analisis ulangan harian

44
ANALISIS ULANGAN HARIAN SATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUN MATA PELAJARAN : MATEMATIKA KELAS/SEMESTER : VIII D MATERI : MEMAHAMI BENTUK ALJABAR, PERSAMAAN DAN PERTIDAK SAMAAN LINIER SATU VARIABEL BANYAK SOAL : 10 NO NAMA SISWA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH % KETUNTASAN KETERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 ABDUL SALAM AR WANCI 0 10 10 10 0 0 0 0,5 0 0,5 40 40 V 2 AGUS SUTIONO 0 10 0 10 10 0,5 0,5 0 0 0- 40 40 V 3 AHMAD RIZOLA 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0 10 70 70 V 4 ALFATHIE RIZKY 0,5 10 0 0 10 0 10 0,5 0,5 0,5 50 50 V 5 ANYTA INDAH NADEAK 0,5 10 0 10 10 0,5 0 0 0 0- 40 40 V 6 CICI MALISA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V 7 DELLYARNI 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 10 0 65 65 V 8 DENNI KURNIA 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0- 40 40 V 9 DONI SAHFUTRA EDON 10 10 0,5 0,5 0 0 0 10 0 0- 40 40 V 10 EKA LESTARI 10 10 0,5 10 0 0,5 0 0 0 0- 40 40 V 11 FARID MUHAMMAD 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 10 0,5 65 65 V 12 FHENIA JUCHIANA 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V 13 FITRI HANA 10 10 0 10 10 10 10 0,5 0 0- 65 65 V 14 HARIF 0,5 10 0,5 10 0 10 10 0 10 10 65 65 V 15 HELMI SYAH PUTRA 0,6 11 0,6 10 0 10 10 0 10 10 65 65 V 16 HENNY ALVINA 0 10 0 0 0 10 10 0 0,5 0,5 40 40 V 17 IRA KARMILA 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0- 65 65 V 18 LAYLA RAMADANI SAPUTRI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V 19 LILI FITRIANI 10 10 10 0,5 10 10 0,5 0 0 0,5 65 65 V 20 M. ANDREAN 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0- 65 65 V 21 M. FAISAL 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 22 NABIL ABDUL RAHMAN P 10 0 0 0,5 10 0 0,5 0,5 0,5 0 40 40 V 23 NABILA 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 40 V 24 NADYA NUSAFARMI 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 40 25 NOVIA INTAN SARI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 26 NURFIQHY RAMADHAN 10 10 O,5 0,5 0 10 10 10 10 0- 65 65 V

Upload: poetra-riau

Post on 23-Aug-2014

1.158 views

Category:

Documents


33 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANALISIS ULANGAN HARIAN

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : MATEMATIKAKELAS/SEMESTER : VIII DMATERI : MEMAHAMI BENTUK ALJABAR, PERSAMAAN DAN PERTIDAK SAMAAN LINIER SATU VARIABELBANYAK SOAL : 10

NONAMA SISWA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ABDUL SALAM AR WANCI 0 10 10 10 0 0 0 0,5 0 0,5 40 40 V2 AGUS SUTIONO 0 10 0 10 10 0,5 0,5 0 0 0- 40 40 V3 AHMAD RIZOLA 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0 10 70 70 V4 ALFATHIE RIZKY 0,5 10 0 0 10 0 10 0,5 0,5 0,5 50 50 V5 ANYTA INDAH NADEAK 0,5 10 0 10 10 0,5 0 0 0 0- 40 40 V6 CICI MALISA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V7 DELLYARNI 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 10 0 65 65 V8 DENNI KURNIA 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0- 40 40 V9 DONI SAHFUTRA EDON 10 10 0,5 0,5 0 0 0 10 0 0- 40 40 V

10 EKA LESTARI 10 10 0,5 10 0 0,5 0 0 0 0- 40 40 V11 FARID MUHAMMAD 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 10 0,5 65 65 V12 FHENIA JUCHIANA 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V13 FITRI HANA 10 10 0 10 10 10 10 0,5 0 0- 65 65 V14 HARIF 0,5 10 0,5 10 0 10 10 0 10 10 65 65 V15 HELMI SYAH PUTRA 0,6 11 0,6 10 0 10 10 0 10 10 65 65 V16 HENNY ALVINA 0 10 0 0 0 10 10 0 0,5 0,5 40 40 V17 IRA KARMILA 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0- 65 65 V18 LAYLA RAMADANI SAPUTRI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V19 LILI FITRIANI 10 10 10 0,5 10 10 0,5 0 0 0,5 65 65 V20 M. ANDREAN 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0- 65 65 V21 M. FAISAL 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 4022 NABIL ABDUL RAHMAN P 10 0 0 0,5 10 0 0,5 0,5 0,5 0 40 40 V23 NABILA 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 40 V24 NADYA NUSAFARMI 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 4025 NOVIA INTAN SARI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 4026 NURFIQHY RAMADHAN 10 10 O,5 0,5 0 10 10 10 10 0- 65 65 V

Page 2: ANALISIS ULANGAN HARIAN

27 NURMA LINGGA WATI28 RAJA SAHRUL NIZAM 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 10 0,5 0,5 65 65 V29 RIAU GUNAWAN 10 10 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 65 65 V30 RIO PRAYOGA 10 10 0 0,5 0,5 O,5 0,5 0 0 0,5 40 40 V31 RISKY AGUSTIAWAN 10 0,5 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 10 10 65 65 V32 RISWANDI HASIBUAN 10 0 10 10 10 0,5 0 0 10 0- 55 55 V33 RUSMITA 10 10 0 0 10 0 0 10 0 0 40 40 V34 SARDA DEFVY 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V35 SELFIANIS 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V36 SELIA 10 10 0 0 0,5 0 0,5 0 10 0 40 40 V37 SENTANA 10 0 10 0 10 0,5 10 10 0,5 0,5 65 65 V38 SITI NURHIDAYATI 10 0 10 0,5 0 0 0 0,5 0 10 40 40 V39 TARMIZI 10 0 10 0 0 10 0 0 0 10 40 40 V40 ZIANI NUR 10 10 10 10 0 10 0,5 0 0 10 65 65 V

JUMLAH SKOR 310 251 230 110 120 130 80 50 80 70JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390% SKOR TERCAPAI 79.5 64.4 59 28.2 30.8 33.3 20.5 12.8 20.5 17.9CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :63

MENGETAHUI KARIMUN,22SEPTEMBER 2011KEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

Page 3: ANALISIS ULANGAN HARIAN

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : MATEMATIKAKELAS/SEMESTER : VIII DMATERI : SISTEM PLDVBANYAK SOAL :10

NONAMA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17S ABDUL SALAM AR WANCI 0 10 10 10 0 10 0 10 10 0,5 65 65 v2 AGUS SUTIONO 0 10 0 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0- 40 40 v3 AHMAD RIZOLA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 65 65 v4 ALFATHIE RIZKY 0,5 10 10 0 10 0 10 0,5 0 0- 50 50 v5 ANYTA INDAH NADEAK 0,5 10 0 10 10 0,5 0 0 0 0- 40 40 v6 CICI MALISA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 v7 DELLYARNI 10 0 10 0,5 10 10 0,5 0,5 10 0- 65 65 v8 DENNI KURNIA 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0- 40 40 v9 DONI SAHFUTRA EDON 10 10 0,5 0,5 0 10 0 10 10 0,5 65 65 v

10 EKA LESTARI 10 0 0,5 10 0 0,5 0 10 0 0- 40 40 v11 FARID MUHAMMAD 10 0 10 0,5 0,5 10- 0,5 0,5 10 0,5 65 65 v12 FHENIA JUCHIANA 10 10 0 10 0 10 10 0 0,5 0- 65 65 v13 FITRI HANA 10 10 0 10 10 10 10 0 0,5 0- 65 65 v14 HARIF 0,5 10 0,5 10 0 0 0 0,5 0,5 0 40 40 v15 HELMI SYAH PUTRA 10 10 0 10 0 10 10 10 10 0,5 75 75 v16 HENNY ALVINA 0 10 0 0 0 10 10 0 0,5 0,5 40 40 v17 IRA KARMILA 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0 0,5 65 65 v18 LAYLA RAMADANI SAPUTRI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 v19 LILI FITRIANI 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0,5 65 65 v20 M. ANDREAN 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 10 65 65 v21 M. FAISAL 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 v22 NABIL ABDUL RAHMAN P 10 0 10 0,5 10 0 0,5 0,5 10 10 70 70 v23 NABILA 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 40 v24 NADYA NUSAFARMI 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 40 v

Page 4: ANALISIS ULANGAN HARIAN

25 NOVIA INTAN SARI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 v26 NURFIQHY RAMADHAN 0 10 0 0,5 10 10 10 10 10 0- 65 65 v27 NURMA LINGGA WATI28 RAJA SAHRUL NIZAM 10 10 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 65 65 v29 RIAU GUNAWAN 10 10 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 65 65 v30 RIO PRAYOGA 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 v31 RISKY AGUSTIAWAN 10 0,5 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 10 10 65 65 v32 RISWANDI HASIBUAN 10 10 0 10 0 0 0,5 10 10 0- 55 55 v33 RUSMITA 0 10 0 10 10 0 0,5 0 0,5 0 40 40 v34 SARDA DEFVY 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 v35 SELFIANIS 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0 0,5 65 65 v v36 SELIA 0 10 0 0,5 0,5 0 o 10 10 o 40 40 v37 SENTANA 0,5 10 10 0 10 0 10 10 0,5 0,5 65 65 v v38 SITI NURHIDAYATI 10 0 10 0,5 10 0 10 0,5 0 0 50 50 v39 TARMIZI 10 10 10 10 10 0 10 0,5 0 0 65 65 v40 ZIANI NUR 10 0 10 10 10 0 10 10 0 0,5 65 65 v v

JUMLAH SKOR 280 230 250 130 130 110 100 100 100 30JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399% SKOR TERCAPAI 71.8 59 64.1 33.3 33.3 28.2 25.6 25.6 25.6 7.69CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :63

MENGETAHUI KARIMUN,26 NOVEMBER 2011KEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

Page 5: ANALISIS ULANGAN HARIAN

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : MATEMATIKAKELAS/SEMESTER : VIII EMATERI : MEMAHAMI BENTUK ALJABAR, PERSAMAAN DAN PERTIDAK SAMAAN LINIER SATU VARIABELBANYAK SOAL : 10

NONAMA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ABIL DWI PUTRA 0 10 10 10 0 10 0 10 10 0,5 65 65 V2 ADE SAPUTRA 0 10 0 10 10 0,5 0,5 0,5 0 0- 45 45 V3 AHMAD RYANSYAH 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V4 AL BADRI TEGUH MUSTAQIM 0,5 10 10 0 10 0 10 0,5 0,5 0- 55 55 V5 ALDINO 0,5 10 0 10 10 0,5 0 0 0 0- 40 40 V6 AYU ASTIKA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V7 BERNANDUS 10 0 10 0,5 10 0 0,5 0,5 0 0- 45 45 V8 DEDE PUTRI AZWIL 10 10 0 10 0 10 0 10 0 0- 50 50 V9 DEDEH 10 10 0,5 0,5 0 10 0 10 0 0- 50 50 V

10 ERI LILISTIRA 10 10 0,5 10 0 0,5 0 10 0 0- 50 50 V11 FRANSTINO SIHASALE 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V12 GILANG RAMADHAN 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V13 JOSUA MANULLANG 0 10 0 10 10 10 10 0 0 0- 50 50 V14 KARYADI 0,5 10 0,5 10 0 10 10 0,5 0,5 10 70 70 V15 KHAIRUL MAN 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V16 KRISMON REYKA PRATAMA 0 10 0 0 0 10 10 0 0,5 0,5 40 40 V17 MUHAMAD RIVALDO SAHID 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V18 MULLIADY 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 55 55 V19 NORHALIZA 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0,5 75 75 V20 OFI RAHMAYANI. S 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0- 45 45 V21 OKTARIO ARWANDIKA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0.5 0- 45 45 V22 PANJI BEVINDRA PRATAMA 10 0 10 0,5 10 0 0,5 0,5 10 10 65 65 V

Page 6: ANALISIS ULANGAN HARIAN

23 PUTRI ARIYANI 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 10 50 50 V24 RAHMAD SAPUTRA 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 10 50 50 V25 REVALDI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V26 RISKIA ALFIONA 0 10 O,5 0,5 0 10 10 0 0 0- 40 40 V27 RUDIANSYAH 10 0,5 0.5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 50 50 V28 SUGIANTO ALAMSYAH PUTRA 0 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V29 SYAHRIZAL 0 10 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 55 55 V30 TITIH KUSPRINITIS 0 10 10 0,5 0,5 O,5 0,5 0,5 0,5 0,5 55 55 V31 ULFA RIANI SARI 10 0,5 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 10 10 55 55 V32 VICKY HARYANTO PUTRA 10 10 10 10 10 0,5 0,5 10 10 0- 80 80 V33 WISNU KURNIA WANDI 10 10 10 10 10 0 0,5 10 0,5 10 80 80 V34 YOGA ANDHIKA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V35 YOGA KUSUMA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V36 YOGGI PRANATA EFENDI 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 10 10 10 75 75 V37 ZULFAN HIDAYAT 0,5 0 10 0 10 0 10 10 0,5 0,5 50 50 V38 ZULRIAN 10 0 10 0,5 10 0 10 0,5 10 10 70 70 V

JUMLAH SKOR 240 190 261 110 120 100 90 80 60.5 80 1955 1955JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 3800 3800% SKOR TERCAPAI 63.2 50 68.6 28.9 31.6 26.3 23.7 21.1 15.9 21.1 514.474 514.47CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :63

MENGETAHUI KARIMUN,16 SEPTEMBER 2011KEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

Page 7: ANALISIS ULANGAN HARIAN

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : MATEMATIKAKELAS/SEMESTER : VIII EMATERI : SISTEM PLDVBANYAK SOAL :10

NONAMA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ABIL DWI PUTRA 0 10 10 0 0 0 0 0,5 10 0,5 40 40 V2 ADE SAPUTRA 0 10 0 10 10 0,5 0,5 0,5 0 0,5 50 50 V3 AHMAD RYANSYAH 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 10 10 10 65 65 V4 AL BADRI TEGUH MUSTAQIM 10 10 10 0 10 10 10 0,5 0,5 0,5 75 75 V5 ALDINO 0,5 10 0 10 10 0,5 0 0 10 0- 40 40 V6 AYU ASTIKA 10 0 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 10 0- 50 50 V7 BERNANDUS 10 0 10 0,5 10 0 0,5 10 10 0,5 65 65 V8 DEDE PUTRI AZWIL 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0- 40 40 V9 DEDEH 10 10 0,5 0,5 0 0 0 10 0 0- 40 40 V

10 ERI LILISTIRA 10 10 0,5 0 0 0,5 0 10 0 0- 40 40 V11 FRANSTINO SIHASALE 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 10 10 75 75 V12 GILANG RAMADHAN 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V13 JOSUA MANULLANG 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0- 40 40 V14 KARYADI 0,5 10 0,5 10 0 0 0 0,5 0,5 10 40 40 V15 KHAIRUL MAN 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V16 KRISMON REYKA PRATAMA 10 10 0 0 0 10 10 0 0,5 0,5 50 50 V17 MUHAMAD RIVALDO SAHID 10 10 10 10 0,5 0 0,5 0,5 10 10 75 75 V18 MULLIADY 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 10 50 50 V19 NORHALIZA 10 0 10 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V20 OFI RAHMAYANI. S 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 10 65 65 V

Page 8: ANALISIS ULANGAN HARIAN

21 OKTARIO ARWANDIKA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V22 PANJI BEVINDRA PRATAMA 10 0 10 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 40 40 V23 PUTRI ARIYANI 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 10 50 50 V24 RAHMAD SAPUTRA 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 40 V25 REVALDI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V26 RISKIA ALFIONA 10 10 10 0,5 0 10 10 0 10 0- 65 65 V27 RUDIANSYAH 10 0,5 0.5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 50 50 V28 SUGIANTO ALAMSYAH PUTRA 0 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V29 SYAHRIZAL 10 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V30 TITIH KUSPRINITIS 0 10 10 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 40 40 V31 ULFA RIANI SARI 10 10 10 10 0,5 0 0,5 0,5 10 0 65 65 V32 VICKY HARYANTO PUTRA 10 0 0 10 10 0,5 0,5 0 10 0- 50 50 V33 WISNU KURNIA WANDI 10 10 10 10 10 10 0 10 0,5 0 75 75 V34 YOGA ANDHIKA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V35 YOGA KUSUMA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V36 YOGGI PRANATA EFENDI 10 10 10 10 0,5 0 0,5 0 0,5 0 65 65 V37 ZULFAN HIDAYAT 10 0 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 65 65 V38 ZULRIAN 10 0 10 0,5 10 0 10 0,5 10 10 70 70 V3940

JUMLAH SKOR 293 204 256 136 127 98 79 60 121 92 1948 1949JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380% SKOR TERCAPAI 77.1 53.7 67.2 35.8 33.4 25.8 20.8 15.8 31.8 24.2 512.632CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :63

MENGETAHUI KARIMUN,11 NOVEMBER 2011KEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

Page 9: ANALISIS ULANGAN HARIAN

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : Bahasa indonesiaKELAS/SEMESTER : VII EMATERI :BANYAK SOAL :10

NONAMA SISWA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ADE PORNAULI CORINNA S 10 10 0 10 0 0 0 10 10 10 60 60 v2 ADHITYA AKSWARI ERLANDO 10 0 10 10 0 10 0 10 10 10 70 70 v3 AGIL FATASYAN INGGARIS 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 80 80 v4 AGUS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 v5 AHMAT JABAR 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 90 90 v6 ALFIKAR FERRARA MANOPO 10 0 10 0 0 0 10 10 0 10 50 50 v7 AMIRUDDIN 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 80 80 v8 ANNISA APRIYANTI 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 v9 ANNISA DWI RIZKITHA 10 10 10 10 0 10 0 10 10 10 70 70 v

10 ARDIANSYAH 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 80 80 v11 DAENG RISKA SAFARINA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 v12 DELLA HESTIASIH SIREGAR 10 0 10 10 0 10 0 10 10 10 70 70 v13 DELMA RAMADHAN SUCI 0 10 0 10 10 10 0 10 10 10 60 60 v14 DONI MAHENDRA 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 0 70 v15 EGGHA MUTIARA SEPRIANI 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 0 70 v16 EKO ANDRIYANTO 10 10 0 0 10 0,5 10 10 10 10 75 75 v17 ERIC FEBRIANTO 0 10 10 0 10 10 10 10 10 0 70 70 v18 ERMINA AGUSTIWI 10 10 0 0 10 10 10 0 0 10 60 60 v

Page 10: ANALISIS ULANGAN HARIAN

19 FAZILA ZUHRIA 10 10 10 10 0 10 0 10 10 0 60 60 v20 FERNANDA CLARISSA 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 80 80 v21 GURUH PRIMA SAPUTRA 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 80 80 v22 IMANUEL TARIYANTO OWEN 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 80 80 v23 KARTA RAHMAD RAMADAN 10 10 10 10 10 0 10 0 10 0 70 70 v24 M. FIKRAM WIDARSYAH 10 10 10 10 10 0 10 0 0 10 70 70 v25 MUHAMMAD SAMSUL 10 0 10 0 10 10 0 10 10 10 70 70 v26 PENI ERIKA SHANRA 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 80 80 v27 PUJI RESTIKA 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 80 80 v28 R. ERWINARDIANTO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 v29 R. FIRMAN RAMADHANI 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 80 80 v30 RATNAWATI 10 0 10 0 10 0 0 10 10 10 60 60 v31 RIA 10 0 10 10 0 10 0 10 10 10 60 60 v32 RICKY TRIJASTIANDI 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 70 70 v33 ROBIN 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 60 60 v34 ROSMAWATI NAINGGOLAN 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 60 60 v35 ROVIA NINGSIH 0 10 10 10 0 10 0 10 10 10 70 70 v36 SINTIA FITRI OKTABERI 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 70 70 v37 SUGIANTO 0 10 10 0 10 0 10 10 10 10 70 70 v38 SUKRI 10 0 0 10 10 10 0 10 10 10 70 70 v39 SYAHMADANNI PUTRA 0 10 10 10 0 10 10 10 0 10 70 70 v40

JUMLAH SKOR 310 240 300 280 250 300 240 350 330 350 2725JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399% SKOR TERCAPAI 79.5 61.5 76.9 71.8 64.1 76.9 61.5 89.7 84.6 89.7CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :68

MENGETAHUI KARIMUN, 04 september 2011KEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

Page 11: ANALISIS ULANGAN HARIAN

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : Bahasa indonesiaKELAS/SEMESTER : VII EMATERI :BANYAK SOAL :10

NONAMA SISWA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ADE PORNAULI CORINNA S 10 10 0 10 0 0,5 0 10 10 10 75 75 V2 ADHITYA AKSWARI ERLANDO 10 0 10 10 0 10 0 10 10 10 70 70 V3 AGIL FATASYAN INGGARIS 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 70 70 V4 AGUS 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 70 V5 AHMAT JABAR 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0,5 75 75 V6 ALFIKAR FERRARA MANOPO 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10 70 70 V7 AMIRUDDIN 10 0 10 10 0 0 10 10 0 10 60 60 V8 ANNISA APRIYANTI 0 10 10 10 10 10 0 10 0 0 60 60 V9 ANNISA DWI RIZKITHA 10 10 10 10 0 10 0 10 10 10 80 80 V

10 ARDIANSYAH 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 70 70 V11 DAENG RISKA SAFARINA 10 0 10 10 10 10 10 0 10 0 70 70 V12 DELLA HESTIASIH SIREGAR 10 0,5 10 10 0 10 0 10 10 10 75 75 V13 DELMA RAMADHAN SUCI 0 10 0 10 10 10 10 10 10 0,5 75 75 V14 DONI MAHENDRA 10 0 10 10 10 10 0 0 0 10 60 60 V V15 EGGHA MUTIARA SEPRIANI 10 10 10 0 0 10 10 0 10 10 70 70 V

Page 12: ANALISIS ULANGAN HARIAN

16 EKO ANDRIYANTO 10 10 0 0 10 0 10 10 0 10 60 60 V17 ERIC FEBRIANTO 0 10 10 0 10 10 10 10 10 0,5 75 75 V18 ERMINA AGUSTIWI 10 10 0 0 10 10 10 0 0 10 60 60 V19 FAZILA ZUHRIA 10 10 10 10 0 10 0 10 10 0 70 70 V20 FERNANDA CLARISSA 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10 70 70 V21 GURUH PRIMA SAPUTRA 10 0 10 0 10 10 10 0 10 10 70 70 V22 IMANUEL TARIYANTO OWEN 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 80 80 V23 KARTA RAHMAD RAMADAN 10 10 10 10 10 0 10 0 10 0 70 70 V24 M. FIKRAM WIDARSYAH 10 10 10 10 10 0 10 0 0 10 70 70 V25 MUHAMMAD SAMSUL 10 0 10 0 10 10 0 10 10 10 70 70 V26 PENI ERIKA SHANRA 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 80 80 V27 PUJI RESTIKA 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 80 80 V28 R. ERWINARDIANTO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 V29 R. FIRMAN RAMADHANI 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 80 80 V30 RATNAWATI 10 0 10 0 10 0 0 10 10 10 60 60 V31 RIA 10 0 10 10 0 10 0 10 10 10 60 60 V32 RICKY TRIJASTIANDI 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 70 70 V33 ROBIN 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 60 60 V34 ROSMAWATI NAINGGOLAN 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 60 60 V35 ROVIA NINGSIH 0 10 10 10 0 10 0 10 10 10 70 70 V36 SINTIA FITRI OKTABERI 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 70 70 V37 SUGIANTO 0 10 10 0 10 0 10 10 10 10 70 70 V38 SUKRI 10 0 0 10 10 10 0 10 10 10 70 70 V39 SYAHMADANNI PUTRA 0 10 10 10 0 10 10 10 0 10 70 70 V40

JUMLAH SKOR 300 230 300 290 260 280 240 300 260 290JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399

% SKOR TERCAPAI 76.9 59 76.9 74.4 66.7 71.8 61.5 76.9 66.7 74.4CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :68

MENGETAHUI KARIMUN,11 NOVEMBER 2011KEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

Page 13: ANALISIS ULANGAN HARIAN

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 KARIMUNMATA PELAJARAN MATEMATIKAKELAS/SEMESTER VIII E/SEMESTER GENAPMATERI LINGKARANBANYAK SOAL 10

NONAMA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17123456789

1011

Page 14: ANALISIS ULANGAN HARIAN

1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

Page 15: ANALISIS ULANGAN HARIAN

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : MATEMATIKAKELAS/SEMESTER : VIII DMATERI :BANYAK SOAL : 10

NONAMA SISWA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ABDUL SALAM AR WANCI 0 10 10 10 0 0 0 0,5 0 0,5 40 40 V2 AGUS SUTIONO 0 10 0 10 10 0,5 0,5 0 0 0- 40 40 V3 AHMAD RIZOLA 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0 10 70 70 V4 ALFATHIE RIZKY 0,5 10 0 0 10 0 10 0,5 0,5 0,5 50 50 V5 ANYTA INDAH NADEAK 0,5 10 0 10 10 0,5 0 0 0 0- 40 40 V6 CICI MALISA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V7 DELLYARNI 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 10 0 65 65 V8 DENNI KURNIA 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0- 40 40 V9 DONI SAHFUTRA EDON 10 10 0,5 0,5 0 0 0 10 0 0- 40 40 V

10 EKA LESTARI 10 10 0,5 10 0 0,5 0 0 0 0- 40 40 V11 FARID MUHAMMAD 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 10 0,5 65 65 V12 FHENIA JUCHIANA 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V13 FITRI HANA 10 10 0 10 10 10 10 0,5 0 0- 65 65 V14 HARIF 0,5 10 0,5 10 0 10 10 0 10 10 65 65 V15 HELMI SYAH PUTRA 0,6 11 0,6 10 0 10 10 0 10 10 65 65 V16 HENNY ALVINA 0 10 0 0 0 10 10 0 0,5 0,5 40 40 V17 IRA KARMILA 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0- 65 65 V18 LAYLA RAMADANI SAPUTRI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V19 LILI FITRIANI 10 10 10 0,5 10 10 0,5 0 0 0,5 65 65 V20 M. ANDREAN 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0- 65 65 V21 M. FAISAL 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40

Page 16: ANALISIS ULANGAN HARIAN

22 NABIL ABDUL RAHMAN P 10 0 0 0,5 10 0 0,5 0,5 0,5 0 40 40 V23 NABILA 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 40 V24 NADYA NUSAFARMI 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 4025 NOVIA INTAN SARI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 4026 NURFIQHY RAMADHAN 10 10 O,5 0,5 0 10 10 10 10 0- 65 65 V27 NURMA LINGGA WATI28 RAJA SAHRUL NIZAM 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 10 0,5 0,5 65 65 V29 RIAU GUNAWAN 10 10 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 65 65 V30 RIO PRAYOGA 10 10 0 0,5 0,5 O,5 0,5 0 0 0,5 40 40 V31 RISKY AGUSTIAWAN 10 0,5 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 10 10 65 65 V32 RISWANDI HASIBUAN 10 0 10 10 10 0,5 0 0 10 0- 55 55 V33 RUSMITA 10 10 0 0 10 0 0 10 0 0 40 40 V34 SARDA DEFVY 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V35 SELFIANIS 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V36 SELIA 10 10 0 0 0,5 0 0,5 0 10 0 40 40 V37 SENTANA 10 0 10 0 10 0,5 10 10 0,5 0,5 65 65 V38 SITI NURHIDAYATI 10 0 10 0,5 0 0 0 0,5 0 10 40 40 V39 TARMIZI 10 0 10 0 0 10 0 0 0 10 40 40 V40 ZIANI NUR 10 10 10 10 0 10 0,5 0 0 10 65 65 V

JUMLAH SKOR 310 251 230 110 120 130 80 50 80 70JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390% SKOR TERCAPAI 79.5 64.4 59 28.2 30.8 33.3 20.5 12.8 20.5 17.9CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :63

MENGETAHUI KARIMUNKEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUN

Page 17: ANALISIS ULANGAN HARIAN

MATA PELAJARAN : MATEMATIKAKELAS/SEMESTER : VIII DMATERI :BANYAK SOAL : 10

NONAMA SISWA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ABDUL SALAM AR WANCI 0 10 10 10 0 0 0 0,5 0 0,5 40 40 V2 AGUS SUTIONO 0 10 0 10 10 0,5 0,5 0 0 0- 40 40 V3 AHMAD RIZOLA 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0 10 70 70 V4 ALFATHIE RIZKY 0,5 10 0 0 10 0 10 0,5 0,5 0,5 50 50 V5 ANYTA INDAH NADEAK 0,5 10 0 10 10 0,5 0 0 0 0- 40 40 V6 CICI MALISA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V7 DELLYARNI 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 10 0 65 65 V8 DENNI KURNIA 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0- 40 40 V9 DONI SAHFUTRA EDON 10 10 0,5 0,5 0 0 0 10 0 0- 40 40 V

10 EKA LESTARI 10 10 0,5 10 0 0,5 0 0 0 0- 40 40 V11 FARID MUHAMMAD 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 10 0,5 65 65 V12 FHENIA JUCHIANA 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V13 FITRI HANA 10 10 0 10 10 10 10 0,5 0 0- 65 65 V14 HARIF 0,5 10 0,5 10 0 10 10 0 10 10 65 65 V15 HELMI SYAH PUTRA 0,6 11 0,6 10 0 10 10 0 10 10 65 65 V16 HENNY ALVINA 0 10 0 0 0 10 10 0 0,5 0,5 40 40 V17 IRA KARMILA 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0- 65 65 V18 LAYLA RAMADANI SAPUTRI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V19 LILI FITRIANI 10 10 10 0,5 10 10 0,5 0 0 0,5 65 65 V20 M. ANDREAN 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0- 65 65 V21 M. FAISAL 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 4022 NABIL ABDUL RAHMAN P 10 0 0 0,5 10 0 0,5 0,5 0,5 0 40 40 V23 NABILA 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 40 V24 NADYA NUSAFARMI 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 4025 NOVIA INTAN SARI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 4026 NURFIQHY RAMADHAN 10 10 O,5 0,5 0 10 10 10 10 0- 65 65 V27 NURMA LINGGA WATI28 RAJA SAHRUL NIZAM 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 10 0,5 0,5 65 65 V

Page 18: ANALISIS ULANGAN HARIAN

29 RIAU GUNAWAN 10 10 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 65 65 V30 RIO PRAYOGA 10 10 0 0,5 0,5 O,5 0,5 0 0 0,5 40 40 V31 RISKY AGUSTIAWAN 10 0,5 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 10 10 65 65 V32 RISWANDI HASIBUAN 10 0 10 10 10 0,5 0 0 10 0- 55 55 V33 RUSMITA 10 10 0 0 10 0 0 10 0 0 40 40 V34 SARDA DEFVY 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V35 SELFIANIS 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V36 SELIA 10 10 0 0 0,5 0 0,5 0 10 0 40 40 V37 SENTANA 10 0 10 0 10 0,5 10 10 0,5 0,5 65 65 V38 SITI NURHIDAYATI 10 0 10 0,5 0 0 0 0,5 0 10 40 40 V39 TARMIZI 10 0 10 0 0 10 0 0 0 10 40 40 V40 ZIANI NUR 10 10 10 10 0 10 0,5 0 0 10 65 65 V

JUMLAH SKOR 310 251 230 110 120 130 80 50 80 70JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390% SKOR TERCAPAI 79.5 64.4 59 28.2 30.8 33.3 20.5 12.8 20.5 17.9CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :63

MENGETAHUI KARIMUNKEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : MATEMATIKAKELAS/SEMESTER : VIII DMATERI ;

Page 19: ANALISIS ULANGAN HARIAN

BANYAK SOAL : 10

NONAMA SISWA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ABDUL SALAM AR WANCI 0 10 10 10 0 0 0 0,5 0 0,5 40 40 V2 AGUS SUTIONO 0 10 0 10 10 0,5 0,5 0 0 0- 40 40 V3 AHMAD RIZOLA 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0 10 70 70 V4 ALFATHIE RIZKY 0,5 10 0 0 10 0 10 0,5 0,5 0,5 50 50 V5 ANYTA INDAH NADEAK 0,5 10 0 10 10 0,5 0 0 0 0- 40 40 V6 CICI MALISA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V7 DELLYARNI 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 10 0 65 65 V8 DENNI KURNIA 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0- 40 40 V9 DONI SAHFUTRA EDON 10 10 0,5 0,5 0 0 0 10 0 0- 40 40 V

10 EKA LESTARI 10 10 0,5 10 0 0,5 0 0 0 0- 40 40 V11 FARID MUHAMMAD 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 10 0,5 65 65 V12 FHENIA JUCHIANA 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V13 FITRI HANA 10 10 0 10 10 10 10 0,5 0 0- 65 65 V14 HARIF 0,5 10 0,5 10 0 10 10 0 10 10 65 65 V15 HELMI SYAH PUTRA 0,6 11 0,6 10 0 10 10 0 10 10 65 65 V16 HENNY ALVINA 0 10 0 0 0 10 10 0 0,5 0,5 40 40 V17 IRA KARMILA 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0- 65 65 V18 LAYLA RAMADANI SAPUTRI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V19 LILI FITRIANI 10 10 10 0,5 10 10 0,5 0 0 0,5 65 65 V20 M. ANDREAN 10 10 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0- 65 65 V21 M. FAISAL 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 4022 NABIL ABDUL RAHMAN P 10 0 0 0,5 10 0 0,5 0,5 0,5 0 40 40 V23 NABILA 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 40 V24 NADYA NUSAFARMI 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 4025 NOVIA INTAN SARI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 4026 NURFIQHY RAMADHAN 10 10 O,5 0,5 0 10 10 10 10 0- 65 65 V27 NURMA LINGGA WATI28 RAJA SAHRUL NIZAM 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 10 0,5 0,5 65 65 V29 RIAU GUNAWAN 10 10 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 65 65 V30 RIO PRAYOGA 10 10 0 0,5 0,5 O,5 0,5 0 0 0,5 40 40 V31 RISKY AGUSTIAWAN 10 0,5 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 10 10 65 65 V

Page 20: ANALISIS ULANGAN HARIAN

32 RISWANDI HASIBUAN 10 0 10 10 10 0,5 0 0 10 0- 55 55 V33 RUSMITA 10 10 0 0 10 0 0 10 0 0 40 40 V34 SARDA DEFVY 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V35 SELFIANIS 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V36 SELIA 10 10 0 0 0,5 0 0,5 0 10 0 40 40 V37 SENTANA 10 0 10 0 10 0,5 10 10 0,5 0,5 65 65 V38 SITI NURHIDAYATI 10 0 10 0,5 0 0 0 0,5 0 10 40 40 V39 TARMIZI 10 0 10 0 0 10 0 0 0 10 40 40 V40 ZIANI NUR 10 10 10 10 0 10 0,5 0 0 10 65 65 V

JUMLAH SKOR 310 251 230 110 120 130 80 50 80 70JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390% SKOR TERCAPAI 79.5 64.4 59 28.2 30.8 33.3 20.5 12.8 20.5 17.9CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :63

MENGETAHUI KARIMUNKEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : MATEMATIKAKELAS/SEMESTER : VIII EMATERI :BANYAK SOAL :10

NONAMA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ABIL DWI PUTRA 0 10 10 0 0 0 0 0,5 10 0,5 40 40 V

Page 21: ANALISIS ULANGAN HARIAN

2 ADE SAPUTRA 0 10 0 10 10 0,5 0,5 0,5 0 0,5 50 50 V3 AHMAD RYANSYAH 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 10 10 10 65 65 V4 AL BADRI TEGUH MUSTAQIM 10 10 10 0 10 10 10 0,5 0,5 0,5 75 75 V5 ALDINO 0,5 10 0 10 10 0,5 0 0 10 0- 40 40 V6 AYU ASTIKA 10 0 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 10 0- 50 50 V7 BERNANDUS 10 0 10 0,5 10 0 0,5 10 10 0,5 65 65 V8 DEDE PUTRI AZWIL 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0- 40 40 V9 DEDEH 10 10 0,5 0,5 0 0 0 10 0 0- 40 40 V

10 ERI LILISTIRA 10 10 0,5 0 0 0,5 0 10 0 0- 40 40 V11 FRANSTINO SIHASALE 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 10 10 75 75 V12 GILANG RAMADHAN 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V13 JOSUA MANULLANG 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0- 40 40 V14 KARYADI 0,5 10 0,5 10 0 0 0 0,5 0,5 10 40 40 V15 KHAIRUL MAN 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V16 KRISMON REYKA PRATAMA 10 10 0 0 0 10 10 0 0,5 0,5 50 50 V17 MUHAMAD RIVALDO SAHID 10 10 10 10 0,5 0 0,5 0,5 10 10 75 75 V18 MULLIADY 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 10 50 50 V19 NORHALIZA 10 0 10 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V20 OFI RAHMAYANI. S 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 10 65 65 V21 OKTARIO ARWANDIKA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V22 PANJI BEVINDRA PRATAMA 10 0 10 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 40 40 V23 PUTRI ARIYANI 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 10 50 50 V24 RAHMAD SAPUTRA 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 40 V25 REVALDI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V26 RISKIA ALFIONA 10 10 10 0,5 0 10 10 0 10 0- 65 65 V27 RUDIANSYAH 10 0,5 0.5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 50 50 V28 SUGIANTO ALAMSYAH PUTRA 0 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V29 SYAHRIZAL 10 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V30 TITIH KUSPRINITIS 0 10 10 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 40 40 V31 ULFA RIANI SARI 10 10 10 10 0,5 0 0,5 0,5 10 0 65 65 V32 VICKY HARYANTO PUTRA 10 0 0 10 10 0,5 0,5 0 10 0- 50 50 V33 WISNU KURNIA WANDI 10 10 10 10 10 10 0 10 0,5 0 75 75 V34 YOGA ANDHIKA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V35 YOGA KUSUMA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V36 YOGGI PRANATA EFENDI 10 10 10 10 0,5 0 0,5 0 0,5 0 65 65 V37 ZULFAN HIDAYAT 10 0 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 65 65 V

Page 22: ANALISIS ULANGAN HARIAN

38 ZULRIAN 10 0 10 0,5 10 0 10 0,5 10 10 70 70 V3940

JUMLAH SKOR 293 204 256 136 127 98 79 60 121 92 1948 1949JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380% SKOR TERCAPAI 77.1 53.7 67.2 35.8 33.4 25.8 20.8 15.8 31.8 24.2 512.632CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :63

MENGETAHUI KARIMUNKEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : MATEMATIKAKELAS/SEMESTER : VIII EMATERI :BANYAK SOAL :10

NONAMA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ABIL DWI PUTRA 0 10 10 0 0 0 0 0,5 10 0,5 40 40 V2 ADE SAPUTRA 0 10 0 10 10 0,5 0,5 0,5 0 0,5 50 50 V3 AHMAD RYANSYAH 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 10 10 10 65 65 V4 AL BADRI TEGUH MUSTAQIM 10 10 10 0 10 10 10 0,5 0,5 0,5 75 75 V5 ALDINO 0,5 10 0 10 10 0,5 0 0 10 0- 40 40 V6 AYU ASTIKA 10 0 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 10 0- 50 50 V

Page 23: ANALISIS ULANGAN HARIAN

7 BERNANDUS 10 0 10 0,5 10 0 0,5 10 10 0,5 65 65 V8 DEDE PUTRI AZWIL 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0- 40 40 V9 DEDEH 10 10 0,5 0,5 0 0 0 10 0 0- 40 40 V

10 ERI LILISTIRA 10 10 0,5 0 0 0,5 0 10 0 0- 40 40 V11 FRANSTINO SIHASALE 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 10 10 75 75 V12 GILANG RAMADHAN 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V13 JOSUA MANULLANG 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0- 40 40 V14 KARYADI 0,5 10 0,5 10 0 0 0 0,5 0,5 10 40 40 V15 KHAIRUL MAN 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V16 KRISMON REYKA PRATAMA 10 10 0 0 0 10 10 0 0,5 0,5 50 50 V17 MUHAMAD RIVALDO SAHID 10 10 10 10 0,5 0 0,5 0,5 10 10 75 75 V18 MULLIADY 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 10 50 50 V19 NORHALIZA 10 0 10 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V20 OFI RAHMAYANI. S 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 10 65 65 V21 OKTARIO ARWANDIKA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V22 PANJI BEVINDRA PRATAMA 10 0 10 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 40 40 V23 PUTRI ARIYANI 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 10 50 50 V24 RAHMAD SAPUTRA 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 40 V25 REVALDI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V26 RISKIA ALFIONA 10 10 10 0,5 0 10 10 0 10 0- 65 65 V27 RUDIANSYAH 10 0,5 0.5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 50 50 V28 SUGIANTO ALAMSYAH PUTRA 0 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V29 SYAHRIZAL 10 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V30 TITIH KUSPRINITIS 0 10 10 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 40 40 V31 ULFA RIANI SARI 10 10 10 10 0,5 0 0,5 0,5 10 0 65 65 V32 VICKY HARYANTO PUTRA 10 0 0 10 10 0,5 0,5 0 10 0- 50 50 V33 WISNU KURNIA WANDI 10 10 10 10 10 10 0 10 0,5 0 75 75 V34 YOGA ANDHIKA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V35 YOGA KUSUMA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V36 YOGGI PRANATA EFENDI 10 10 10 10 0,5 0 0,5 0 0,5 0 65 65 V37 ZULFAN HIDAYAT 10 0 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 65 65 V38 ZULRIAN 10 0 10 0,5 10 0 10 0,5 10 10 70 70 V3940

JUMLAH SKOR 293 204 256 136 127 98 79 60 121 92 1948 1949JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

Page 24: ANALISIS ULANGAN HARIAN

% SKOR TERCAPAI 77.1 53.7 67.2 35.8 33.4 25.8 20.8 15.8 31.8 24.2 512.632CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :63

MENGETAHUI KARIMUNKEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : MATEMATIKAKELAS/SEMESTER : VIII EMATERI :BANYAK SOAL :10

NONAMA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ABIL DWI PUTRA 0 10 10 0 0 0 0 0,5 10 0,5 40 40 V2 ADE SAPUTRA 0 10 0 10 10 0,5 0,5 0,5 0 0,5 50 50 V3 AHMAD RYANSYAH 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 10 10 10 65 65 V4 AL BADRI TEGUH MUSTAQIM 10 10 10 0 10 10 10 0,5 0,5 0,5 75 75 V5 ALDINO 0,5 10 0 10 10 0,5 0 0 10 0- 40 40 V6 AYU ASTIKA 10 0 10 0,5 0,5 10 0,5 0,5 10 0- 50 50 V7 BERNANDUS 10 0 10 0,5 10 0 0,5 10 10 0,5 65 65 V8 DEDE PUTRI AZWIL 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0- 40 40 V9 DEDEH 10 10 0,5 0,5 0 0 0 10 0 0- 40 40 V

10 ERI LILISTIRA 10 10 0,5 0 0 0,5 0 10 0 0- 40 40 V11 FRANSTINO SIHASALE 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 10 10 75 75 V

Page 25: ANALISIS ULANGAN HARIAN

12 GILANG RAMADHAN 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V13 JOSUA MANULLANG 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0- 40 40 V14 KARYADI 0,5 10 0,5 10 0 0 0 0,5 0,5 10 40 40 V15 KHAIRUL MAN 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0- 40 40 V16 KRISMON REYKA PRATAMA 10 10 0 0 0 10 10 0 0,5 0,5 50 50 V17 MUHAMAD RIVALDO SAHID 10 10 10 10 0,5 0 0,5 0,5 10 10 75 75 V18 MULLIADY 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 10 50 50 V19 NORHALIZA 10 0 10 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V20 OFI RAHMAYANI. S 10 10 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 10 65 65 V21 OKTARIO ARWANDIKA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V22 PANJI BEVINDRA PRATAMA 10 0 10 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 40 40 V23 PUTRI ARIYANI 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 10 50 50 V24 RAHMAD SAPUTRA 10 0 10 0 10 0 0,5 0,5 0 0 40 40 V25 REVALDI 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V26 RISKIA ALFIONA 10 10 10 0,5 0 10 10 0 10 0- 65 65 V27 RUDIANSYAH 10 0,5 0.5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 50 50 V28 SUGIANTO ALAMSYAH PUTRA 0 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V29 SYAHRIZAL 10 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 40 40 V30 TITIH KUSPRINITIS 0 10 10 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 40 40 V31 ULFA RIANI SARI 10 10 10 10 0,5 0 0,5 0,5 10 0 65 65 V32 VICKY HARYANTO PUTRA 10 0 0 10 10 0,5 0,5 0 10 0- 50 50 V33 WISNU KURNIA WANDI 10 10 10 10 10 10 0 10 0,5 0 75 75 V34 YOGA ANDHIKA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V35 YOGA KUSUMA 10 0 10 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0- 40 40 V36 YOGGI PRANATA EFENDI 10 10 10 10 0,5 0 0,5 0 0,5 0 65 65 V37 ZULFAN HIDAYAT 10 0 10 10 10 0,5 10 0 0,5 0,5 65 65 V38 ZULRIAN 10 0 10 0,5 10 0 10 0,5 10 10 70 70 V3940

JUMLAH SKOR 293 204 256 136 127 98 79 60 121 92 1948 1949JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380% SKOR TERCAPAI 77.1 53.7 67.2 35.8 33.4 25.8 20.8 15.8 31.8 24.2 512.632CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :63

MENGETAHUI KARIMUNKEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

Page 26: ANALISIS ULANGAN HARIAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : Bahasa indonesiaKELAS/SEMESTER : VII EMATERI :BANYAK SOAL :10

NONAMA SISWA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ADE PORNAULI CORINNA S 10 10 0 10 0 0,5 0 10 10 10 75 75 V2 ADHITYA AKSWARI ERLANDO 10 0 10 10 0 10 0 10 10 10 70 70 V3 AGIL FATASYAN INGGARIS 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 70 70 V4 AGUS 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 70 V5 AHMAT JABAR 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0,5 75 75 V6 ALFIKAR FERRARA MANOPO 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10 70 70 V7 AMIRUDDIN 10 0 10 10 0 0 10 10 0 10 60 60 V8 ANNISA APRIYANTI 0 10 10 10 10 10 0 10 0 0 60 60 V9 ANNISA DWI RIZKITHA 10 10 10 10 0 10 0 10 10 10 80 80 V

10 ARDIANSYAH 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 70 70 V11 DAENG RISKA SAFARINA 10 0 10 10 10 10 10 0 10 0 70 70 V12 DELLA HESTIASIH SIREGAR 10 0,5 10 10 0 10 0 10 10 10 75 75 V13 DELMA RAMADHAN SUCI 0 10 0 10 10 10 10 10 10 0,5 75 75 V14 DONI MAHENDRA 10 0 10 10 10 10 0 0 0 10 60 60 V V15 EGGHA MUTIARA SEPRIANI 10 10 10 0 0 10 10 0 10 10 70 70 V16 EKO ANDRIYANTO 10 10 0 0 10 0 10 10 0 10 60 60 V17 ERIC FEBRIANTO 0 10 10 0 10 10 10 10 10 0,5 75 75 V

Page 27: ANALISIS ULANGAN HARIAN

18 ERMINA AGUSTIWI 10 10 0 0 10 10 10 0 0 10 60 60 V19 FAZILA ZUHRIA 10 10 10 10 0 10 0 10 10 0 70 70 V20 FERNANDA CLARISSA 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10 70 70 V21 GURUH PRIMA SAPUTRA 10 0 10 0 10 10 10 0 10 10 70 70 V22 IMANUEL TARIYANTO OWEN 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 80 80 V23 KARTA RAHMAD RAMADAN 10 10 10 10 10 0 10 0 10 0 70 70 V24 M. FIKRAM WIDARSYAH 10 10 10 10 10 0 10 0 0 10 70 70 V25 MUHAMMAD SAMSUL 10 0 10 0 10 10 0 10 10 10 70 70 V26 PENI ERIKA SHANRA 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 80 80 V27 PUJI RESTIKA 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 80 80 V28 R. ERWINARDIANTO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 V29 R. FIRMAN RAMADHANI 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 80 80 V30 RATNAWATI 10 0 10 0 10 0 0 10 10 10 60 60 V31 RIA 10 0 10 10 0 10 0 10 10 10 60 60 V32 RICKY TRIJASTIANDI 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 70 70 V33 ROBIN 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 60 60 V34 ROSMAWATI NAINGGOLAN 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 60 60 V35 ROVIA NINGSIH 0 10 10 10 0 10 0 10 10 10 70 70 V36 SINTIA FITRI OKTABERI 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 70 70 V37 SUGIANTO 0 10 10 0 10 0 10 10 10 10 70 70 V38 SUKRI 10 0 0 10 10 10 0 10 10 10 70 70 V39 SYAHMADANNI PUTRA 0 10 10 10 0 10 10 10 0 10 70 70 V40

JUMLAH SKOR 300 230 300 290 260 280 240 300 260 290JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399

% SKOR TERCAPAI 76.9 59 76.9 74.4 66.7 71.8 61.5 76.9 66.7 74.4CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :68

MENGETAHUI KARIMUNKEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

Page 28: ANALISIS ULANGAN HARIAN

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : Bahasa indonesiaKELAS/SEMESTER : VII EMATERI :BANYAK SOAL :10

NONAMA SISWA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ADE PORNAULI CORINNA S 10 10 0 10 0 0,5 0 10 10 10 75 75 V2 ADHITYA AKSWARI ERLANDO 10 0 10 10 0 10 0 10 10 10 70 70 V3 AGIL FATASYAN INGGARIS 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 70 70 V4 AGUS 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 70 V5 AHMAT JABAR 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0,5 75 75 V6 ALFIKAR FERRARA MANOPO 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10 70 70 V7 AMIRUDDIN 10 0 10 10 0 0 10 10 0 10 60 60 V8 ANNISA APRIYANTI 0 10 10 10 10 10 0 10 0 0 60 60 V9 ANNISA DWI RIZKITHA 10 10 10 10 0 10 0 10 10 10 80 80 V

10 ARDIANSYAH 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 70 70 V11 DAENG RISKA SAFARINA 10 0 10 10 10 10 10 0 10 0 70 70 V12 DELLA HESTIASIH SIREGAR 10 0,5 10 10 0 10 0 10 10 10 75 75 V13 DELMA RAMADHAN SUCI 0 10 0 10 10 10 10 10 10 0,5 75 75 V14 DONI MAHENDRA 10 0 10 10 10 10 0 0 0 10 60 60 V V15 EGGHA MUTIARA SEPRIANI 10 10 10 0 0 10 10 0 10 10 70 70 V16 EKO ANDRIYANTO 10 10 0 0 10 0 10 10 0 10 60 60 V17 ERIC FEBRIANTO 0 10 10 0 10 10 10 10 10 0,5 75 75 V18 ERMINA AGUSTIWI 10 10 0 0 10 10 10 0 0 10 60 60 V19 FAZILA ZUHRIA 10 10 10 10 0 10 0 10 10 0 70 70 V20 FERNANDA CLARISSA 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10 70 70 V

Page 29: ANALISIS ULANGAN HARIAN

21 GURUH PRIMA SAPUTRA 10 0 10 0 10 10 10 0 10 10 70 70 V22 IMANUEL TARIYANTO OWEN 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 80 80 V23 KARTA RAHMAD RAMADAN 10 10 10 10 10 0 10 0 10 0 70 70 V24 M. FIKRAM WIDARSYAH 10 10 10 10 10 0 10 0 0 10 70 70 V25 MUHAMMAD SAMSUL 10 0 10 0 10 10 0 10 10 10 70 70 V26 PENI ERIKA SHANRA 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 80 80 V27 PUJI RESTIKA 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 80 80 V28 R. ERWINARDIANTO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 V29 R. FIRMAN RAMADHANI 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 80 80 V30 RATNAWATI 10 0 10 0 10 0 0 10 10 10 60 60 V31 RIA 10 0 10 10 0 10 0 10 10 10 60 60 V32 RICKY TRIJASTIANDI 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 70 70 V33 ROBIN 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 60 60 V34 ROSMAWATI NAINGGOLAN 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 60 60 V35 ROVIA NINGSIH 0 10 10 10 0 10 0 10 10 10 70 70 V36 SINTIA FITRI OKTABERI 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 70 70 V37 SUGIANTO 0 10 10 0 10 0 10 10 10 10 70 70 V38 SUKRI 10 0 0 10 10 10 0 10 10 10 70 70 V39 SYAHMADANNI PUTRA 0 10 10 10 0 10 10 10 0 10 70 70 V40

JUMLAH SKOR 300 230 300 290 260 280 240 300 260 290JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399

% SKOR TERCAPAI 76.9 59 76.9 74.4 66.7 71.8 61.5 76.9 66.7 74.4CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :68

MENGETAHUI KARIMUNKEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

Page 30: ANALISIS ULANGAN HARIAN

ANALISIS ULANGAN HARIANSATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 KARIMUNMATA PELAJARAN : Bahasa indonesiaKELAS/SEMESTER : VII EMATERI :BANYAK SOAL :10

NONAMA SISWA SKOR YANG DIPEROLEH JUMLAH

%KETUNTASAN KETERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKOR YA TIDAK NGAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 ADE PORNAULI CORINNA S 10 10 0 10 0 0,5 0 10 10 10 75 75 V2 ADHITYA AKSWARI ERLANDO 10 0 10 10 0 10 0 10 10 10 70 70 V3 AGIL FATASYAN INGGARIS 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 70 70 V4 AGUS 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 70 V5 AHMAT JABAR 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0,5 75 75 V6 ALFIKAR FERRARA MANOPO 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10 70 70 V7 AMIRUDDIN 10 0 10 10 0 0 10 10 0 10 60 60 V8 ANNISA APRIYANTI 0 10 10 10 10 10 0 10 0 0 60 60 V9 ANNISA DWI RIZKITHA 10 10 10 10 0 10 0 10 10 10 80 80 V

10 ARDIANSYAH 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 70 70 V11 DAENG RISKA SAFARINA 10 0 10 10 10 10 10 0 10 0 70 70 V12 DELLA HESTIASIH SIREGAR 10 0,5 10 10 0 10 0 10 10 10 75 75 V13 DELMA RAMADHAN SUCI 0 10 0 10 10 10 10 10 10 0,5 75 75 V14 DONI MAHENDRA 10 0 10 10 10 10 0 0 0 10 60 60 V V15 EGGHA MUTIARA SEPRIANI 10 10 10 0 0 10 10 0 10 10 70 70 V16 EKO ANDRIYANTO 10 10 0 0 10 0 10 10 0 10 60 60 V17 ERIC FEBRIANTO 0 10 10 0 10 10 10 10 10 0,5 75 75 V18 ERMINA AGUSTIWI 10 10 0 0 10 10 10 0 0 10 60 60 V19 FAZILA ZUHRIA 10 10 10 10 0 10 0 10 10 0 70 70 V20 FERNANDA CLARISSA 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10 70 70 V21 GURUH PRIMA SAPUTRA 10 0 10 0 10 10 10 0 10 10 70 70 V22 IMANUEL TARIYANTO OWEN 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 80 80 V23 KARTA RAHMAD RAMADAN 10 10 10 10 10 0 10 0 10 0 70 70 V24 M. FIKRAM WIDARSYAH 10 10 10 10 10 0 10 0 0 10 70 70 V

Page 31: ANALISIS ULANGAN HARIAN

25 MUHAMMAD SAMSUL 10 0 10 0 10 10 0 10 10 10 70 70 V26 PENI ERIKA SHANRA 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 80 80 V27 PUJI RESTIKA 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 80 80 V28 R. ERWINARDIANTO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 V29 R. FIRMAN RAMADHANI 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 80 80 V30 RATNAWATI 10 0 10 0 10 0 0 10 10 10 60 60 V31 RIA 10 0 10 10 0 10 0 10 10 10 60 60 V32 RICKY TRIJASTIANDI 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 70 70 V33 ROBIN 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 60 60 V34 ROSMAWATI NAINGGOLAN 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 60 60 V35 ROVIA NINGSIH 0 10 10 10 0 10 0 10 10 10 70 70 V36 SINTIA FITRI OKTABERI 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 70 70 V37 SUGIANTO 0 10 10 0 10 0 10 10 10 10 70 70 V38 SUKRI 10 0 0 10 10 10 0 10 10 10 70 70 V39 SYAHMADANNI PUTRA 0 10 10 10 0 10 10 10 0 10 70 70 V40

JUMLAH SKOR 300 230 300 290 260 280 240 300 260 290JUMLAH SKOR MAKS(IDEAL) 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399

% SKOR TERCAPAI 76.9 59 76.9 74.4 66.7 71.8 61.5 76.9 66.7 74.4CATATAN JUMLAH SKOR IDEAL UNTUK SISWA ADALAH :68

MENGETAHUI KARIMUNKEPALA SMP N 2 KAQRIMUN GURU MATA PELAJARAN

R.HERNAYARY S.Pd.Ind GUSTININIP:19600621 198302 2002 NIP:19681107 199009 2001

Page 32: ANALISIS ULANGAN HARIAN

FORMAT PENILAIAN REMEDIMATA PELAJARAN : MATEMATIKASEMESTER : GANJIL 8D 1

NO NAMAKD DAN INDIKATOR

SOALNILAI REMEDI KETUNTASAN TINDAK LANJUT

YANG BELUM TUNTAS 1 T TT R P1 ABDUL SALAM AR WANCI Melakukan operasi tentukanlah hasil dari 63 v v2 AGUS SUTIONO bentuk aljabar 63 v v3 ALFATHIE RIZKY 63 v v4 ANYTA INDAH NADEAK 63 v v5 CICI MALISA 30 v v6 DENNI KURNIA 63 v v7 EKA LESTARI jawab 30 v v8 FHENIA JUCHIANA 63 v v9 HENNY ALVINA 63 v v

10 LAYLA RAMADANI SAPUTRI 3, 4x+25 63 v v11 M. FAISAL 4. 10x*x 63 v v12 NABIL ABDUL RAHMAN P 30 v v13 NABILA skor 63 v v14 RIO PRAYOGA no: 1 = 1,5 63 v v15 RISKY AGUSTIAWAN 2 = 1,5 30 v v16 RISWANDI HASIBUAN 3 = 1,5 63 v v17 RUSMITA 4 = 2,0 63 v v18 SARDA DEFVY 63 v v19 SELFIANIS 30 v v20 SELIA 63 v v21 TARMIZI 63 v v22 ZIANI NUR 63 v v

KARIMUN 23 SEPTEMBER 2011GURUMATA PELAJARAN

GUSTINI

1. (3x)²2. (9x)²3. (2x+5)²4. 10 x²

1. 9x²2. 81x²

Page 33: ANALISIS ULANGAN HARIAN

NIP: 19681107 199009 2001

FORMAT PENILAIAN REMEDIMATA PELAJARAN : MATEMATIKASEMESTER : GANJIL

NO NAMAKD DAN INDIKATOR

SOALNILAI REMEDI KETUNTASAN TINDAK LANJUT

YANG BELUM TUNTAS 2 T TT R P1 ABDUL SALAM AR WANCI Melakukan operasi C 63 v v2 CICI MALISA bentuk aljabar 63 v v3 EKA LESTARI 63 v v4 NABIL ABDUL RAHMAN P 63 v v5 SELFIANIS 63 v v6 RIO PRAYOGA

jawab

3, 4x+254. 10x*x

skorno: 1 = 1,5 2 = 1,5 3 = 1,5 4 = 2,0

KARIMUN 25 SEPTEMBER 2011GURUMATA PELAJARAN

GUSTININIP: 19681107 199009 2001

1. (4x)²2. (3x)²3. (2x+5)²4. 10 x²

1. 16x²2. 9x²

Page 34: ANALISIS ULANGAN HARIAN

FORMAT PENILAIAN REMEDIMATA PELAJARAN : MATEMATIKASEMESTER : GANJIL 8 D 2NO NAMA KD DAN INDIKATOR SOAL NILAI REMEDI KETUNTASAN TINDAK LANJUT

YANG BELUM TUNTAS 1 T TT R P1 CICI MALISA SISTEM PLDV TENTUKAMLAH HIMPUNAN PENYELESAI 65 v v2 ALFATHIE RIZKY AN DARI PERSAMAAN BERIKUT, 65 v v3 ANYTA INDAH NADEAK 1. 2X+ 6Y=10 65 v v4 CICI MALISA X+Y =1 65 v v5 DENNI KURNIA 30 v v6 EKA LESTARI 2. X+ Y=10 65 v v7 HARIF X+2Y =1 30 v v8 HENNY ALVINA 65 v v9 LAYLA RAMADANI SAPUTRI JAWAB 65 v v

10 M. FAISAL NO1. HP={-1,4} 65 v v11 NABILA NO2. HP={4,6} 65 v v12 NADYA NUSAFARMI 30 v v13 NOVIA INTAN SARI SKOR NO 1=35 NO 2=3 65 v v

KARIMUN 28 N0VEMBER 2011GURUMATA PELAJARAN

GUSTININIP: 19681107 199009 2001

Page 35: ANALISIS ULANGAN HARIAN

FORMAT PENILAIAN REMEDI

FORMAT PENILAIAN REMEDIMATA PELAJARAN : MATEMATIKASEMESTER : GANJILNO NAMA KD DAN INDIKATOR SOAL NILAI REMEDI KETUNTASAN TINDAK LANJUT

YANG BELUM TUNTAS 1 T TT R P1 DENNI KURNIA SISTEM PLDV TENTUKAMLAH HIMPUNAN PENYELESAI 65 v v2 NADYA NUSAFARMI AN DARI PERSAMAAN BERIKUT, 65 v v3 HARIF 65 v v

1. 2X+ 6Y=10 X+Y =1

2. X+ Y=10 X+2Y =1

JAWAB NO1. HP={-1,4}NO2. HP={4,6}

SKOR NO 1=35 NO 2=3

KARIMUN17 SEPTEMBER 2011GURUMATA PELAJARAN

Page 36: ANALISIS ULANGAN HARIAN

GUSTININIP: 19681107 199009 2001

FORMAT PENILAIAN REMEDI

FORMAT PENILAIAN REMEDIMATA PELAJARAN : MATEMATIKASEMESTER : GANJILNO NAMA KD DAN INDIKATOR SOAL NILAI REMEDI KETUNTASAN TINDAK LANJUT

YANG BELUM TUNTAS 1 T TT R P1 ABIL DWI PUTRA Melakukan operasi tentukanlah hasil dari 63 V R2 ADE SAPUTRA bentuk aljabar 63 V R3 AHMAD RYANSYAH 63 V R4 AL BADRI TEGUH MUSTAQIM 63 V R5 ALDINO 63 V R6 AYU ASTIKA 63 V R7 BERNANDUS jawab 30 V R8 DEDE PUTRI AZWIL 63 V R9 DEDEH 63 V R

10 ERI LILISTIRA 3, 4x+25 63 V R11 FRANSTINO SIHASALE 4. 10x*x 63 V R12 GILANG RAMADHAN 63 V R13 JOSUA MANULLANG skor 63 V R14 KHAIRUL MAN no: 1 = 1,5 63 V R15 KRISMON REYKA PRATAMA 2 = 1,5 30 V R16 MUHAMAD RIVALDO SAHID 3 = 1,5 30 V R17 MULLIADY 4 = 2,0 30 V R18 OFI RAHMAYANI. S 30 V R19 OKTARIO ARWANDIKA 63 V R20 PUTRI ARIYANI 63 V R21 RAHMAD SAPUTRA 63 V R

1. (3x)²2. (9x)²3. (2x+5)²4. 10 x²

1. 9x²2. 81x²

Page 37: ANALISIS ULANGAN HARIAN

22 REVALDI 63 V R23 RISKIA ALFIONA 63 V R24 RUDIANSYAH 30 V R25 SUGIANTO ALAMSYAH PUTRA 63 V R26 SYAHRIZAL 63 V R27 TITIH KUSPRINITIS 63 V R28 ULFA RIANI SARI 63 V R29 YOGA ANDHIKA 63 V R30 YOGA KUSUMA 63 V R31 ZULFAN HIDAYAT 63 V R

KARIMUN18 SEPTEMBER 2011GURUMATA PELAJARAN

GUSTININIP: 19681107 199009 2001

Page 38: ANALISIS ULANGAN HARIAN

FORMAT PENILAIAN REMEDIMATA PELAJARAN : MATEMATIKASEMESTER : GANJIL 8.00E+12NO NAMA KD DAN INDIKATOR SOAL NILAI REMEDI KETUNTASAN TINDAK LANJUT

YANG BELUM TUNTAS 1 T TT R PBERNANDUS Melakukan operasi tentukanlah hasil dari 63 V V

KRISMON REYKA PRATAMA bentuk aljabar 63 V VMUHAMAD RIVALDO SAHID 63 V V

MULLIADY 63 V VOFI RAHMAYANI. S 63 V V

OKTARIO ARWANDIKA 63 V VRUDIANSYAH jawab 63 V V

3, 4x+254. 10x*x

skorno: 1 = 1,5 2 = 1,5 3 = 1,5 4 = 2,0

KARIMUN18 SEPTEMBER 2011GURUMATA PELAJARAN

1. (3x)²2. (9x)²3. (2x+5)²4. 10 x²

1. 9x²2. 81x²

Page 39: ANALISIS ULANGAN HARIAN

GUSTININIP: 19681107 199009 2001

FORMAT PENILAIAN REMEDIMATA PELAJARAN : MATEMATIKASEMESTER : GANJILNO NAMA KD DAN INDIKATOR SOAL NILAI REMEDI KETUNTASAN TINDAK LANJUT

YANG BELUM TUNTAS 1 T TT R P1 ABIL DWI PUTRA TENTUKAMLAH HIMPUNAN PENYELESAI 30 V R2 ADE SAPUTRA AN DARI PERSAMAAN BERIKUT, 63 V R3 ALDINO 63 V R4 AYU ASTIKA 1. 2X+ 6Y=10 63 V R5 DEDE PUTRI AZWIL X+Y =1 63 V R6 DEDEH 63 V R7 GILANG RAMADHAN 2. X+ Y=10 63 V R8 JOSUA MANULLANG X+2Y =1 63 V R9 KARYADI 63 V R

10 KHAIRUL MAN JAWAB 63 V R11 KRISMON REYKA PRATAMA NO1. HP={-1,4} 30 V R12 MULLIADY NO2. HP={4,6} 63 V R13 NORHALIZA 63 V R14 OFI RAHMAYANI. S SKOR NO 1=35 NO 2=3 63 V R15 OKTARIO ARWANDIKA 63 V R16 PANJI BEVINDRA PRATAMA 63 V R17 PUTRI ARIYANI 63 V R18 RAHMAD SAPUTRA 30 V R19 REVALDI 30 V R20 RUDIANSYAH 30 V R21 SUGIANTO ALAMSYAH PUTRA 30 V R

Page 40: ANALISIS ULANGAN HARIAN

22 SYAHRIZAL KARIMUN 21 NOVEMBER 2011 63 V R23 TITIH KUSPRINITIS GURUMATA PELAJARAN 63 V R24 VICKY HARYANTO PUTRA 63 V R25 WISNU KURNIA WANDI 63 V R26 YOGA ANDHIKA GUSTINI 63 V R27 YOGA KUSUMA NIP: 19681107 199009 2001 63 V R

Page 41: ANALISIS ULANGAN HARIAN

FORMAT PENILAIAN REMEDIMATA PELAJARAN : MATEMATIKASEMESTER : GANJIL

NO NAMAKD DAN INDIKATOR

SOALNILAI REMEDI KETUNTASAN TINDAK LANJUT

YANG BELUM TUNTAS 1 T TT R PREVALDI TENTUKAMLAH HIMPUNAN PENYELESAI 63 V RRUDIANSYAH AN DARI PERSAMAAN BERIKUT, 63 V RSUGIANTO ALAMSYAH PUTRA 63 V RSYAHRIZAL 1. 2X+ 6Y=10 63 V RKRISMON REYKA PRATAMA X+Y =1 63 V RABIL DWI PUTRA 63 V R

2. X+ Y=10 X+2Y =1

JAWAB NO1. HP={-1,4}NO2. HP={4,6}

SKOR NO 1=35 NO 2=3

Page 42: ANALISIS ULANGAN HARIAN

KARIMUN 20 NOVEMBER 2011GURUMATA PELAJARAN

GUSTININIP: 19681107 199009 2001

FORMAT PENILAIAN REMEDIMATA PELAJARAN : BAHAA INDONESIASEMESTER GANJILNO NAMA KD DAN INDIKATOR SOAL NILAI REMEDI KETUNTASAN TINDAK LANJUT

YANG BELUM TUNTAS 1 T TT R P1 ADE PORNAULI CORINNA S Perhatikan berita berikut. 68 v v2 ALFIKAR FERRARA MANOPO Kenderaan yang tidak layak jalan 68 v v3 ERMINA AGUSTIWI adalah satu penyebab kecelakaan yang 68 v v4 FAZILA ZUHRIA menonjol di Indonesia,selain faktor-fa 68 v v5 RATNAWATI ktor lain. Beberapa diantaranya adalah kelalai 68 v v6 RIA kelalaian pengemudi,rendahnya disiplinan berla 68 v v7 ROSMAWATI NAINGGOLAN nan berlalu lintas, pengemudi mengantuk 68 v v

uk, pengemudi agresif, dan ban pecah.Kondisi lalu lintas jalan diIndonesiasaat ini sangat memprihatinkan. Diantara negara-negara ASEAN, Indonesiadianggap masih kurang serius dalam menangani keselamatan jalan.Dalam tahun 2004,tercatat sekitar 300.000 orangtewas di jalan. Itu berarti sedikitnya 80 orang tewas setiap hari di jalan. Belum lagi yang luka parah dan cacat.1. Carilah gagasan utama kutipan berita

Page 43: ANALISIS ULANGAN HARIAN

di atas!2. buatlah contoh berita positif dan berita negatif

KARIMUN 29 NOVEMBER 2011GURUMATA PELAJARAN

GUSTININIP: 19681107 199009 2001

FORMAT PENILAIAN REMEDIMATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIASEMESTER GANJILNO NAMA KD DAN INDIKATOR SOAL NILAI REMEDI KETUNTASAN TINDAK LANJUT

YANG BELUM TUNTAS 1 T TT R P1 AMIRUDDIN Perhatikan ilustrasi berikut 68 v v2 ANNISA APRIYANTI OSIS SMP DUTA BANGSA akan mengadak 68 v v3 DONI MAHENDRA kan pemilihan ketua OSIS pada tanggal 68 v v4 EKO ANDRIYANTO 8 november 2008,semua siswa diharap 68 v v5 ERMINA AGUSTIWI kan menyumbangkan suara ditempat 68 v v6 RATNAWATI pemungutan suara,tempat pemungutan 68 v v7 RIA suara terletak di aula ekolah 68 v v8 ROBIN 68 v v9 ROSMAWATI NAINGGOLAN buatlah sebuah naskah pengumuman 68 v v

berdasarkan ilustrasi diatas!

KARIMUN 29 NOVEMBER 2011GURU MATA PELAJARAN

GUSTINI

Page 44: ANALISIS ULANGAN HARIAN

NIP: 19681107 199009 2001