bab 7 alat penilaian

Click here to load reader

Download Bab 7 alat penilaian

Post on 07-Jan-2017

114 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENGUJIAN DAN PENILAIAN REKABENTUK INSTRUKSIONAL DAN TEKNOLOGI DALAM PTV MBT 13903 BAB 7: ALAT PENILAIAN Pensyarah: Dr Tamil Selvan a/l Subramaniam AHLI KUMPULAN: Samsul b Salleh Muhd Khairul Nisak bin Ahmad Masliawati bt Kamarudin Siti Nurul Ain bt Norashid

PENGUJIAN DAN PENILAIAN REKABENTUKINSTRUKSIONAL DAN TEKNOLOGI DALAM PTVMBT 13903

BAB 7: ALAT PENILAIAN

Pensyarah:Dr Tamil Selvan a/l Subramaniam

AHLI KUMPULAN:Samsul b SallehMuhd Khairul Nisak bin AhmadMasliawati bt KamarudinSiti Nurul Ain bt Norashid

ALAT PENILAIANalat untuk mengumpul data yang dikehendaki bagi menjawab soalan penyelidikan yang telah ditetapkan.

PENILAIAN RUBRIK -alat penilaian untuk penilaian subjektif.

- set kriteria dan standard yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi

BilPengkajimaksud1Arens Deskripsi terperinci tentang kriteria tertentu dan kriteria yang akan digunakan untuk menilainya 2Bernie Dodgealat skoring untuk penilaian yang bersifat subjektif, yang didalamnya terdapat satu set kriteria dan standard yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan dinilai kepada pelajar.3Heidi Goodrich AndradeRubrik adalah suatu alat penskoran yang terdiri dari kriteria atau apa yang harus di ambil kira.

Tujuan Penyusunan Rubrikmemahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu prestasi

sebagai panduan yang jelas tentang tuntutan kriteria

dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran.

contoh instrumen rubrik

Senarai semak

Tujuan Senarai Semak

Contohbahan cd interaktif

Pengkaji menyediakan borang senarai semak sama ada bahan tersebut telah disiapkan secara berperingkat mengikut turutan yang telah ditetapkan.

Berdasar senarai semak juga pengkaji boleh menilai tahap penguasaan pelajar terhadap cd interaktif

mendapatkan maklumat daripada pengguna tentang respon mereka terhadap cd interaktif

tindakan susulan sekiranya terdapat pengubahsuaian kelemahan dapat dikesan

contoh

SOAL SELIDIK

contoh konstruk bagi pelajar

contoh konstruk bagi guru/pakar

Cara membangunkan alat penilaian soal selidik

ciri item soal selidik yang baik

17

Cara penggunaan

Panduan membentuk item soal selidik

Kelebihan Soal Selidik

Kekurangan Soal Selidik

Cara sampel memahami item soal selidik mungkin berbeza, bergantung kepada latar belakang pendidikan dan pengalaman

Item yang ditadbirkan tidak boleh diubah suai semasa penyelidikan sedang berjalan

Kesahan item diragui

22

contoh soal selidik

TEMU BUAL

JENIS-JENIS TEMU BUAL

TEKNIK TEMU BUAL BERSTRUKTUR:

bentuk dan kandungan soalan-soalan yang ingin ditanya adalah terhad pada sesuatu tajuk atau bidang yang tertentu sahaja.

TEKNIK TEMU BUAL SEMI BERSTRUKTUR:

Separa struktur

Soalan temu bual boleh disusun semula semasa sesi temu bual

Ayat soalan fleksibel dan boleh diubahsuaiAras bahasa diselaraskan dengan keupayaan bahasa responden

Penjelasan soalan boleh dilakukan

Hujah galakan minimum digunakan

Soalan boleh ditambah @ dikurangkan mengikut keperluan

Teknik temu bual tidak berstruktur

-aktiviti perbualan dan soal jawab yang mementingkan penerokaan idea atau perasaan lebih daripada mendapat fakta-fakta tertentu.

-Soalan-soalan terbuka (open-ended questions) dikemukakan

-Pelbagai jawapan boleh diperolehi dari peserta atauresponden.

CIRI TEMU BUAL TIDAK BERSTRUKTUR

Aspek dalam penyediaan item temu bual(Chua, 2006)

KAEDAH TEMU BUAL

Temubual telefon

temu bual telefon

MEREKOD DATA TEMU BUAL

- merekod dialog atau perbualan melalui cara-cara tertentu.

- rakaman audio kalau pita rakaman itu tidak mengganggu aktiviti atau situasi temu bual.

MEREKOD DATA TEMU BUAL

-boleh juga mengambil masa membuat catatan ringkas kata-kata atau jawapan responden

-transkrip temu bual boleh diperolehi kemudian sebagai bahan sokongan kajian temu bual yang lebih teliti jika perlu

Rekod-rekod mengenai tarikh, situasi dan kandungan soalan dan jawapan dalam temu bual disimpan dalam diari pengkaji.

BORANG PENILAIAN

Alat yang digunakan untuk menilai sesuatu bahan

Hampir sama dengan soal selidik

Tujuan:mengumpul data

tujuanmendapatkan maklumbalas tentang bahan yang telah /sedang dijalankan untuk maksud mempertingkatkan kualiti dan keberkesanan

Terima kasih