apa itu warna

Download Apa Itu Warna

Post on 05-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Apa Itu Warna

  1/15

  Apa itu warna?

  Alam semesta kita merupakan suatu medan magnet yang penuh

  dengan cas-cas positif dan negative dan ia selalu bergetar serta

  menghasilkan gelombang electromagnet. Setiap gelombangmempunyai panjang gelombang dan halaju getaran yang berbeza.

  Mereka bersama membentuk spectrum electromagnet.

  Kita boleh melihat lebih kurang 4! daripada "arna terkandung

  dalam cahaya matahari. #adi "alaupun cahaya putih dilihat sebagai

  tidak ber"arna dan jernih$ ia terbina oleh %getaran "arna& yangberterusan$ yang mana ia bukan hanya sebagai gelombang tetapi

  juga %struktur korpuskular&'(corpuscular structure.(). Kecerahan

  tenaga cahaya putih asli matahari ini merupakan faktor dalaman

  dalam menyegarkan ji"a$ raga$ dan semangat kita$ dan setiapgetaran "arna itu mempunyai kebolehan menyembuh yang

  tersendiri.

  Warna dalam cahaya

  Satu cara yang membolehkan "arna dalam cahaya matahari dapatdilihat oleh kita ialah dengan melalukan cahaya putih tersebut

  melalui sebuah prisma. *isebabkan setiap "arna itu mempunyaigelombang yang berbeza$ ia terbias mengikut nilai sudut-sudut

  yang berbeza. +elangi terbentuk apabila titisan air bertindak

  sebagai prisma semulajadi. Apabila cahaya matahari melalui titisan

  air tersebut$ setiap sinar yang berbeza itu dibengkokkan dgn nilaiyang berlainan$ dan membentuk pelangi. ,arna pelangi terbentuk

  dari satu formasi cahaya dan dikenali sebagai %"arna benar& 'true

  hues).

 • 7/21/2019 Apa Itu Warna

  2/15

  Merah merupakan gelombang yang terpanjang boleh dilihat dan

  mempunyai frekuensi getaran yang terendah. a merupakan

  tenaga magnetic yang bersifat memanas dan menjana. ,arnaungu pula merupakan gelombang terpendekdan mempunyai

  getaran terpantas. a bersifat menyejuk dan membersih.

  Membina warna

  ahaya putih boleh dipisahkan kepada / "arna asas atau "arna

  primer0 merah-jingga$ hijau$ dan biru-ungu. Apabila "arna ini

  dipancarkan bersama-sama 'cth0 jika seorang juruterapencahayaan didalam sebuah teater sedang menumpukan ketiga-

  tiga %spotlight& ber"arna tersebut)$ "arna putih akan terbentuk. a

  dipanggil "arna campuran penambahan1 yang mana bersabit

  secara langsung oleh ahli penyembuhan terapi "arna dengancahaya ber"arna.

  ,arna "arna yang digunakan sebagai bahan "arna dalam

  mengecat$fabrik$ dan bahan lain adalah berlainan1 a diperolehi

  dari pengurangan cahaya. Kesan ini menghasilkan / jenis pigmen"arna primer yang berlainan iaitu "arna merah$ biru$ dan kuning.ni terkandung dalam "arna primer kerana mereka tidak dapat

  dihasilkan dari campuran "arna lain. Apabila "arna ini

  digabungkan$ akan terhasilnya "arna dalam variasi lain.

  Roda warna

 • 7/21/2019 Apa Itu Warna

  3/15

  #ika semua "arna disusun$ ia akan membentuk roda "arna. Setiap

  "arna adalah saling berkaitan dan ada di antaranya dihasilkan

  melalui gabungan dua "arna utama. *engan itu$ didapati roda"arna mempunyai / pasang "arna yang saling melengkapi.

  Seperti kuasa magnet$ positif dan negetif menarik antara satusama lain$ begitu juga dengan "arna. ni boleh dibuktikan apabila

  kita memerhati setiap "arna satu persatu dan kemudian

  mengalihkan pandangan ke atas sekeping kertas putih. *alambeberapa saat$ selepas diimejkan$ kita dapat melihat kaitan antara

  "arna-"arna tersebut.

  2erpandukan roda "arna$ campuran antara 3 "arna bersebelahan

  akan menghasilkan 3$ 34$ 45 jenis variasi.#uga boleh

  menghasilkan roda "arna yang lain dengan menggunakan bahanaditif 'bahan yang ditambah) ke atas cahaya "arna. 6erdapat /

  "arna iaitu merah$ biru$dan kuning. Manakala "arna-"arnasekunder adalah hijau$ jingga dan merah lembayung7ungu. #ika

  satu "arna-"arna dicampurkan merah dan kuning akanmenghasilkan jingga7oren$ biru dan kuning menghasilkan hijau$

  merah dan biru menghasilkan ungu.

  Asal usul maksud warna

  Warna Putih

  +erlindungan$ kebersihan$ penglihatan yang jelas$ penyembuhan$

  penghasilan tenaga$ keikhlasan$ ketenangan$ kesucian$keserhanaan$ dan memangkinkan semua "arna 'sesuai dengan

  semua "arna)

  Warna Perak

  Ketelusan$ mempunyai kuasa psikik$ menjelaskan gambaran

  dalaman$ kemurnian$ ketenteraman$ penuh misteri 'fikirkan

 • 7/21/2019 Apa Itu Warna

  4/15

  tentang bulan)

  Warna Emas

  8ubungkait dengan kuasa maha tinggi$ inspirasi agung$ tenagadalaman$ tarikan$ kepimpinan 'fikirkan tentang matahari)

  Merah

  +erasaan yang meluap-luap$ keberanian$ tenaga$ jantina$ tarikan$kegahirahan$ pertentangan jantina$ penuh semangat$ pendirian

  yang teguh$ kasih sayang$ kecergasan diri$ kemesraan$ tindakan

  'fikirkan tentang api)

  Merah jambu/pink

  Kasih sayang dan kasih yang romantik$ belas kasihan$persahabatan$ kefahaman$ diplomasi$ kesucian$ kelembutan dan

  ke"anitaan

  Oren

  6enaga$ daya tarikan$ kebolehan menga"al diri$ organisasi$ harga

  diri$ kemesraan$ kelincahan$ kegembiraan$ kebaikan$ kepekaan$

  kreativiti$ kematangan$ harvest 'think of the harvest sun andmoon)

  Ungu

  Kuasa$ penyembuhan$ magic$ combatting$ jangkitan dan penyakit$

  kerohanian$ penyembuhan secara psikik$ pengadilan$ perayaan.

  Kuningtarikan$ komunikasi$ petah$ daya fikir$ keyakinan$ pengembaraan$

  penumpuan$ ketangkasan$ inspirasi$ kegembiraan$ tuah$

  optimisme$ kepercayaan$ keseimbangan.

  Hijau

  ,ang$ kekayaan$ penyembuhan$ pertumbuhan$ pekerjaan$kesuburan$ kejayaan$ kesihatan$ harmoni$ permulaan yang baru$

  pembaharuan 'fikirkan tentang tumbuhan hijau)

  Biru

  +enyembuhan$ rehat$ damai$ kebenaran$ kebijaksanaan$

  kepelbagaian ekspressi$ ketenangan$ meditasi$ harmoni$ketenteraman$ kesolehan$ kefahaman kerohanian$ introspection

 • 7/21/2019 Apa Itu Warna

  5/15

  'fikirkan tentang langit biru dan lautan)

  Coklat

  tanah$ tetap$ stabil$ konsentrasi$ penyembuhan$ pembersihan$

  bekerja dengan binatang di rumah$ ke"anitaan 'fikirkan tentangbumi)

  Kelabu9eutral$ keseimbangan

  Hitam

  Menghilangkan$ penyerapan yang negatif$ e:orcisms$ ke"ujudansemua "arna

  9ota0 tentang "arna hitam0 "arna hitam tidak semestinya

  mempunyai makna yang negatif. a boleh digunakan sebagaiperlindungan memandangkan ia dapat menyerap kuasa negatif$

  sama seperti kain hitam yang menyerap kepanasan "aktu haripanas. 9amun kekosongan yang terbentuk harus diisi dengan

  tenaga positif ; sesuatu yang dapat dicapai dengan

  mencampurkan ia bersama "arna-"arna lain$ seperti putih atau

  biru.

  SIMBOL WARNA AN RI!"AL

  Manusia selalu menganggap "arna mempunyai simbol yang besar

  dan ada unsur keagamaan.2agi manusia yang pertama "ujud dibumi$"arna bagi siang dan malam semuanya adalah penting.

  Ketika siang hari$nenek-moyang kita boleh berburu dan melindungidiri mereka daripada musuh$ jadi merahnya bumi dan kuningnya

  matahari mensimbolkan kehidupan$ manakala biru-hitam pada

  malam hari berkaitan dengan keadaan pasif dan sunyi.

  Kegelapan juga menakutkan dan merbahaya$"arna terlalu gelapdikaitkan dengan kematian.2agi sesetengah masyarakat$beberapa

  "arna mempunyai kepentingan yang khusus.

  Kehormatan sosial dan status ditandai oleh keseragaman "arna di

  zaman enaissance$ juga berpendapat "arnamerupakan ji"a bagi kehidupan dan akar bagi kesemua yang

  "ujud1 =M+A6 elemen seperti 2umi$ Angin$ Api$ dan Air diberikan

  masing-masing "arna kuning$ hitam$ merah dan putih.Akhirnya

  ramai artis dan ahli falsafah telah menghasilkan kualiti spiritual

 • 7/21/2019 Apa Itu Warna

  6/15

  pada "arna . "arna tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi

  hanya boleh dilihat dengan pandangan dalaman sebagai ?third

  eyes& 'mata ketiga) yang terbuka.+utih dikaitkan dengankebijaksanaan$kuning dikaitkan dengan semangat$dan biru

  dikaitkan dengan gerak hati.

  Merah

  2erdasarkan tradisi orang 8ebre"$ nama Adam 'manusia

  pertama)$ bermaksud ?merah@ ataupun ?hidup@$dan hingga

  kini$dalam beberapa bahasa Slovic$ merah melambangkan?kehidupan@ ataupun ?kecantikkan@.2agi orang =gypt purba$ merah

  merupakan "arna >a$6uhan Matahari$dan seterusnya pada zaman

  >oman$ianya'merah) dikaitkan dengan Mars$6uhan +eperangan.

  Sehingga kini$merah masih lagi dikaitkan dengan peperangan1merah dan hitam pernah diambil sebagai "arna bagi >evolusi

  >usia dan seterusnya pada tahun /-an diambil oleh 9azi di

  #erman.

  #in$$a dan kunin$

  #ingga merupakan "arna bagi cinta dan kebahagiaan bagi orangina dan #epun$manakala jingga bagi sami-sami 2uddha me"akili

  kerendahan hati. *alam sesetengah gambaran seperti

 • 7/21/2019 Apa Itu Warna

  7/15

  tentang om

  pula$ de"a-de"a langit seperti #upiter$ #uno dan Mercury dikatakan

  mempunyai kaitan dengan "arna biru. *alam Kitab Damamasyarakat Cahudi$ 6uhan yang =sa juga digambarkan dengan

  "arna biru. ,arna biru atau hijau kebiruan dalam agama slam

  melambangkan agama itu sendiri berserta masyarakatnya dan"arna-"arna ini biasa digunakan sebagai hiasan untuk masjid.

  ,arna biru juga merupakan simbol kedamaian$ kebenaran serta

  kerjasama dan digunakan dalam bendera bangsa-bangsa bersatu

  dan merupakan "arna latar bagi bendera orang-orang =ropah.

  "n$u

  ,arna ungu biasanya dikaitkan dengan keagungan dankerohanian. >aja-raja dan para pendeta memakai jubah ber"arna

  ungu. ni disebabkan$ pada zaman dahulu$ hanya golongan kayasahaja yang mampu memiliki pencelup pakaian ber"arna ungu

  yang mahal ini.6elah menjadi satu kelaziman membalut bayi yangbaru dilahirkan menggunakan ka