bab 9 migrasi

Post on 08-Apr-2018

253 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  1/28

  RUMUSAN

  OBJEKTIF

  PENGAJARAN

  SET INDUKSI

  ISI

  PELAJARAN

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  2/28

  Menerangkan migrasi penduduk. Menerangkan pola migrasi penduduk Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi

  penduduk:luar bandar ke bandar luar bandar ke luar bandar

  Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasipenduduk.

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  3/28

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  4/28

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  5/28

  Idham

  Hanina

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  6/28

  Bandar ke luar bandarBandar ke bandar

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  7/28

  P elaku migrasi ialah immigran /migran/emigran

  Migrasi penduduk musiman

  Migrasi rural urban ( negara2 sdg membangundimana sektor industri berkembang)

  Migrasi urban-rural (negara maju sb sara hidup tgidibandar).

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  8/28

  P ergerakan penduduk ke bandar. P eluang pekerjaan, menjawat jawatan di sektor

  awam, lanjutkan pelajaran Ke bandar, bandar raya & kawasan perindustrian P eratus penduduk bandar daripada 50.7% (1991)

  kepada 61.8% (2001)

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  9/28

  P ergerakan yang berlaku antara negeri &

  dalam negeri. P embukaan tanah rancangan oleh kerajaan

  (FELDA) Untuk mengurangkan kemiskinan dan

  tingkatkan hidup penduduk luar bandar.

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  10/28

  2. Dasar kerajaan

  1. Kestabilan politik

  3.P

  eluang pekerjaan 7. Keluarga

  6. P eningkatan tarafpendidikan

  5. Kemudahan asas

  4. Kadar upah 8. Bencana alam

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  11/28

  HURAIKAN 2 FAKTOR YANGTERDAPAT DI DALAMSOALAN MENGIKUTNOMBOR KUMP ULAN

  MASA 5 MINIT.

  Soalan

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  12/28

  Ramalkan apa yang akan terjadi kepadasektor ekonomi Malaysia, sekiranya golonganprofesional Malaysia berhijrah dan menetap

  ke negara maju.

  Din baru sahaja menamatkan pengajianperubatan dalam bidang kedoktoran di

  Universiti Monash, Australia. Namun, diabercadang untuk bekerja di sana keranamendapat tawaran gaji yang sangat lumayan.

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  13/28

  1 6

  2 7

  3 8

  4 9

  5 10

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  14/28

  1. Migrasi adalah berkaitan dengan

  A. kadar kelahiranB . kadar kematianC. perpindahan pendudukD. taraf pendidikan penduduk

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  15/28

  2. Latitud 0 ialah

  A. Garisan JadiB . KhatulistiwaC. Garisan Greenwich

  D. Garisan Antartik

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  16/28

  3. Terdapat 2 jenis migrasi iaitu

  i migrasi dalamanii migrasi nasionaliii migrasi sempadan

  iv migrasi antarabangsa

  A i dan iiB ii dan iii

  C iii dan ivD I dan iv

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  17/28

  4. Di Malaysia, jenis kegiatanekonomi penduduk luar bandarialah

  A perlombonganB perindustrian

  C pertanianD perdagangan

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  18/28

  5. Apakah sebab utama jenismigrasi di atas?

  A kurang kesesakanB kurang pencemaranC banyak jenis pekerjaanD pembukaan tanah rancangan

  LUAR BANDAR LUAR BANDAR

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  19/28

  6. Antara berikut, manakah faktorpenolak penduduk dari kawasan luarbandar ke bandar?

  i kadar jenayah tinggiii kadar upah yang rendahiii pendapatan yang tidak tetapiv kurang peluang pekerjaan

  A i, ii dan iiiB i, ii dan ivC i, iii dan ivD ii, iii dan iv

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  20/28

  -Shah Alam, Selangor-Bayan Lepas, P ulau P inang

  7. P erkembangan sektor ini di kedua-duatempat di atas telah menarik banyak

  penduduk berpindah dan bekerja disitu.Sektor yang dirujuki ialah..

  A kewangan

  B perkilanganC pendidikanD pelancongan

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  21/28

  -Shah Alam, Selangor-Bayan Lepas, P ulau P inang

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  22/28

  8. Kedudukan Garisan Tarikh

  Antarabangsa ialah pada .

  A longitud 0B latitud 90C longitud 90D longitud 180

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  23/28

  9. Antara yang berikut, manakah kesandaripada faktor-faktor di atas?

  A pertambahan pendudukB penurunan kadar kelahiran

  C peningkatan kadar kematianD taraf hidup penduduk menurun

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  24/28

  10. Kawasan yang penduduknya berpindahkeluar secara beramai-ramai akan mengalamimasalah.

  A pertambahan pendudukB kemasukan pekerja asingC bilangan pekerja bertambahD pengurangan bilangan penduduk

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  25/28

  F aktor yang mempengaruhi migrasi

  Tarikan Tolakan

  Peperangan

  Tiada kemudahan

  Tiada pekerjaanPeluang pekerjaan

  Kemudahan & hiburan

  Bencana alam

  Kestabilan politik

  Meningkatkan pendapatan

  Lee s Push-pull Theory

  BACK

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  26/28

  Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhimigrasi penduduk.

  Faktor tersebut merupakan faktor tolakan dantarikan ke sesebuah kawasan samada kawasanbandar atau luar bandar.

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  27/28

  SALAH..

 • 8/7/2019 BAB 9 MIGRASI

  28/28