akhlaq tasawuf2

Download akhlaq tasawuf2

Post on 13-Aug-2015

121 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 1 PENGERTIAN AKHLAK1. Definisi Akhlak Akhlak berasal dari bahasa arab yaitu Khuluq (perbuatan batin, budi) Khalqu(perbuatan lahir, pekerti), dan Akhlaq(perbuatan batin yang memunculkan perbuatan_perbuatan lahir, budi yang memunculkan pekerti dan berikutnya muncullah istilah yang sudah popular yaitu budi pekerti.)

`yJj9 puZ|ym ouq& !$# Aqu N3s9 tb%x. s)9 !$# tx.sur tzFy$# tPqu9$#ur !$# tb%x.(#q_t #ZVx.Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Q.S. Al Ahzabb ayat 33) Beberapa definsi Akhlak menurut : Imam Ghazali : Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dahulu) Ibnu Maskawih : Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran (lebih dahulu) Prof. Dr. Ahmad Amin : Akhlak adalah kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak Prof. KH. Faid Maruf : Akhlak adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahawa akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar benar telah melekat sifat sifat yang melahirkan perbuatan perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikrkan dan diangan angan lagi. Etika berasal dari bahasa Yunani Ethos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan menurut filsafat, etika adalah ilmu yang menyelidiki, mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Pokok Persoalan Akhlak Imam Al Ghazali membagi tingkatan kebburukan akhlak menjadi empat macam yaitu : Keburukan akhlak yang timbul karena ketidaksanggupan seseorang mengendalikan nafsunya, sehingga pelakunya disebut Al Jahilu Perbuatan yang diketahui keburukannya, tetapi ia tidak bias meninggalkannya karena nafsunya sudah mengusai dirinya sehingga pelakunya disebut Al Jahilu dhollu Keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang, karena pengertian baik baginya sudah kabur, sehingga perbuatan buruklah yang diangaonya baik. Perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat pada umumnya sedangkan tidak erdapat terdapat bagi pelakunyam kecualii hanya kekhawatiran akan menimbulkan pengorbanan yang lebih hebat lagi. Hubungan Akhlak dan Ilmu ilmu lain

1)

2) 3) 4)

2. 1) 2) 3) 4)

3.

a.

b.

c.

d.

4. a.

Hubungan antara akhlak dengan psikologi mempunyai pertalian yang erat dan kuat. Objek penyelidikan psikologi adalah kekuatan perasaan, paham, mengana, ingatan, kehendak, kebebasan, khayal, rasa kasih, kelezatan, dan rasa sakit. Dapat dikatakann bahwa psikologia dalahs ebagai pendahuluan dalam ilmu akhlak Hubungan antara akhlak dengan sosiologi dalam ilmu akhlak mempelajari dan mengupas masalah perilaku, perbuatan manusia yang timbul dari kehendak. Ilmu sosiologi mempersoalkan tentang kehidupan masyarakat Hubungan akhlak dengan ilmu hukum pokok pembicaraan kedau ilmu (akhlak dan ilmu hukum) adalah perbuatan manusia. Tujuannya mengatur perbuatan manusia untuk kebahagiannya Hubungan akhlak dengan iman mempunyai hubungan yang sangat erat, disebabkan keduanya mempunyai titik pangkal yang sama, yaitu hati nurani. Jadi keduanya adalah merupakan gambaran jiwa/hati sannubari yang bersifat kejiwaan dan abstrak. Menurut pandangan Islam, bahwa akhlak yang baik haruslah berpijak pada keimanan. Manfaat mempelajari Akhlak Meningkatkan derajat manusia hal ini diterangkan dalam Al Quran :

$VJ!$s%ur #Y`$y @9$# u!$tR#u MZs% uqd `Br& qtGo @yd @% 3 mn/u spuHqu (#q_tur xtsnotzFy$# .xtGt $yJR) 3 tbqJn=t w t%!$#ur t%!$#tbqHs>t (#q9'r&=t79F{$#Artinya : (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Q.S. Az Zumar ayat 9)

(#qsxs? N3s9 @% #s) (#qZtB#u t%!$# $pkr't (#rS$# @% #s)ur ( N3s9 !$# x|t =yfyJ9$#(#qs|$$s t%!$#ur N3ZB (#qZtB#u t%!$# st!$# (#rS$$s 7yz tbq=yJs? !$#ur$yJ/ 4 ;My_uy zO=9$# (#q?r&Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orangorang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Mujaddalah : 11) b. Menuntun kepada kebaikan

5Ot @,=z 4n?ys9 y7R)urArtinya : dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.(Q.S. Al Qalam : 4) c. Manifesatsi kesempurnaan iman Iman yang sempurna akan melahirkan kesempurnaan akhlak. Dengan perkataan lain bahwa keindahan akhlak adalah manisfestasi kesempurnaan iman

d. Keutamaan di hari kiamat Disebutkan dalam berbagai hadis bahwa Rasullah SAW menerangkan orang orang yang berakhlak luhur akan menempati kedudukan yang terhormat di hari kiamat e. Kebutuhan pokok dalam keluarga Akhlak kebutuhan primer dari segi moral. Akhlak merupakan factor mutlak dalam menegakkan keluarga sejahtera f. Membina kerukunan antar tetangga g. Untuk mensukseskan pembangunan bangsa dan Negara h. Dunia betul betul membutuhkan akhlakul karimah

r& Mt6|x. $yJ/ st79$#ur hy99$# $|x9$# tygs tbq_t Ng=ys9 (#q=Hx %!$# ut/ $Z9$#Ngs)9 Artinya : telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar- Rum ayat 41)

$ydr|r& pts% (#q=yzy #s) x8q=J9$# b) Ms9$s% cq=yt y79xx.ur ( \'!r& !$yg=dr& (#q=yy_urnor&Artinya : Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia Jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. (Q.S. An Naml : 34)

BAB 2 GARIS BESAR PERKEMBANGAN KEPEMIKIRAN AKHLAK1.Akhlak Periode Yunani Para ahli masa Yunanui ialah Socrates (469 - 399 SM) dengan menghadapkan perhatiannya kepada penyelidikan didalam akhlak dan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Aristoteles (394 322 SM) ialah pencipta teori serba tengah. Tiap tiap keutamaan adalah tengah tengah diantara kedua keburukan. Selain itu juga ada Epicurus, Zeno, dan Plato. Menurut ahli ahli filsafat Yunani bahwa pendorong dalam melakukan perbuatan baik ialah pengetahuan atau kebijaksanaan. Sedang menurut agama Nasrani bahwa pendorong dalam melakukan perbuatan baik ialah cinta kepada Allah dan iman kepada Nya. 2.Akhlak Periode Abad PertengahanPada abad pertengahan, Gereja memerangi filsafat Yunani dan Romawi dan menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu. Para ahli filsafat akhlak yang lahir pada masa ini filsafatnya berupa paduan dari ajaran Yunani dan ajaran Nasrani. Diantara mereka yang termasyhur ialah Abelard seorang ahli filsafat Perancis dan Thomas Aquiman, seorang filsafat agama dari bangsa Italia. 3.Akhlak Periode Bangsa Arab Pada zaman Jahiliyah, bangsa Arab tidak mempunyai ahli ahli filsafat yang mengajak kepada aliran faham tertentu. Pada waktu itu bangsa Arab hanya mempunyai ahli ahli hikmat dan

sebagian ahli ahli syair, mereka memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana kita lihat dalam hikmat Luqman dan Aksam bin Shaifi, syair syair Zuhair bin Abi Sulma dan Hatim al Thai. Firman Allah yang mengungkap tentang akhlak yaitu :

!$tG)ur `|mM}$#ur Ay9$$/ B't !$# b) * 4 t79$#ur x6YJ9$#ur !$tsx9$# `t 4n1)9$#4sSZtur N6=ys9cr.xs? N3tArtinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An Nahl ayat 90)

`BsB uqdur 4s\R& rr& @2s `iB $[s=| @Jt `tB Ndt_r& OgYtfuZs9ur ( Zpt6hs mZtsZn=sZo4quym tbq=yJt (#qR$2 $tB `|mr'/Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baikdan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An Nahl ayat 97)

tbqytur &s!quur !$# tbq/$pt t%!$# (#tty_ $yJR) =- rr& (#q6=| (#qrr& br& F{$##$|s (#qxY rr& A#n=z `iB Ogr&Ng=_r&ur ys)? Gs) Ogs9ur ( $uR9$# z Ogs9 9s 4 F{$# B Ot >#xt otzFy$#Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (Q.S. Al Maidah ayat 33) 4.Akhlak Perode Abad Modern Pada abad pertengahan ke 15 mulailah ahli ahli pengetahuan menghidup suburkan filsafat Yunani kuno. Itali juga kemudian berkembang diseluruh Eropa. Ahli filsafat perancis yaitu Descartes termasuk pendiri filsafat baru dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemudian lahir pula Bentham (1748 1832) dan John Stuart Mill (1806 1873). Keduanya memindah faham Epicur