aprender para la vida 4

Click here to load reader

Post on 25-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

El Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), un nuevo enfoque para la educación de adultos

TRANSCRIPT

 • 1>>`>>i`i6/1>i`iv>VV>ii]LiViiV>

  >>i>ii`i`i`V>V>>>6`>i/>L>>>i?V>i>`>`i>iVi>*i>>i

  1>>`>>i`i6/1>i`iv>VV>ii]LiViiV>

  >>i>ii`i`i`V>V>>>6`>i/>L>>>i?V>i>`>`i>iVi>*i>>i

  ""1$ *,69/,"6/

  ""1$ *,69/,"6/

  :HBGF'-

  K^oblmZ]^eBglmbmnmh>lmZmZeiZkZeZ>]n\Z\bg]^ehl:]nemhlB>>:

 • 'LUHFWRULR)UDQFLVFR-DYLHU5DPtUH]$FXxD

  *REHUQDGRU&RQVWLWXFLRQDOGHO(VWDGRGH-DOLVFR

  *XLOOHUPR0DUWtQH]0RUD6HFUHWDULRGH(GXFDFLyQHQ-DOLVFR5DPyQGHOD3HxD0DQUtTXH

  'LUHFWRU*HQHUDOGHO,1($3UHVLGHQWHGHO&21(9\7

  $QJpOLFD3pUH]3OD]ROD'LUHFWRUD*HQHUDOGHO,(($

  -HV~V.OHHPDQQ*RGtQH]'LUHFWRUGHOUHD$FDGpPLFD

  -HIHGHHGLFLyQ2VFDU$UDL]D0HGLQD

  -HIHGHO'HSDUWDPHQWRGH3URGXFFLyQGH0DWHULDOHV\0pWRGRV(GXFDWLYRV

  (GLWRUHMHFXWLYR6LOYLD*RGLQD3LQHGR

  -HIHGH2ILFLQD(GLWRUDDVLVWHQWH

  &DUORV9DOHQ]XHOD*XWLpUUH]-HIHGH2ILFLQD

  )RWRJUDItDHLPDJHQ)5RGROIR'tD]&RUWpV

  $SR\R7pFQLFR(QHVWHQ~PHURFRODERUDQ

  UHD$FDGpPLFDGHO,(($2VFDU$UDL]D0pGLQD

  0DUtD'RORUHV&KiYH]8UELQD6LOYLD*RGLQD3LQHGR

  &DUORV9DOHQ]XHOD*XWLpUUH]-RVp,&DVWRUHQD5RGUtJXH]

  -HV~V.OHHPDQQ*RGtQH]7HUHVD2OLPSLD&DUYDMDO0DOGRQDGR

  0yQLFD)DPDQtD&DQRELR&ODXGLD$UDFHOL3RQFH

  &pVDU*RQ]iOH]6)UDQFLVFR%DUUHGD*DUFtD

  /XFtD0D\D)UDQFLVFR*XLOOHUPR3UHFLDGR

  'HOHJDFLyQGHO&21$)(HQ-DOLVFR*UXSR(GLWRULDO,EHURDPpULFD

  0LJXHO5HLQRVR1HOVRQ0DUWtQH]%DUUDJiQ

  6DPXHO0HOpQGUH]7UDQVLFLyQ

  6RQLD6ROLV0iUTXH].DUOD&DVWHOODQRV)HUQiQGH]

  'LVHxRH,PSUHVLyQ%HUWKD(OL]DEHWK5RPHUR5DQJHO

  $GULDQD(OL]DOGH*D[LROD&DSWXUD

  )RWRJUDItDGHSRUWDGD3OD]D&RPXQLWDUtDGH/D%DUFD-DO

  ,661 HQ WUiPLWH 6H DXWRUL]D OD UHSURGXFFLyQ GHOFRQWHQLGRFLWDQGRODIXHQWH

  $SUHQGHU SDUD OD YLGD 5HYLVWD GHO ,(($-DOLVFR0p[LFR-RVp*XDGDOXSH=XQR1R&RORQLD $UFRV 6XU *XDGDODMDUD -DO &3 7HO 3HULRGLFLGDG PHQVXDO HMHPSODUHV 6HLPSULPyHQORVWDOOHUHVGH75$16,&,10H]TXLWiQ1R &RORQLD $UWHVDQRV *XDGDODMDUD -DO&37HOV)D[\

  i`>=BMHKB:E>G?HOrM

  >GE:OB=:R>EMK:;:CHNgZl^lbg]^_hkfZ\bg\hgZl^lhk^l%lh[k^\hfi^m^g\bZl

  EZlZl^lhkZl^g^eFh]^eh]^>]n\Z\bgiZkZeZOb]Zr^eMkZ[Zch

  >eF>OrM^g]bo^klZlbglmbmn\bhg^l

  EHL:=NEMHL:IK>G=>FHL>em^Zmkh\hfhiZkm^]^eZZ]ZimZ\bgrk^Z]ZimZ\bglh\bZe

  NG:ON>EM:IHKE:IE:S:EZm^\gheh`Z3f^]bh]^anfZgbsZ\bgh]^lanfZgbsZ\bg

  :IK>G=BS:C>LEZfZm^fmb\Z^qinelZ]Z]^eZ^l\n^eZ!ikbf^kZiZkm^"

  MNL

 • (WYLUKLYWHYHSH]PKH

  6/*VUZ[Y\PY\UTVKLSVLK\JH[P]VJVTVLZLSKL,K\JHJP}UWHYHSH=PKH` LS;YHIHQVYLX\PYP}KLJPUJVH|VZKL PU]LZ[PNHJP}ULK\JH[P]H ` [YLZH|VZTmZKLWY\LIHZLU SHVWLYHJP}UZVIYL[VKVLULSmTIP[VKL SVZJxYJ\SVZKLLZ[\KPVKLKPMLYLU[LZLZ[HKVZ`JVT\UPKHKLZ\YIHUHZ`Y\YHSLZKLU\LZ[YVWHxZ

  +\YHU[LLZ[LWLYPVKVZL[VTHYVULUJ\LU[H SHZYLJVTLUKHJPVULZKL SH

 • 9L]PZ[H0,,(

  i`i i ii i`i`i`V>V>> >6`> 6] i jV] Vi w `i L> > iiV> ii>V> `i >i>i ``?VV] `V `i VV>`ii}>Vi>>`>i i`V>`i>V>`jV`i `i>Vi}>V>ii vi i i i

  >` i i i6 V }>>i>`i]ii}>>i>iL>iV`ii>``i>Vi>>]>V>/>L>Vii>

  "V>>>i`>

  v>i`i

  />?]>

 • (WYLUKLYWHYHSH]PKH

  +\YHU[L LZ[H MHZL KL WPSV[V ZL SSL]HYVU HJHIV LUZH`VZ KLS TH[LYPHS KPKmJ[PJV WSH[HMVYTH KL YLNPZ[YV HJYLKP[HJP}U ZPZ[LTH `H]HUJLZLK\JH[P]VZJVUSHZWLYZVUHZQ}]LULZ`HK\S[HZ HKLTmZ KL SHWYmJ[PJHLK\JH[P]HYLHSPaHKHWVYSVZHZLZVYLZ

  -\LYVUT\JOVZ SVZ mTIP[VZ LU SVZ X\L ZLVI[\]PLYVUI\LUVZYLZ\S[HKVZJVTVLSL_HTLUKPHNU}Z[PJVLS PUJYLTLU[VKL PUJVYWVYHJP}UHSVZJxYJ\SVZKLLZ[\KPV` SHHJYLKP[HJP}U"ZPULTIHYNVSVTmZYLSL]HU[LLZLSJHTIPVKLHJ[P[\KX\LZLNLULY}HWHY[PYKLSHPU[LY]LUJP}ULK\JH[P]HX\LZLSSL]}HJHIVH[YH]tZKLSHHJJP}UJVTWYVTL[PKHKLN\YHZZVSPKHYPHZ![P[\SHYLZ`HZLZVYLZKLSVZW\U[VZKLLUJ\LU[YV

  ,SWSHU[LHTPLU[VVYPNPUHSZLIHZ}LUX\LLSHK\S[VW\KPLYHHWYLUKLYHU[LZX\LJLY[PJHY(J[\HSTLU[L ZPN\L ZPLUKV \UH WYPVYPKHK X\LSHZ WLYZVUHZ Q}]LULZ ` HK\S[HZ HKX\PLYHU `KLZHYYVSSLUJVTWL[LUJPHZHWSPJHISLZHZ\]PKHJV[PKPHUH`HX\LZL[YH[HKLIYPUKHYJVU[LUPKVZ LK\JH[P]VZ X\L JVU[YPI\`HU H LSL]HY SHJHSPKHKKL]PKHKL SHWVISHJP}UZPUKLQHYKLSHKVSHPTWVY[HUJPHX\L[PLULSHVI[LUJP}UKLSJLY[PJHKV

  ,S4,=NLULY}\UH ZLYPLKLL_WLJ[H[P]HZWYPTVYKPHSTLU[LLULSJHTWVKLSHLMLJ[P]PKHKLK\JH[P]H`LSHIH[PTPLU[VKLSYLaHNV"LTWLYVSVZYLZ\S[HKVZOHUZPKVZ\WLYHKVZKLIPKVHX\L SVZHK\S[VZHKX\PYPLYVUJVUVJPTPLU[VZOHIPSPKHKLZ`HJ[P[\KLZX\L]HUTmZHSSmKLSLZWHJPVPUKP]PK\HS`X\LHWSPJHYVULUSHMHTPSPHLULS[YHIHQV`LUSHTPZTHJVT\UPKHK

  (J[P[\KLZJVTVLSOmIP[VKLOPNPLUL`\UHI\LUH HSPTLU[HJP}U ZL VIZLY]HU LU MHTPSPHZLU[LYHZJ\HUKVSHTHKYLZLPU[LNYHHSVZJxYJ\SVZ KL LZ[\KPV 0UJS\ZV LU [LZ[PTVUPVZ KLSVZ UP|VZ ZL WLYJPIL \UTH`VY UP]LS KL ]PKHHWHY[PYKLJPLY[VZLSLTLU[VZX\LW\LKLUZLYTLKPISLZHSPUPJPVKL\UT}K\SV` HS[tYTPUVKLtZ[L7VYLQLTWSVTLQVYHYSHJVT\UPJHJP}U`YLSHJPVULZPU[LYWLYZVUHSLZLU[YLSVZTPLTIYVZKL\UH MHTPSPHZVU PUKPJHKVYLZWHSWHISLZKLSJHTIPVKLHJ[P[\KX\LWYVWPJPHLSLZ[\KPVKLSVZT}K\SVZ

  3HVWPUP}UKL\UHUP|HKLH|VZTPLTIYVKL\UHMHTPSPHX\LOHIP[HLU;HIHJOPULZ` J\`HTHKYLHZPZ[LH\UJxYJ\SVKLLZ[\KPVZ PS\Z[YHLSNYHKVKLJVT\UPJHJP}UX\LL_PZ[LKLZW\tZ

  KLOHILYLZ[\KPHKVLST}K\SV6>i,Z[HUP|HHYTHX\LSHJVT\UPJHJP}UJVUZ\ZWHKYLZLZTmZHIPLY[HZVIYL[VKVX\LSLWSH[PJHU[LTHZKLZL_\HSPKHKKL\UHTHULYHUH[\YHS ` JVU PUMVYTHJP}U YHaVUHKH ` M\UKHTLU[HKH (TIVZ WHKYLZ JVYYVIVYHU X\L SHPUMVYTHJP}U KL KPMLYLU[LZT}K\SVZ WLYV LZWLJxJHTLU[LLSKL6>i]JVU[PLULPUMVYTHJP}UX\LTHU[PLUL\UPKHHSHMHTPSPH`HWSPJHISLHSH]PKHKL[VKVZSVZTPLTIYVZ

  ,SZLN\PTPLU[VLK\JH[P]VX\LZLYLHSPa}LULS4,=YLLQ}SHWLY[PULUJPHKLSTH[LYPHSLK\JH[P]V UV Z}SV LU HK\S[VZ ZPUV LU HZLZVYLZX\LZLPU[LNYHYVUHLZ[HU\L]HH]LU[\YHLK\JH[P]H

  ,UWYPTLY S\NHY [\]PLYVUX\LHIHUKVUHY SHPKLH KL X\L LS HZLZVY LZ X\PLU LUZL|H ` LSHK\S[VX\PLUHWYLUKL3HULJLZPKHKKLHWYLUKPaHQLLUSVZHZLZVYLZZLHIYP}KLZKLLSTVTLU[VLUX\LKLJPKPLYVUHWV`HYHSVZHK\S[VZLULSLZ[\KPVKLSVZT}K\SVZW\LZT\JOVZKLSVZ[LTHZUVZVUKLSJVTWSL[VKVTPUPVKLSVZHZLZVYLZ

 • 9L]PZ[H0,,( 9L]PZ[H0,,(

  ,ZJ\YPVZVLUJVU[YHYUVZJVUWLYZVUHZX\LUVJVUJS\`LYVU SHWYPTHYPH` X\LOHU SLxKVVIYHZKL*HYSVZ4HY_ KL(U[VUPV.YHTZJP.HIYPLS.HYJxH4mYX\La\6J[H]PV7HaZPTWSLTLU[LWVYX\LLUHSNU[PHUN\PZVTLYJHKVSSLNHSHVIYHWHYHZLYJVTWHY[PKHVLUJVU[YHYNLU[LHSHJ\HSSLN\Z[HUSVZ]PHQLZ`SVWYPTLYVX\LOHJLLZPU]LZ[PNHYZVIYLSHZJ\S[\YHZH[YH]tZKLSHZJVU]LYZHJPVULZVKLSH]PZP[HHT\ZLVZVWSHaHZKLPU[LYtZNLULYHS

  ,U LS JHTWVLUJVU[YHTVZWLYZVUHZX\LLZJYPILU Z\Z TLTVYPHZ SHZ SL`LUKHZ KLSW\LISV ` tZHZ ZVU ]LYKHKLYHZ VIYHZ SP[LYHYPHZX\LUVZLYLZJH[HUUPZLKHUHJVUVJLYWVYX\LZLX\LKHUJVTVWmNPUHZLTWVS]HKHZX\L SVZ HK\S[VZ N\HYKHYVU JVTV YLJ\LYKVZWLYZVUHSLZ iZ[L LZ V[YV JHTWV MtY[PS X\LKLZLHZLTIYHYLS4,=`HSLU[HYHSHZWLYZVUHZWHYHX\LW\LKHUJVTWHY[PYZ\ZPKLHZJVUSVZKLTmZYLZJH[HYLZVZJVUVJPTPLU[VZ`L_WLYPLUJPHZKL]PKH:L[YH[HKL\UPYYLKLZKLHWYLUKPaHQLPUJVYWVYHYHTPYLKKLHWYLUKPaHQLV[YHZX\LW\LKLULZ[HYLU SPIYVZ]PKLVZKPZJVZJHZL[LZ`ZVIYL[VKVLUWLYZVUHZ

  :PIPLULZJPLY[VX\LLSHWYLUKPaHQLZLKHH SV SHYNVKL SH ]PKH LS4,= [HTIPtUWYL[LUKLX\LZLHWHYH[VKHSH]PKH+LZKLX\LUHJLTVZLTWLaHTVZHHKX\PYPY]HSVYLZHJ[P[\KLZ JVUVJPTPLU[VZ `OHIPSPKHKLZ ZPLTWYLJVUIHZLH\UHZLYPLKLULJLZPKHKLZLPU[LYLZLZ HZx KLZKL UP|VZ ZP UVZ PU[LYLZHWH[PUHYWVKLTVZHWYLUKLYHOHJLYSVKL SHTPZTHMVYTHZPUVZPU[LYLZHSHSLJ[\YHZ}SVOH`X\LJYLHYLSHTIPLU[LWYVWPJPVWHYHX\LZLMVTLU[LLSLZ[\KPV

  (J\H[YVH|VZKLKPZ[HUJPHKLS PUPJPVKL SHHWSPJHJP}ULS4,=`HUVLZLSTPZTVZLOHLUYPX\LJPLUKVJVU SHWYmJ[PJHLK\JH[P]HJVULSHWYLUKPaHQLKL SVZHK\S[VZ`JVU SHHJJP}UWHY[PJPWH[P]HKLSVZHZLZVYLZX\LZLJVTWYVTL[LUKxHJVUKxHHJYLHYLZWHJPVZKLWHY[PJPWHJP}U`KLPU[LYJHTIPVKLL_WLYPLUJPHZWHYH\UPYYLKLZKLJVUVJPTPLU[V`JYLJPTPLU[VO\THUV

  (S4,=ZLSLHNYLNHHOVYHSH;KL;YHIHQV`ZLJVU]PLY[LLULS4VKLSVKL,K\JHJP}UWHYHSH=PKH`LS;YHIHQV4,=`;ZLLUYPX\LJLUVZ}SVWHYHLSL]HYSHJHSPKHKKLSH]PKHKLSHWVISHJP}UH[YH]tZKLSKLZHYYVSSVKLJVTWL[LUJPHZ`OHIPSPKHKLZKLSWLUZHTPLU[VZPUVWVYTLKPVKLJVTWL[LUJPHZSHIVYHSLZX\LWLYTP[HUHSHK\S[VPU[LNYHYZLHSTLYJHKVSHIVYHSJVUTH`VYLZ JHWHJPKHKLZ ` OHIPSPKHKLZ WHYH SH\[PSPaHJP}UKLSH[LJUVSVNxHKLW\U[HLUMVYTH}W[PTH

  ,Z[VUVJVUZ[P[\`L\UH]PZP}U YLK\JPKHKLJHWHJP[HJP}USHIVYHSZL[YH[HKLJYLHY\UHJ\S[\YHSHIVYHSLUSVZQ}]LULZ` HK\S[VZIHZHKHLUSHVYNHUPaHJP}UKLLX\PWVZHS[HTLU[LJHSPJHKVZ`WYVK\J[P]VZLZKLJPYKLHS[VYLUKPTPLU[V HKLTmZKL SH ]PZP}U PUKP]PK\HSKLSTPJYVLTWYLZHYPVLSH\[VLTWSLV`SHIZX\LKHKLSUHUJPHTPLU[V :L [YH[H LU[VUJLZ KL PTWSLTLU[HY\UZPZ[LTHPU[LNYHSKLLK\JHJP}U`JHWHJP[HJP}UWHYHSHZWLYZVUHZQ}]LULZ` HK\S[HZX\LZLLUJ\LU[YHULUJ\HSX\PLY[PWVKLYLaHNVZVIYL[VKVZP[VTHTVZLUJ\LU[HX\LLSYLaHNVLK\JH[P]VVLSYLaHNVLJVU}TPJVJVUK\JLH\[VTm[PJHTLU[L HV[YV ` tZ[L HV[YV JVTV\UHJHKLUHPU[LYTPUHISLX\LZLJVU]PLY[LLU\UHWYVISLTm[PJHZVJPHSTLU[LPUZVZ[LUPISL

  6ii>}i}>>>>/`i/>L>iViiii`i`i`V>V>>>6`>i/>L>6/

 • (WYLUKLYWHYHSH]PKH

  >iv>i}>ii>`>>>i>V>>Viii6/iii>VVVi>i>ii>`>iiii>i`>i`V>VL?V>>>L>>i>iV`>>i>V>->>i>Vi>`i>>?]]i>L>iii`iV>>>i>?iii>i>ii}iiVL>V>>V>ViVii>iii`>}iii`i>i>i

  >>i?i1L>

  *`i

  Viii

  i`i>>V>V>>i/>L>

 • 9L]PZ[H0,,(

  3SLNHT\`W\U[\HS`KHTVZJVTPLUaVJVU\UH KPUmTPJH WHYH JVUVJLYUVZ +LZKL LZ[LTVTLU[VTLKV`J\LU[HX\LLSNY\WVLZT\`LZWLJPHS ` SH WHY[PJPWHJP}U LZ T\` PU[LUZH(X\xJVTPLUaHUHPU[LYJHTIPHYL_WLYPLUJPHZ`[VKVZHWYLUKLTVZKL[VKVZ

  *\HUKV SSLNHTVZ HS [LTH KL SHZ JVTWL[LUJPHZ YLZ\S[H \U TVTLU[V T\` YLL_P]V,UWYPTLYS\NHYJHKH\UVKLSVZHZLZVYLZKHZ\JVUJLW[V`]HTVZHUV[HUKVLUJHY[\SPUHZZ\Z HWVY[HJPVULZ WHYH X\L HS UHS OHNHTVZ\UHKLUPJP}U+PQLYVUX\LLU[PLUKLUX\LZLYJVTWL[LU[L LZ [LULY OHIPSPKHKLZ V[YVZ X\LWVZLLY JVUVJPTPLU[VZ HSN\UVZTLUJPVUHYVU[LULYTmZL_WLYPLUJPH`HSN\PLUJVTLU[}X\LLU SVZ KLWVY[LZ ZL JVTWP[LT\JOV ` LS X\LWHY[PJPWH [YH[H ZPLTWYLKLZLYLSTLQVY7\LZIPLU[VKVSVX\LOHUKPJOVSLZKPQLMVYTHWHY[LKLSHZJVTWL[LUJPHZ

  7HYHX\LZLLU[PLUKHTLQVY]HTVZHWVULY\ULQLTWSV*\HUKV]HUHSSL]HYZ\H\[V