Desember *)1;

 

Penyusun

7/26/2019 cover makalah java uas(1).doc

http://slidepdf.com/reader/full/cover-makalah-java-uas1doc 4/5

ii

DAFTAR ISI

-ata

Pen/antar..........................................................................................................

ii

Da8tar

isi....................................................................................................................

iii

A I PENDA,5"5AN

1.1 "atar

elakan/....................................................................................................

1

1.* 2umusan

Masala&..............................................................................................

1

1.+ Tujuan.........................................................................................................

....... 1

1.( Man8aat .....................................................................................................

........ 1

A II PEMA,AAN

*.1 ejara&

 Java........................................................................................................

*

*.* Membuat Proje9t I

'5T#.................................................................................... +

*.*.1 Membuat J$rame

$orm............................................................................. (

*.*.* -odin/an j$rame

MenuMakanan.............................................................. 1*

*.+ Membuat Proje9t II

'5A#................................................................................... 1<

*.+.1 Ta&apan Pen/koneksian My!" ke

Netbeans.......................................... 1<

*.+.* -odin/an Pen/koneksian My!" ke

Netbeans......................................... +<

7/26/2019 cover makalah java uas(1).doc

http://slidepdf.com/reader/full/cover-makalah-java-uas1doc 5/5

1. -odin/an Menu

Makanan......................................................................... +<

*. -odin/an -oneksi

Menu........................................................................... (+

+. -odin/an Penjualan

Makanan.................................................................. ((

(. -odin/an Data

Pelan//an......................................................................... ;1

;. -odin/an Delivery

rder........................................................................... ;*

A III PEN5T5P

+.1

Dokumentasi.....................................................................................................

.. ;(+.*

-esimpulan........................................................................................................

. ;;

+.+

aran.................................................................................................................

.. ;<

+.( Da8tar

Pustaka....................................................................................................

;<

iii