bupati sidoarjo provinsi jawa timur keputusan bupati

of 16 /16
y BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 188/ 9,5 /438.1.1.3/2020 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, Meniinbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1) huruf g Per - ituran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoa do, dengan Keputusan Bupati; 1. Undang-Undang Noiaor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeral , Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tirmar, jiincto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wiiayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembar in Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Upload: others

Post on 08-Apr-2022

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

y

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 188/ 9,5 /438.1.1.3/2020

TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Meniinbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1) huruf g Per -ituran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoa do, dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Noiaor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeral, Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tirmar, jiincto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wiiayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembar in Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Page 2: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme intahan Daerah (Lembaran Negara Republik In lonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terF khir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.nor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322,‘;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESA rU

KEDU A

1KETICIA

KEk1\ 4.PAT

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten S id oa rj a.

Daftar nama Bendahara sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan i keputusan m i.

'Fugas Bendahara sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut : a. menyelenggarakan penataasahaan penyetoran atas

penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyelenggarakan peilatau...ahaan seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Orge.nisasi Perangkat Daerah (OD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditet Sidoar;o P F-R-6 rua ri 2020

/ , . / A-J#1, _II ' ,,,,, _. 7 _,..: . , I SIDOARJO,

• * •

NUR AH SYAIFUDDIN

Page 3: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

LiAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR :188/ g5 /438.1.1.3/2020 TANGGAL : ID f'-ebrUctii 2020

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDA; IARA PENGELUARAN PEMBANTU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PEMERINTrifi KABUPATEN SIDOARJO

NO INSTAINISI NAMA BENDAHARA

PANGKAT/GOLONGAN

- KETERANGAN

TANDA TANGAN /

__ _ _ 1 7 3 4 5 6

1 DINAS PENDIDIKAN DAN 1.1 HEN) PURWANTI,SE Bendahara Pengeluaran 1.1

.EBUDAYAAN Penata ( II)/c ) 1.

NIP.19850903 201001 2 024

2 DINAS KESEHATAV 2.1 KUZAINI.S.Sos Bendah Ira Pengeluaran 2.

Penata TK.I ( III/d) 2.11

NIP.19630520 198803 1 01:`

tAj ..6.... . 2.2 GENDROSARI PRASETY0,5—E Bendahara Penerimaan 2.2

Penata ( III/c ) 2.2..7•

NIP.19800303 201001 2 018

( 2.3 SIWI ARIMURTHI Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pengatur ( II/c ) Puskesmas Sidoarjo

NIP.19910301 201001 2 001

2.4 HAND) TRIWAHONO Bendahara Pengeluaran Pembantu<IPengatur (Ilk) Puskesmas Urangagung SNC

NIP. 19910111 201903 1 007

, 2.5 AuGIS TR! ARMIYATI Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.! '

Pengatur ( II/c ) Puskesmas Sekardangan 2.5.). NIP.19790807 201001 2 002

'1' ( 2.6 MARGARETHA SIHOMBING,A.Md. Bendahara Pengeluaran Pembantu 2

Penata Muda TK I ( III/b ) Puskesmas Buduran 2. .

NIP.19790607 200604 2 035

2.7 HENY YULIANA Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pengatur ( II/c ) Puskesmas Candi

NIP. 19890704 201001 2 004

2.8 DIAN SAVITRI Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.8 Pengatur Muda TK.I( II/b)

NIP. 19820402 201407 2 004

Puskesmas Porong 2.8.0,

2.9 SRI AMBARWATI,kMd Keb. Bendahara Pengeluaran Pembantu .

Pengatur ( II/c ) Puskesmas Kedungsolo 2.

NIP. 19720719 200801 2 007

2,10 PUGUH WIDAGDO Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.10

Pengati..• ( II/c ) Puskesmas Jabon 2.1

NIP. 19880404 200902 1 001

Lsezt2z,• ee:,. _..,

Page 4: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

1 A

2,11 WILLY RIUSTINE Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.11

Penata Muda TK.I( Ill/b) Puskesmas Krembung 2.11.. .

NIP. 19830409 200501 2 003

2.12 HARIAN1,A.md.Keb. Bendahara Pengeluaran Pembantu 2. ps..

II % Penata Muda ( III/a ) Puskesmas Tulangan

NIP. 19660814 200604 2 008

2.13 FITRIA SYAFRILIANTI Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.1

Pengatur ( II/c ) Puskesmas Kepadangan 2.1 ill

NIP. 19900426 201001 2 001

1 2.14 ULFA SOLICHA AGUSTINA Bendahara Pengelua -an Pembantu 2.14 .

4'Pengatur ( II/c ) Puskesmas Taman 2.14 .

NIP. 19900817 201001 2 002

2.15 FITRIYAH ARGA SARTIKP ,A.Md.Keb. Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.15... .

Pengatur TK.I ( II/d ) Puskesmas Trosobo 2.1

NIP. 19800504 200604 2 049

2.16 YULI ISNAINI Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pengatur ( II/c j Puskesmas Waru 6. .

NIP. 19810'106 201001 2 002

2.17 LIA INDAH PUSPITA Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.1 . Penata Muda (III/a) Puskesmas Medaeng 2.17„; )

NIP.19830329 201001 2 031 ;/ ,

2.18 DWI ASTUTIK,A.Md.Kep Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.18.(/Penata Muda (III/a)

NIP.19811110 201101 2 012

Puskesmas Sedati 2.111'

.... P 2.19 WAHYU RAHMAWATI Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.1•11.

Pengatur ( II/c ) Puskesmas Gedangan 2.19.

NIP. 19900925 201001 2 003

2.20 SAPTO BUDI HANDAYANI,A.Md.Keb. Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.'4..3. t

Pengatur TK.I ( 11/d ) Puskesmas Ganting 2.20. .

NIP.19751224 200212 2 004

0 41 2.21 RATNA ANDRIANI,A.Md.Kep Bendahara Pengeluaran Pembantu ,1 11

2.

Penata Muda( III/a ) Puskesmas Barengkrajan 2.21g

NIP. 19821018 201001 2 017

2.22 ROBINGATIN, S,Akuntansi Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.2 Pengatur ( 11/c )

NIP. 19901005 201001 2 001

Puskesmas Tank 2.22,.7

s• 2.23 CHUSNUL CHOTIMAH Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.2 oil

PengaTUR (II/C) Puskesmas Prambon

NIP. 19910909 201001 2 001

2.24 IMROH ATUL KASANAH Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.2 .

Pengatur ( II/c ) Puskesmas Wonoayu 2.2 . NIP. 19890921 201001 2 004

Page 5: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

NUR KHOIRIYAH

Penata Muda TK.I ( II1/1) )

NIP. 19730312 199803 2 012

SRI ANITA,A.Md.Keb

Pengatur ( II/c )

NIP. 19840930 200902 2 009

SITI MUKAROMAH

Pengatur ( II/c )

NIP. 19780610 200902 2 003

VENNI FAJR1A

Penata Muda TK.I (11I/b)

19910510 201001 2 002

Bendahara Penerimaan

PembantL

ASKIYAH

Penata Muda TK I ( III/b )

NIP.19621117 198703 2 009

KHOTIMAH

Penata Muda TK.I ( III/b )

NIP. 19650725 199203 2 007

ENDANG Rl RITAWATI

Penata Muda TK I ( III/b )

NIP.1.9660418 198703 2 003

SRI UTAMI

Penata Muda TK I ( III/b )

NIP.19690114 199103 2 005

MARWATI,S.Sos

Penata ( III/c )

NIP. 19660522 199203 2 009

DIDIK PRASETY0

Peugatur ( II/c )

NIP. 19711226 200921 1 001

VULVA NORITA SARI,A.Md.Kep

Pengatur (II/c)

NIP. 19950413 201903 2 013

KASANAH

Pengatur ( II/c )

NIP. 19690315 200701 2 008

MOHAMMAD NUR

Pengatur (II/c)

NIP. 19700622 200701 1 010

SUSWAIBATUL ASMANIYAH

Penata Muda TK.I ( 111/b )

NIP. 19640905 198603 2 016

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Puskesmas Balongbendo

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Puskesmas Krian

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Puskesmas Sukodono

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Puskesmas Tanggulangin

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Sidoarjo

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesn.as Urangagung

Bendahara Penerimaan Pembantu

Pusl esmas Sekardangan

Bendahara Penerimaan Pembantu

Pu,kesmas Buduran

Bendahara Penerimaan .'embantu

Puskesmas Candi

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesm,4 Porong

reridahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Kedungsolo

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Jabon

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Tanggulangin

Bendahara Penerimaan Pei nbantu

Puskesmas Krembung

2.2

2.

2.27....

2.27

2.2

2.28

2.30

2.30

2.31.

2.32

2.3

f2k 2.35....

2.3

2.36.

2.37

2.370."7

2.38.

2.38....

Page 6: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

EN ̀r LESTARI

Penata Muda TK.I ( 111/b )

NIP.19641225 198803 2 010

SRI MULIASIH

Penata Muda TK.I ( 111/b )

NIP. 19640419 198811 2 001

MUSRIAH

Penata Muda TK.I ( III/b )

NIP. 19650924 198703 2 009

EKA AGUSTINA

Pengatur Muda ( II/a )

NIP. 19840811 201007 2 003

PIPIN PUSPITASARI

Penata Muda ( III/a )

NIP. 19750202 200604 2 032

FITRI IRIANI

Pengatur (( II/c )

NIP. 19831020 200502 2 003

RISA SUCIASRI

Pengatur ( II/c )

NIP. 19880420 201001 2 012

MASFU FAH

Penata Muda TK.I ( III/b )

NIP. 19690720 199103 012

ARUM ANNISA ,Amd.Gz

Penata Muda ( 111/a )

NIP. 19860708 2010012 025

ALFANY NUR AMINAH,A.Md.Kep

Pengatur TK.I ( II/d )

NIP. E-)890323 201101 2 016

EVI YULIANA

Pengatu- (( 11/c )

NIP 19C00519 201001 2 001

SARTIAH,Amd.Keb.

Penata TK I ( III/d )

NIP. 19660716 198511 2 001

YANUAR SUHArIADI

Penata Muda TK.I ( 111/b )

NIP. 19630221 198703 1 009

S.H AD! PURNOMO

Penata Muda TK.I ( III/b )

NIP. 19621227 198703 1 014

SRI HIDAYATI,SE

Penata Muda ( 111/c )

NIP. 19640312 198803 2 008

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Tulangan

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Kepadangan

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Taman

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Trosobo

Bendahara Penerimaar Pembantu

Puskesmas Waru

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Medaeng

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Sedati

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Gedangan

Bendahara Penerimaan Pembantu

PuskesmJs Ganting

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Barengkrajan

Ben lahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas rank

Be. idahara Penerimaan Pembantu

Pusksnas Prambon

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Wonoayu

Bendahar 3 Penerimaan Pembantu

Puskesmas Balonghendo

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Krian

2.3

42.461

2.4

Page 7: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

3

4

RUMAH SAKIT ('MUM DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM BUNA

MARGA DAN SUMoER DAYA AIR

5 DINAS PERUMAHAN , PEMUKI

AIVAN , CIPTA KARYA DAN TATA

WUANG

6

7

8

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS SOSIAL

DINAS TENAGA KERJA

• 9

10

DINAS PEMBERDA AAN

PEREMPUAN , PERLINDUNGAN

ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

2.54

.3.1

..3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

7.1

8.1

9.1

10.1

10.2

10.3

NURUR .OHMANINGS1H

Pengatu. ( II/c )

NIP. 19790127 200902 002

NUR KHASANAH, SH

Penata ( III/c )

NIP.19700213 199311 2 001

SIWI DARMI '..^HAYU,SE

PenaV ( III/c )

NIP.19840807 201001 2 024

YULI FIRIYANTO

Pengatur (II/c)

NIP. 19820718 200902 1 003

MOH.GUFRON

Penata Muda TK.I (III/b)

NIP. 19640828 199009 1 001

WINDY GERDA WULANDARI,A.Md

Pengatur TK.I ((I/d)

NIP. 19910325 201503 2 002

BAYU HADI PRASETYO

Pengatur ( II/c )

NIP.19880617 201001 1 001

ARIES SUYANTO

Pengatur TK 1 ( II/d )

NIP.19850818 200501 2 001

NURUL CHOIRIYAH

Pengatur Tk.I ( II/d )

N1P.19761114 200902 2002

MARDRK, SH

Penata Muda TK.I (III/b)

NIP. 19640703 198612 1 001

MUFTICHATUL JANNAH,SH

Penata Muda TK.I (11I/b )

NIP.19740628 199703 2003

LAUKHA INDRIYATI

Penata Muda Tk.I (111/b )

NIP.19710829 199602 2001

OKTRIA FUSPITA AYU,A.MC

Pengatur TK 1 ( 11/d )

NIP.19841.015 201001 2 028

FACI MIN LAILIYAH

Penata Muda (III/a)

NIP.19630904 200212 2 001

Bendahara Penerimaan Pembantu

Puskesmas Sukodono

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaa,,

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan Pembantu

RPH. Krian

Page 8: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

11

12

13

14

15

16

7

18

DINAS L1NGKUNGAN rlIOUP DAN

KEBERS1HAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPI'

DINAS PEMBERDAYAM

MASYARAKAT DAN DFSA

DINAS PERHUBUNr*AN

J1NAS KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

DINAS KOPERASI DAN USAHA

MIKRO

DINAS PENANAMAN MODAL

JAN PELAYANAN 1 ERPADU SATU

PINTU

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH

RAGA DAN PARIWISATA

10.4

11.2

12.1

13.1

13.2

14.1

14.2

15.1

16.1

16.2

17.1

17.2

18.1

SUPRAPTO

Juru TK. I (lid)

NIP.19750521 201001 1 001

EKO HERRY SUBEKTI

Pengatur (11/c)

NIP. 19760506 200801 1 015

LENNY SRI WINARTI

Pengatur K.1( II/d )

NIP. 19740512 200801 2 007

ISTWOMAH

Penata Muda TK.I ( III/b )

NIP.19700504 199803 2 007

SRI UTAMI PUJI.HASTUTIK,SE

Penata Muda TK.1 ( 111/b )

N1P.19740605 19_601 2 001

FAKHR1JSH SHOBAAH1Z ZAIN1,SE

Penata ( III/c )

N1P.196605281990032006

BUDI HARTOYO

Penata Muda (III/a)

NIP.19820705 200112 1 005

JOKO PRAMONO

Pengatur (11/c)

NIP. 19670723 200902 1 001

NANI KUSRINI

Pengatur ( 11/c )

NIP.19800420 200902 2 005

DESY IRAWAT1

Pengatur Muda TK.I (II/b)

NIP. 19920422 201502 2 002

ANISYATUN WAQIDAH,SE

Penata Tingkat 1 ( III/d )

NIP. 19861015 201001 2 016

FITRY1A KHOLISARI

Pengatur ( II/c )

NIP.19780905 200902 2 002

VIVIEN ANDAYANI

Pengatur ( 11/c )

NIP.19780905 200902 2 002

SUSI SUHARYANTI

Pengatur ( II/c )

NIP.19740707 200701 2 013

Bendahara Penerimaan Pembantu

RPt), RPH Bulang

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahlra Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Page 9: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

18.2

19.1

20.1

3.1

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

JUARI

Pengatur ( II/C )

NIP.19820215 200902 1 001

MYRA FITRILIA,A.md

Penata Muda (III/a)

NIP.19850513 201001 2 022

WINDAYANTI PURI WENDRAYANA,SE,MM

Penata Muda Tk. I (III/)

NIP.19850905 201001 2 030

SITI ROHANI

Penata Muda TK.I (111/c)

NIP.19661227 199403 2 002

SAIFUL ANAM

Pengatur ( Bic )

NIP. 19700608 200701 1 017

SUYATI KAROMiLAH

Pengatur *Aida TK.I ( II/b )

NIP 1967C ti2 201001 2 002

UMI MWAROH

Pengatur (11/c)

NIP.19740617 200801 2 Ju6

GLENDANG

Pengatur Muda Tk 1 (11/b)

NIP. 19650502 200604 1 006

MOHAMMi ROSYAD

Pengat •Jr (II/c)

NIP.19700511 200701 1 020

SUPI'l

Pengatur (II/c)

NIP.19630813 200701 1 010

SAMSUL HUDA

Pengatur Muda TK.I ( Ilia )

NIP. 19661116 200604 1 008

NUR ZAINI

Pengatur Muda Tk 1 (11/b)

NIP. 19631003 198510 1 002

WAHYUDI

Pengatur ( II/c )

NIP. 19690420 200801 1 014

SITI KHUZAIMAH

Pengatur Muda Tk I ( II/b )

NIP. 19670328 200701 2 004

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan Pembantu

Pasar Larangan

Bendahara Penerimaan Pcmbantu

Pasar Loak / Unggas

Bendahara Penerimaan Pembantu

Pasar Sayur

Bendahara Penerimaan Pembantu

Pase• B :duran

Bendahara Penerimaan Pembantu

Pasar Gedangan

Bendahara Penerimaan Pembantu

Pasar Wadungasri

Bendahara PenerimaJn Pembantu

Pasar Wonoayu

Bendahara Penerimaan Pembantu

Pasar Porong

' 47

Page 10: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

21.11 MASLUCHAH MUNADIROH Bendahara Penerimaan Pembantu

Pengatur (II/c) P:'sar Tulangan

NIP. 19701207 201001 2 001

21.12 AGUS SUBHAN Bendahara Penerimaan Pembantu

Pengatur (11/c) Pasar Krembung

NIP. 19750604 201001 1 004

21.13 NURUL AINI Bendahara Penerimaan Pembantu

Pengatur (II/c) Pasar Bulang

NIP. 19740602 201001 2 001

21.14 PUJI RESM1ASTUTIK Bendahara Penerimaan Pembantu

Pengatur (II/c) Pasar Prambon

NIP. 19730809 201001 2 001

21.15 MOKHAMAD FAUJI ILMI Bendahara Penerimaan Pembantu

Pengatur (II/c) Pasar Watutulis

NIP. 19690725 200701 1 016

21.16 SUJIONO Bendahara Penerimaan Pembantu

Pengatur (II/c) Pasar Taman

NIP. 19750322 200902 1 002

21.17 HARJITO Bendahara Penerimaan Pembantu

Pengatur (II/c) Pasar Sukodono

NIP. 19690312 200902 1 002

21.18 MUCHAMAD FAUJI Bendahara Penerimaan Pembantu

Pengatur (II/c) Unit Pasar Krian (Lama)

NIP.19711227 200701 1 006

21.19 DARMO SUMARIH Bendahara Penerimaan Pembantu

Pengatur (II/c) Pasar Krian (Baru)

NIP.19700311 200801 1 010

21.20 MOCI-.AMMADICHSAN B.mdahara Penerimaan Pembantu

Pengatur (II/c) Pasar Tank

NIP. 19831110 201001 1 007

21.21 NURIEL HUDA Bendahara Penerimaan Pembantu

Pengatur (II/C) Pasar Waru

NIP.19721103 200701 1 013

iNSPEKTORAT 22.1 SIH WINEDAR,A.md Bendahara Pengeluaran

Penata Muda ( III/a )

NIP.19851129 201001 2 017

BAPPEDA 23.1 YULI EKOWATI,SE Bendahara Pengeluaran

Penata (11I/c )

NII-.19780720 199703 2 004

BADAN PENGELOLAAN 24.1 NOVITA NINDYA RAKHMADEWI,Amd Bendahara Pengeluaran

KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengatur TK.I ( II/d )

NIP.19841112 201101 2 012

21.11....

21.11...

21.12....

21.12...

21.13....

21.13...

21.14....

21.14...

21.15

21.16

21.15...

21.16...

21.17....

21.17...

21.18....

21.18...

21.19....

21.19...

21.2n....

21.20...

21.21....

21.21...

23.#

r (14 24.1....

Page 11: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

24.2

24.3

MODESTA SITINJAK,S.Sos

Penata Muda Tk.I (III/b)

NIP.19781121 199903 2 002

INDAHYATI,S.Pd

Bendahara Penerimaan

Bendahan Penerimaan (PPM))

Penata Muda TK.I ( III/b )

NIP.1969011E ' 09602 2 002

24.4 LULUK MAFRUKAH Bendahara Pengeluaran (PPKD)

Penata Muda TK.I ( )

NIP.19730826 199502 2 001

25 BADAN P LAYA.JAN °A.IAK 25.1 SAIFUL ROKHMAN Bendahara Pengeluaran

D,,ERAH Pengatur ( )

NIP.19720523 200701 1 012

25.2 RINI ERAWATI Bendahara Penerimaan

Pengatur ( )

NIP.19731011 200701 2 007

26 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 26.1 FICHA INDRIANA,SM Bendahara Pengeluaran

Penata Muda ( III/a )

NIP.19871015 201001 2 017

27 BADAN PENAr.GGULANGAN 27.1 RETNO WULANDARI,SE Bendahara Pengeluaran

BENCANA DAERAH Penata ( III/c )

NIP.19771030 201001 2 002

27.2 ARIS DARMAJI Bendahara Penerimaan

Pengatur ( II/c )

N1P.19860327 201001 1 012

28 SEKRETARIAT DAERAH 28.1 YUNI ASTUTI Bendahara Pengeluaran

Penata ( III/ c )

NIP.19680617 199303 2 005

29 SEKRETARIAT DPRD 29.1 RINA WULANDAR1,SE Bendahara Pengeluaran

Peata Muda ( 111/k))

NIP.19750204 200604 2 026

30 BADAN KESATUAN BANGSA DAN 30.1 HENGKI DWI WARDANA,SE Bendahara Pengeluaran

POLITIK Penata ( 111/c )

NIP.19751222 2010011 006

31 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 31.1 RINA WULANDARI,SE Bendahara Pengeluaran

DAERAH Peata Muda (

NIP.19750204 200604 2 026

32 BUPATI / WAKIL BUPATI 32.1 YUNI ASTUTI Bendahara Pengeluarai

Penata Muda TK I ( III/c )

MIP.1960617 199303 2 005

33 KECAMATAN SIDOV,JO 33.1 RINA KHARISMA PURWAS.1-1,A.Md Bendahara Pengeluaran

Pengatur Muda TK.I (II/b)

NIP.19870802 201001 2 019

24.2

24.3.

24.4

24.21/'

24V .

24.4.gy

25.

25.14

25.

25.

26..

26.1

1

27 . 1 /. k

29.1

30.1./k

0,fi/

3 1.

31.11\

32.1

33.1

33,11p

Page 12: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

33.2 HERI PRASETY0 Bendahara Penerlmaan 3 3.2.. .fr

• Pengatur Muda ( II,'a ) 33,2....

NIP.19751020 201001 1 002 / #.4„.

1 oil

33.3 mAM1K YUEN! BPP.Kelurahan Lemah Putro

Pengatur Muda TK.I (II/b)

NIP.19770416 201001 2 001

33.4 ABD.ROS'D BPP.Kelurahan Sidokumpul 33.4.

Pertgatur (II/c)

NIP.19730706200902 1 CICL

33,

33.5 PUJIATI BPP.Kelurahan Magersari 33.--5W

Pengatur (II/c)

NIP.19740729199602 2001

33.6 EDY SUHEr MAN BPP.Kelurahan Celep 33.6..

Penat3 Muda (III/a)

NIP.19660908 198603 1 011

33,64

i

CAtil 333 DANIL FATUL KHOIRIYA BPP. Kelurahan Bulu Sidokare 33.7.. . I

Pengatur Muda ( II/a ) 33.... ..

NIP.19941128 201502 2 001

33.8 ILMINA CAHYASARI BPP.Kelurahan Pucang 33.8

Pengatur Muda (II/a) 33,8. .

NIP.19920416 201502 2 002

33,90 LISTYA SANDRA SABILINA BPP.Kelurahan Pucanganom tO'A

33.9. , \

Pengatur Muda (II/a) 33,9.. .

NIP.19940618 201502 2 001

e 33,10 SUKARYANTO BPP.Kelurahan Pekaun an 33.1(4 1111154

Penata (III/c) 33,1A

NIP.19700611 200701 1 014

33,11 MARTHA LUSI BPP. Kelurahan Sidoklumpuk 33.1 17 i Pengatur TK.1 (II/b) fl ootip frA vci mcm/40) al. . NIP.19830315 200112 2 001

i

33,12 ABD.RODJAK BPP. Kelurahan Sidokare 'r 33.1 if / Pengatur (I I/C) 33,12

NIP.19650506 200701 1 024

33.13 AKH.ROSADI BPP.Kelurahan Cemengkalang 33.1 /

Pengatur Muda TK.I (II/b) 33,13 .

NIP.19770703 201212 1 001

33,14 MOCHAMAD SURYADI BPP.Kelurahan Gebang 33.1 --

Penata Muda TK.I (III/b) 33,1,

N1P.19641203 199403 1 006

33,15 SULASTR1,SE BPP.Kelurahan Urangagung 33.15 /

Penata Muda TK.I WIN 3,1 ---

NIP.19670616 201212 h 001

Page 13: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

,

34 KECAMATAN CAN')I

33,16

34.1

34.2

LUKITASARI

Pengatur Muda (II/a)

NIP.19911026 201502 2 001

HUSNIA ETA RINTININGSIH,SE

Penata Muda ( III/a)

NIP.19851104 201001 2 027

LISTYANING PRATAMI

BPP.Kelurahan Sekardangan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

3 6,.

34.2

15

33,16 .

34.1. .

..91111

Penata MJcla TK.I ( III/b ) 34.2.

NIP.19660906 199003 2 007

35 KECAMATAN BUDURAN 35.1 MARIA MAGHFIROH,AL.ST Bendahara Pengeluaran 35.1

Peata Muda ( III/a ) 35.1....

NIP. 19830822 201001 2 019

35.2 SRI SOEPRAPTININGSIH Bendahara Penerimaan 35.2

Penata Muda Tk. 1(111/b) 35.2.

NIP.15651121 198603 2 007

36 KECAMATAN WONOAYU 36.1 IKA PURWANTI PEPY H.T.A,A.Md Bendahara Pengeluaran 36.1.

Per.gatur ( II/C ) 36.14.

NIP.19900201 201402 2003

I 36.2 NUR LATIFAH B-Jnuahara Penerimaan 36.1

Pengatur Muda Tk I ( II/b ) 36.2...

Nip.19690414 200906 2 001

I

37 KEC,,MATAN KRIAN 37.1 LUJENG WIYATI,SE Bendahara Pengeluaran 37. • 4Pi

Penata ( III/c ) 37.

NIP.19820308 200903 2 006

37.2 DEWI INDAH JUWITASARI,A.Md Bendahara Penerimaan 3 .

Pengatur Tk I ) II/d ) 37. . )

NIP.19840517 201001 2 024

37.3 MUANSORI BPP.Kelurahan Tambak kemerokan

Pengatur Muda ( II/a ) 37.3... .

NIP.19730719 200701 1 007

Of37.4 MUNTORO BPP.Kelurahan Kemasan 37.4 It,

Pengatur ( II/c ) 37.4

NIP.19710208 200701 1 015

37.5 FRISKA WINDA HAPSARI BPP.Kelurahan Krian 37.

Pengatur Muda ( II/a ) 37.5...

NIP.19941224 201502 2 001

38 KECAMATAN PORONG 38.1 MUSLICH Bendahara Pengeluaran 38.1

Pengatur ( II/c ) 38.1. f

NIP.19720818 201001 1 002

38.2 IMAM KHANAFI,A.Md Bendahara Penerimaan 38.2

Penata Muda (III/a) 38.2....

NIP.19871201 201001 1 005

Page 14: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

s. 38.3 MUHAMMAD TOSIM

Pengatur (II/c)

BPP.Kelurahan Porong

38.3

NIP.19660906 200906 1 001

38.4 JUMADI BPP.Kelurahan Juwet Kenongo 38.4..

Pengatuur ( II/c) 38.4

NIP.19780817 200902 1 001

38.5 YOHANES ALEXANDER T BPP. Kelurahan Gedang

Pengatur ( II/c ) 38.5. ..

NIP.19700218 200701 1 015

38.6 AKHMAD KHOLIL BPP.Kelurahan Midi 38.6.....

Pengatur ( II/c ) 38.6....

NIP.19640607 200701 1 005 /

/ i• .ir / 38.7 RUBIAH BPP.Kelurahan JATIREJO 3;.7... fr

Pengatur ( II/c ) 8

NIP.19670519 201001 2 002

38.8 SUYONO BPP.Kelurahan Siring 38.8.. ....

Pengatur ( II/c ) 38.8

NIP.1968t,710 200701 1 039

39 KECAMATAN KREMBONG 39.1 SLAMET KIRMAN DULGOFIR Bendahara Pengeluaran 39.1 .

Pengatur ( II/c ) 39 .

NIP.19750213 2007 01 1 006

39.2 MOCHAMAD SULTONI Bendahara Penerimaan 39.

Pengatur ( II/c ) 39.

NIP.19681010 200701 1 040

40 .ECAMATAN JABON 40.1 EKY MAYLIANSARI,A.Md Bendahara Pengeluaran 40.1.

Penata Muda (III/a) 40.1...

NIP.19840514 201001 2 021

40.2 MUSARODA Lendahara Penerimaan 40.

Penata Muda TK.I( III/b ) 40.24

NIP.19651001 199201 2 001

41 KECAMATAN BALONGBENDO 41.1 KHAFIDZ KHASAN,A.Md Bendahara Pengeluaran 41.

Pengatur Tk.I ( II/d ) 414

NIP.19860324 201402 1 001

41.2 MUSTAIN Bendahara Penerimaan 41.2....

Pengatur ( II/c ) 41.2....

NIP.19700727 2008011 010

42 KECAMATAN TARiK 42.1 TUMARI Bendahara Pengeluaran 42

Pengatur (II/c) 42.1. .

NIP.19681228 200906 1 001

42.2 NUR IFAH Bendahara Penerimaan 42 ..

Pengatur (II/c) 42

NIP.19721111 200701 2 011

Page 15: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

KECAMAT 'UV TAMAN

KECAMATAN WARU

KECAMATAN GEDANGAN

43.1

43.2

43.3

43.4

43.5

43.6

43.7

43.8

43.9

43.10

44.1

44.2

45.1

45.2

ASYIH KURMA

Pengakur ( II/c )

NIP 19861030 201001 2 026

ISIAHA

Pengatur ( 11/c )

NIP. 19810430 201001 2 007

M.BASHORI

Penata Muda ( III/a )

NIP.19650612 198603 1 010

CHOTIMAH

Pengatur (II/c )

NIP.19692108 200701 2 007

SOEMARDI

Pengatur ( II/c )

NIP.19660702 198608 1 001

IDA KURNIAWATI

Pengatur Muda (II/a )

NIP.19920310 201502 2 002

RIF' ATUL HUSNAH

Pengatur ( 11/c )

NIP.19631122 200701 2004

R1ZKA AFRILIA SUNARTO

Pengatur Muda ( II/a )

NIP.19910426 201502 2 003

LENNI RINA RATTEH

Pengatur Muda ( II/a )

NIP.19940228 201502 2002

LUTHFIYAH

Pengatur ( 11/a )

NIP.19820616 201001 2 009

MUNGKY PUSPITASARI

Pengatur K.l ( 11/d )

NIP.1986C,120 201101 2 016

ERMA PUSPITA,A.md

Pengatur TK.1 ( 11/d )

NIP.19840111 201001 2 012

DEWI STYANINGS1H,A.Md

Penata Muda ( 111/a )

Nip. 19800803 201001 2 011

DWI RETNO ..;!:AIDA

Penata fluda TK. 1 (111/b )

Nip. 19710214 199503 2002

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

BPP.Kel. Bebekan

BPP.Kel.GELURAN

BPP.Kel. KALIJATEN

BPP.Kel. KETEGAN

BPP.Kel. NGELOM

BPP.Kel.SEPANJANG

BPP.Kel.TAMAN

BPP.Kel.WONOCOLO

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

43.

43.5./4

4347 43.14

43.7 Pc

Page 16: BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI

445 KECAMATAN SEDATI 46.1 SRI WAHYUNI RIZKYANTI,A.Md Bendahara Pengeluaran 46. if ' f

1 Penata Muda ( 111/ a ) 46.1

NIP.19.61202 201001 2 028

46.2 SU'UDIN Ben( ahara Penerimaan 46.

Pengatur Muda (II/a) 46.

NIP.197t 0510 200701 1 019

47 KECAMATAN TANGGULANGIN 47.1 RINI NOVITA Be,idahara Pengeluaran 47.

Pengatur Muda (II/a ) 4 7

47.2

NIP.19901121 201502 2 00.,

MOCHAMMAD `C\ SIN Bendahara Penerimaan . .

Penga Lur ( II/c ) 4'7.2

NIP.19690213 200701 1 026

48 KECAMATAN TULANGAN 48.1 AGUS RIANTO Bendahara Pengeluaran 8 .

Pengatur ( 11/c ) 48.1

NIP.19710803 201001 1 002

48.2 ISTIQOMAH,ST Bendahara Penerimaan 4.1234 .

Penata Muda ( III/a ) 48.2.

NIP.19820318 201001 2 013

49 KECAMA1AN PRAMBON 49.1 TITIS NIA WULANDHANI,A.Md Bendahara Pengeluaran 49.

Penata Muda ( III/a ) 49.1 •

NIP.19880404 201001 2 015 1

t ale:

49.2 wIWIK NURDIATI Bendahara Penerimaan 400011117.2.... Penata Muda TK.I( 111/b ) 49.2...

NIP.19710903 199703 2 006

50 KECAMATAN sUKODONO 50.1 SITI ENDAYANI Bendahara Pengeluaran 50.1.

Pengatur ( II/c ) 5 .

NIP.19721212 200906 2 001

50.2 EKO PRIYANTO,A.Md Bendahara Penerimaan 50. &• 4 c)

Pengatur TK.I ( II/d ) . 50.2

NIP.19800401 201001 1 027 hI

7

7