agenda doa

Upload: ad

Post on 08-Mar-2016

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Agenda DoaOleh: Pdt Daniel T.A. Harahap (sebagian perumusan ulang dari Agenda HKBP)A. MINGGU ADVENT (1)Ya Allah yang maha kuasa,penguasa langit dan bumi.Kami sedang menanti-nantikan kedatangan kembaliAnakMu, Tuhan Yesus Kristus,untuk mengadili dunia inidan menggenapkan seluruh kehidupandan keselamatan kami.Berilah Roh Kudus kepada jemaatMu,supaya dalam masa penantian inikami terus mendirikan tanda-tanda kerajaanMudi dalam gerejaMu dan di tengah-tengah dunia ini.Berilah semangat dan ketekunan kepada kamiuntuk tetap melakukan FirmanMumewujudnyatakan kasih dan kebenaransampai Tuhan datang kembali.AMIN.

(2)Ya Allah Bapa kami yang di surga!Kami mengucap syukurdan terima kasih kepadaMukarena AnakMu Tuhan Yesus Kristustelah mengajarkan kami,bahwa walaupun langit dan bumi ini akan berlalu,tetapi FirmanMu kekal selama-lamanya.Sebab itu ingatkanlah kami senantiasa, ya Tuhan,agar tidak menggantungkan hidup kamikepada kuasa-kuasa dunia yang fanadan akan berlalu ini,sebaliknyaagar kami mempercayakan seluruh kehidupan kamikepada Tuhan yang kekal.Tolonglah kami agar bertekun dalam doa,sabar dalam kesesakan,dan bersukacita dalam pengharapanserta tetap rajin berbuat kebajikan,sampai Tuhan Yesus datang kembali kelak.AMIN.

(3)Ya Tuhan Allah,kami masih hidup di dunia inimenanti-nantikan Kristus datang kembali.Sebab itu ajarkanlah kami hukum-hukumMu.Bukalah mata hati kami, ya Tuhan,supaya kami mengarahkan seluruh hidup kamikepada kebahagiaan,damai sejahteradan kehidupan kekalyang Engkau janjikan kepada semua orangyang percaya kepada Kristus.Teguhkanlah hati kamiagar kami tetap setiadan berharap kepada FirmanMusampai akhir hidup kamidan hingga Kristus datang kelak.AMIN.

(4)Ya Allah Bapa kami,segenap jiwa raga kami mengucap syukurdan terima kasih kepadaMu,karena Engkau telah mengaruniakan AnakMuTuhan Yesus Kristusmembebaskan kami dari kuasa dosa dan maut.Kami memohonkiranya Engkau menerangi hati kamidengan Roh Kudusagar kami sungguh-sungguh tahudan mengerti apa yang baik dan benar,yang Kaukehendaki.Tolonglah kami, ya Tuhan,menerima masa-masa penantian inisebagai kesempatan bertobatdan membaharui hidup kami.Biarlah RohMusenantiasa mengarahkan jiwa kami ke masa depan,kepada hari kedatanganMu yang agung,agar kami tidak hanyut dalam kenikmatanatau sebaliknyalarut dalam kesengsaraan dunia ini.AMIN.

B. NATAL TUHAN YESUS KRISTUS

(1) Ya Tuhan Allah, Bapa yang di surga!Kami mengucapkan terima kasih kepadaMukarena kasihMu besar kepada dunia ini.Engkau memberikan AnakMu yang Tunggal kepada kami,untuk menyelamatkan kami yang percaya kepadaNya dari dosa dan kematian kekal.Kami memohon kepadaMukiranya kedatanganNya menerangi hati dan jiwa kamidi dunia yang penuh dengan kebenciandan permusuhan ini.Ajarlah kami bersyukur kepadaMu,karena sukacita, pengampunan, damai sejahtera,dan pengharapan baruyang dibawa oleh AnakMu, Yesus Kristus,Tuhan kami.AMIN.

(2) Ya Allah Bapa yang di surga,Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini,sebab itu Engkau mengaruniakan AnakMu yang tunggal,Tuhan Yesus Kristus,supaya kami mempercayakan diri kami kepadaNyadan beroleh kehidupanMu kekal dan penuh.Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami,agar kami bertekun dalam iman dan kasih yang benarsebagaimana ditunjukkan oleh Yesus, Tuhan kami.Doronglah kami menjadikan Dia sumber inspirasidan motivasi,serta kerangka acuan kamihidup di tengah-tengah dunia ini.AMIN.

(3) Ya Allah Bapa kami yang ada di surga!Puji-pujian,hormat dan terima kasih kami persembahkan kepadaMu,karena Engkau memberikan AnakMu,Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia berdosa.Dia lahir di kandang yang hina,supaya kami dapat hidup dalam kemuliaan surga.Dia telah menjadi miskinagar kami menjadi kaya.Dia telah matiagar kami hidup selama-lamanya.Kiranya RohMu mengajar dan membimbing kamiagar semakin mengenal kasihMu yang agung,yang telah Engkau nyatakan dalam AnakMu,Tuhan Yesus Kristus, Juruslamat kami.AMIN.

(4) Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus,Juruslamat kami,yang telah lahir di kandang domba Betlehem.Kami memuji namaMu yang kudus,karena Engkau telah melawat umatMu.Engkau telah memindahkan kamidari gelap ke dalam terang,dari maut ke dalam hidup.Engkau telah mendamaikan kami denganMu,sehingga kami dapat hidup bersekutu denganMu.Ya Allah, yang maha pengasih,hati kami meluap dengan rasa sukacitadan bahagia karena kebaikanMu.Terimalah ucapan syukur kami,umat yang telah Engkau lawat,dalam diri AnakMu, Yesus Kristus.AMIN. C. TAHUN BARU DAN HARI-HARI MINGGU SESUDAHNYA (1) Ya Tuhan Allah,rahmatMu telah mengantar kamimasuk ke tahun baru ini.Kami sungguh mensyukuri pemeliharaanMuatas hidup kami di tahun yang lalu.Kasihanilah kami juga di tahun yang baru ini, ya Allah.Berkatilah kami dan seluruh karya yang baikyang kami lakukan dalam NamaMu.Lebih dari itu ya Allah,berkatilah FirmanMu yang telah ditaburkan hamba-hambaMu ke dalam hati kami,sehingga bertumbuh suburdan berbuah banyak melalui hidup kami.Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh:terimalah kami di sorgaMu yang kekalkelak di akhir hidup kami.AMIN.

(2) Ya Tuhan Allah,Alfa dan Omega,Yang Awal dan Yang Akhir, Bapa yang kekal.Kami bersyukur sebab Engkau menganugerahkan kamisatu tahun yang baruagar kami dapat mengalamidan menyaksikan lebih banyak lagi kasihMu di dunia ini.Tolonglah kami menerima tahun baru inisebagai tahun rahmat Tuhan,waktu dan kesempatan yang Engkau beri kepada kamiuntuk bertobat dan berbuat kebajikan.Ya Allah, berilah kami kekuatan RohMuuntuk melakukan yang baiksekaligus menolak yang jahat sepanjang tahun ini.Dalam Kristus kami bersyukur dan memohon.AMIN. D. MINGGU-MINGGU EPIPHANIAS

(1) Ya Allah Bapa yang Mahapengasih.Kami bersyukur,karena Engkau telah memindahkan kamidari gelap ke dalam terang,dan dari kejahatan ke dalam kebenaran,melalui AnakMu yang Tunggal, Tuhan Yesus Kristus.Kiranya Roh Kudus menuntun kami,agar iman kami semakin tumbuh dan teguh,sehingga perbuatan kami juga makin baik dan benar,sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekalbersama Kristus Yesus, Tuhan kami.AMIN.

(2) Ya Allah yang Mahakuasa,Bapa kami yang di surga!Engkau memberitakan kepada orang-orang Majusdari Timurkelahiran AnakMu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,supaya mereka dapat menyembah Diadan bersyukur.Sinarilah dan terangilah juga hati kami,agar kami juga sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus,dan bersama-sama Dia memandang kemulianMu.AMIN.

(3) Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus.Engkau telah menyatakan diriMu kepada kamimelalui FirmanMu,bahwa Engkau mengasihi kami,dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami.Karuniakanlah Roh Kudus kepada kami,supaya kami semakin mengenal kasihMu,dan hidup sesuai dengan kehendakMu di dunia ini.AMIN.

(4)Ya Allah yang Mahakuasa,puji syukur kami sampaikan kepadaMu,karena Engkau telah mengutus AnakMu yang tunggalkepada bangsa-bangsa.Kasihanilah kami,biarlah firmanMu yang kudus itujuga berdiam di tengah-tengah kamidan keturunan kami.Pakailah kami ya Allah menjadi alatMuuntuk menyebarkan kasihdan kebenaranMu ke seluruh dunia,agar terang kemuliaanMu bercahayaatas bangsa-bangsayang masih berada di lembah kegelapandan kuasa maut.Demi nama Tuhan Yesus Kristus. AMIN.

(5) Ya Yesus Kristus!Engkau adalah Terang Kebenaranyang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini.Janganlah kiranya memalingkan wajahMudari kami umatMu,agar kami tetap hidup dalam kebenarandan kasih.Ubahlah dan baharuilah hati dan jiwa kami,agar kami semakin dekat kepadaMudan menjadi anak-anakdan hamba-hamba kebenaran.AMIN.

(6) Ya Yesus Kristus!Engkaulah adalah Jalan, Kebenaran dan Hidup.Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapajikalau tidak melalui Engkau.Karuniakanlah kami Roh Kudusagar kami tetap setia kepadaMu.Engkaulah satu-satunya jalan,kebenarandan hidup kami.Sebab itu, ya Kristus,janganlah biarkan umatMu menyimpang dari firmanMuagar kami sampai kepada Bapa di sorga yang mulia kelak bersama-sama denganMu. AMIN. E. MASA PRA PASKAH (1)Ya Allah, Bapa kami yang di surga,Tuhan Yesus telah menderitadan mati disalib agar kami hidup dan bahagia.Sepanjang hidupNya Dia telah memberi kami teladandan inspirasiuntuk berjuangdan menderita melawan kejahatanserta membela kebenaranMampukanlah kami menghayatidan ikut ambil bagian dalam perjuangan Kristusdemi kasih dan kebenaran itu,agar kami sungguh-sungguh menjadi muridNyadi dunia ini dan bersamaNya di sorga kelak.AMIN.

(2) Ya Bapa kami yang di surga!Engkau telah mengutus AnakMu,Tuhan Yesus Kristus ke dunia inimengalahkan maut dan kejahatan.Sadarkanlah dan ingatkanlah kami oleh Roh Kudus,agar kami ikut juga memperjuangkan perdamaian,keadilan dan kemerdekaan di dunia ini.Ya Tuhan, tolonglah kamiagar tidak pernah merasa jemuberbuat kebajikan dan kebenarandi mana pun Tuhan menempatkan kami.Sadarkanlah juga pemimpin-pemimpin kamiagar serius menegakkan hukum dan keadilandi negeri ini,sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekalbersama-sama Yesus Kristus, Tuhan kami.AMIN.

(3) Ya Allah, Bapa yang maha kasih!Engkau memperhatikan dan mengasihi umatMu,sebab itulah Engkau tidak menunda-nundamenyelamatkan kami.Engkau menyuruh AnakMu ke dalam dunia ini.Dia telah menderita dicela,dinista dan disiksa,hingga akhirnya mati di kayu salib,supaya kami yang percaya kepadaNyaberoleh hidup kekal dalam namaNya.Tolonglah kamiagar selama hidup kami di dunia inikami pun mau bersatu dengan Kristus.AMIN.(4) Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus,sumber kehidupan dan kebahagiaan kami!Pada minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus inikami mengingatdan merenungkan kembali penderitaandan kematian Tuhan Yesus Kristus,membebaskan kami dari dosa dan maut.Kuduskanlahdan pusatkanlah hati kamimenghayati jalan penderitaan AnakMu,Tuhan Yesus,hingga mati di kayu salib,membebaskan kami.Demi luka-luka Kristus,tolonglah kami agar menyadari dosa-dosadan kejahatan yang telah kami perbuat.Ya Tuhan, tolonglah kami mengalahkankeinginan-keinginan jahat dalam diri kaminamun sebaliknyakuatkanlah kami memenangkan kehendak baikyang Kautanamkan di hati kamisewaktu menciptakan kami.Dalam Kristus.AMIN.

(5) Ya Allah Bapa yang maha pengasih!Kami menyampaikan puji syukurdan terima kasih kepadaMu,karena Engkau menyerahkan AnakMu yang tunggalke dalam maut,supaya kami yang percaya kepadaNyajangan hancur atau binasa,tetapi beroleh hidupMu yang kekal.Sungguh Engkau telah membenarkandan menguduskan kami dalam Kristus.Ijinkanlah kami hidup dalam rahmat danpengampunanMu.Demi darah Tuhan Yesus Kristusyang telah tumpah di Golgota menebus dosa-dosa kami,dengarkanlah seruan doa kami.AMIN. (6) Bapa kami yang maha baik!AnakMu Yang Tunggal telah memikul semua dosa kamimelalui kematianNya di kayu salib.Ajarlah kami agar menghayati keampunan dosa kamiyang kami peroleh karena pengorbanan Kristus.Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kamiagar hidup dalam kebenaran dan kasihsebagai ungkapan syukur kamiatas pengampunan dan hidup baruyang Engkau anugerahkan dalam Kristus,PutraMu, Sang Anak Domba Kudus.AMIN.

(7) Ya, Yesus Kristus Tuhan kami!Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah.Kami memuji namaMudan mengucapkan terima kasih atas karyaMumemulihkan kembali hubungan kami dengan Allah.Sertailah kami selalu dengan RohMu.Biarlah RohMu tetap tinggal dalam hati kamiagar Dia selalu mengingatkan kamiakan penderitaanMu memikul dosa kamidan membawa kami kembali kepada Allah.Biarlah pengampunan yang Engkau anugerahkanmendorong kami menyesali dosa-dosa kamidan bertobat.Ya Kristus,kami selalu bersyukur kepadaMudan berjanji setia mengikuti Engkau sampai mati.AMIN.

(8) Ya Tuhan Yesus, Anak Tunggal Bapa,terimalah pujian syukurdan hormat di tengah-tengah jemaatyang telah Engkau tebus dengan darahMu kudus.Sungguh hati kami meluap dengan syukur dan sukacitakarena Engkau telah menebus kamidari perhambaan dosa dan mautuntuk mengembalikan kami menjadi anak-anak Allah kudus.Lengkapilah jemaat yang telah Engkau tebus inidengan Roh Kudus,agar kami senantiasa taat kepadaMudan menyerahkan diri kami dipimpin oleh RohMuke dalam kehidupan yang benardan penuh kasih.AMIN. F. WAFAT TUHAN YESUS KRISTUS

(1)Ya Allah Bapa kami yang mengasihi dunia ini.Engkau telah mengijinkan AnakMu Yesus Kristus,Tuhan kami,menderita sengsara dan mati di kayu salib,supaya kami bebas dari penguasaan iblisdan cengkeraman maut.Ajarlah kami menghargaidan mensyukuri penderitaan AnakMuuntuk membebaskan kami,dengan belajar mengasihi,berbuat baik dan adil,serta merendahkan hatisepanjang hidup kami.AMIN.

(2)Ya Tuhan Yesus Kristus,kami bersujud di kaki salibMumengenangkan penderitaan dan kematianMu.Engkau benar, adil, dan kudus,namun Engkau telah menderita sengsara keji.Engkau penuh kasih dan lemah lembut,namun Engkau disiksa dan dibunuh.Namun kami sungguh bersyukur dan berbangga.Penderitaan dan maut sekali pun tidak mampumengalahkan kasih dan kebenaranMu.Tergantung di salib punEngkau masih mampu menunjukkan kasihdan memberikan pengampunanMu.Siapakah kami ini, ya Tuhan,dibandingkan dengan Engkau?Ya Kristus, Anak Allah yang mati tersalib,erikanlah kami hatiMu,agar kami dapat menyaksikan kemenangan kasihMudi kayu penyaliban itu,supaya kami mengikut Engkau rela menderita,berkorbandan menanggung susahdemi terwujudnya kasih,kebenaran dan damai sejahtera di dunia.AMIN.

(3) Ya Tuhan Yesus,Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.Kami merendahkan diri di hadapanMumengingat Engkau yang tergantung dan mati di salib.Tolonglah kamiagar dapat ikut merasakan betapa beratnya sengsaradan penderitaanMu di Golgata demi kami.Kami menundukkan kepala dan hati kamimengingat-ingat segala dosadan kejahatan kami yang mengakibatkan kematianMu.Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini, ya Kristus.Terimalah kami sebagai upah segala pengorbananMu. AMIN. G. KEBANGKITAN TUHAN YESUS (1)Ya Allah,Bapa kami dalam Yesus Kristus.Kami sungguh bersukacitadan mengucapkan terima kasih kepadaMu,karena Engkau membangkitkan Tuhan kami Yesusdari antara orang mati.Kebangkitan AnakMu telah menjadikan kamimanusia berpengharapan di dunia ini.Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut,karena Tuhan kami hidup,dosa dan maut tidak berkuasa membelengguNya.Ya Allah, puji dan syukur kami naikkan padaMu,karena dalam KristusEngkau juga telah merenggut kamidari perhambaan dosadan menjadikan kami anak-anakMu,hidup dalam kebenaran dan kekudusanMu.AMIN. (2) Ya Allah Bapa,penuhilah hati kami dengan kuasa Rohyang telah membangkitkan Kristus.Kami bersyukurdan bersorak gembirasebab kebangkitan AnakMu memperkuatdan menghidupkan iman,kasih dan pengharapan kami.Kini kami tidak takut lagi kepada kuasa apa punyang hendak mengancam hidup kami.Yesus, Tuhan kami,telah mengalahkan kuasa dosa dan maut.Ya Allah,biarlah semakin hari kuasa kebangkitan Kristussemakin nyata dalam kehidupan kami.Jadikanlah kami saksi-saksi kasih,kebenaran dan kebangkitan Kristus,dan mulialah namaMumelalui perkataandan perbuatandan seluruh aspek kehidupan kami.AMIN.

(3) Ya Tuhan Allah yang maha benar.FirmanMu menyatakankami harus bersama-sama AnakMu Tuhan Yesus Kristusmenderita dan mati terhadap dosa,supaya kami bersama-sama Dia jugabangkit dan hidup baru dalam kemuliaanMu.Engkau telah mengalahkan dosa dan maut,ajarlah kami hanya takut dan taat kepadaMu saja.Buatlah kami percayatidak ada satu kuasa pun yang mampu memisahkan kamidari Tuhan Yesus Kristus,sehingga kami tetap teguh beriman kepadaMubagaimana pun kondisi hidup kamidan apapun tantangan yang kami hadapiselama kami ada di dunia ini.AMIN.H. MINGGU ROGATE Ya Tuhan Yesus Kristus,Anak Allah yang maha baik.Puji dan syukur kami persembahkan ke hadiratMu.KasihMulah yang mengundang kami berhimpundan berdoa kepadaMu.Engkau pernah berjanjidi mana ada dua atau tiga orang berkumpuldalam namaMudi situ Engkau ada di tengah-tengah mereka.Dengan penuh iman dan keberanian,kami memohon: genapilah janjiMu,dengarlah doa-doa dan permohonan kami.Jawablahdan kabulkanlah doa kami sesuai rahmatMu yang agungdan dipermuliakanlah namaMu selalu.AMIN.

I. KENAIKAN TUHAN YESUS

(1) Ya Allah,Bapa kami Tuhan kami Yesus Kristus!Terpujilah namaMu selama-lamanya.Engkaulah yang empunya segala kerajaan,kuasa dan kemuliaan.Karuniakanlah kami iman yang benaragar kami menggantungkan seluruh hidupdan masa depan kami kepada AnakMu yang Tunggal,Juruselamat kami yang naik ke surga,duduk di sebelah kanan Allah Bapamemerintah dunia ini.Berilah kami Roh Kudusagar kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kamike surgaMudan memusatkan seluruh kekuatan kamimelakukan segala yang baik,benar dan indahyang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, AnakMu.AMIN. (2) Ya Tuhan Yesus Kristus,Anak Allah yang maha mulia!Engkau telah naik naik ke surgadan duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah.Janganlah tinggalkan kami sendiriandi dunia yang fana ini.Berilah kami RohMuagar Dia mengajarkan kamimelakukan segala ajaran dan teladan hidupMu.Berikanlah kami pengajar-pengajar,pemimpin-pemimpin,dan pelayan-pelayanyang setia kepada FirmanMu,dan kuatkanlah mereka melakukan tugas dantanggungjawabnyamemimpin kami ke dalam ketaatan kepada Allah,hingga seluruh musuhMu tundukdan takluk di bawah kakiMu.Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja kekal,Engkau telah menang,kini menangkan jugalah kamiyang berimandan berseru dalam namaMu.AMIN. J. PENTAKOSTA (1)Ya Tuhan Allah Bapa kami!Terpujilah namaMu selama-lamanyasebab Engkau menganugerahkan RohMusebagai panjar keselamatanyang Engkau janjikan kepada kami. Engkau telah menganugerahkan RohMuuntuk menjadi meterai yang mengesahkan kamisebagai anak-anakMu,pewaris kehidupan kekal.Engkau telah menganugerahkan Roh Kuduskepada gerejaMuuntuk menerangi hati orang-orang percayamelihat kebenaran Tuhan Yesus Kristus.Kami merendahkan diri kami menyambut RohMudatang dan tinggal di dalam hati kami yang rendah.Biarlah RohMu mengajar dan memampukan kamimenjadi murid-murid Yesusmelakukan kasih dan kebenaran,menghibur kami dalam kesukaran,dan memberi sukacita yang abadi.Demi Kristus.AMIN.

(2) Datanglah Engkau, ya Roh Kudus,penuhilah hati umatMu!Datanglah Engkau, ya Roh Kudus,hidupkanlah dan segarkanlah jiwa kami!Datanglah Engkau, ya Roh Kristus,bebaskanlah dan kuduskanlah kami dalam Kristus.AMIN. (3)Ya Tuhan Yesus Kristus,kami berterima kasih dan bersyukur kepadaMu,karena RohMu yang kudusmemanggil kami masuk ke dalam Gerejayang Engkau dirikan di dunia ini.Biarlah RohMu tetap tinggal dalam hati kami,memampukan kami mengaku:Engkaulah satu-satunya Tuhandan Juruslamat kami.Penuhilah hidup kami dengan buah Roh Kudus.AMIN. K. MINGGU-MINGGU SESUDAH TRINITATIS

(1) Ya Allah kami,Bapa, Anak dan Roh Kudus!Kami mengucapkan terima kasih padaMudan menyembahMu,karena Engkaulah yang menciptakan,menyelamatkandan menguduskan kami menjadi umatMu.Jagailah kami senantiasaagar kami terhindar dari mara bahaya dan kecelakaan,hiburlah kami pada waktu kedukaan,bangunkanlah kembali kami ketika jatuh,dan pimpinlah kami di akhir hidup kamiagar kami masuk ke dalam kerajaanMu.Sekarang kami memujidan membesarkan namaMu dalam kelemahandan keterbatasan kami,namun kelak di surga kekalkami akan memuji-muji Tuhandengan hati dan perkataan baru yang penuh.AMIN. (2) Ya Tuhan Allah, Bapa kami!Kami bersyukur kepadaMusebab kami percayadan mengalami pemeliharaan Tuhandalam kehidupan kami di dunia ini.Kami merasakan tuntunan tangan Tuhandi setiap suka-duka kami.Kuatkanlah iman kamisupaya kami jangan berputus asa di masa kesukarandan kekurangan.amun ajarlah juga kami, ya Tuhan,agar tidak menyia-nyiakan berkatMudi masa kelimpahan.Sadarkanlah kamisupaya kami jangan menggantungkan pengharapan kamikepada kuasa-kuasa dunia ini,sebaliknyaagar kami mempercayakan seluruh hidupdan masa depan kami kepadaMu.AMIN.

(3) Ya Tuhan Allah, Bapa maha benar!Kami bersyukuratas hari dan minggu baru pemberianMu ini.Kami bersukacita dan datangmemuji Engkau di rumahMu yang kudussebab Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kamidan memberikan segala yang baikyang kami minta dalam nama AnakMu.Ya Allah,karuniakanlah kami iman yang berasal dariMu,agar kami dapat percaya kepadaMu.Karuniakanlah kami kasih,agar hidup kami jadi baru.Dan karuniakanlah kami pengharapan,agar hidup penuh sukacita dan bahagia.Dengarkanlah doa kami ini dalam nama AnakMu,Tuhan Yesus Kristus,Juruslamat kami.AMIN. (4)Ya Allah,Yang Awal dan Yang Akhir,Tuhan yang maha kuasa.Engkau telah menjanjikan dalam Kristus, AnakMu:Engkau berkenan mengampuni dosa kamidan memberi kami hidupMu yang kekal.Sebab itu kami datang ke hadapan tahta rahmatMumemohon:genapilah janjiMu kepada kami.Pimpinlah kami dengan RohMu supaya kami menghayatidan memberlakukan sikap hidup yang baik,benar dan adil,sebagai orang-orang yang telah menerima rahmatdan pengampunanMu.Ajarlah kami agar setia menanti-nantikan Engkaupada waktu kesulitan.Tolonglah kami agar tetap menguasai diridan mengingat Engkau pada waktu kelimpahan.Ingatlah kami agar senantiasa datang,berterima kasih dan berseru kepadaMudi setiap waktu.AMIN. (5) Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang maha kasih!Kami sangat bersyukur kepadaMukarena Engkau memanggil kami hidup bersukacitadalam pengharapan.Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus,supaya kami kuat melawan keinginan-keinginan jahatyang ada di dalam maupun di luar diri kami,dengan tunduk dan taat kepadaMu.Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapanyang dapat menghalangi pertumbuhan kamisebagai murid-murid Yesus.Ya Tuhan, mampukanlah kami tetap menguasai diri,supaya kami menang pada akhirnyadan menerima mahkota kemuliaandari AnakMu Tuhan Yesus Kristus,Penebus kami.AMIN.

(6) Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga!Terimalah ucapan syukur dan hormat kami,sebab tiap-tiap hari kami mengalami kasihMudan kehadiran kuasaMu.Jiwa kami menjadi saksi:Tuhan sungguh baik!Karuniakanlah kami hati yang tulusdan akal budi yang cerah mengikut Engkau.Sadarkanlah kamibahwa hidup kami hanya benar-benar amandan tenteram, damai dan sejahtera,jika kami sungguh-sungguh taat kepadaMu.Kiranya kami senantiasa memegang FirmanMusaat menghadapi peluang,tantangan, godaan dan ancaman dalam hidup ini.Ya Allah, kami menyerah,kuatkanlah kami dalam Yesus Kristus, AnakMu.AMIN.

(7) Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga!Kami mengucap syukur atas hari baruyang Tuhan berikan kepada kami.Ajarlah kami menggunakan waktu pemberianMusebagai kesempatan untuk mengasihidan menyatakan yang benar.Ya Tuhan,kami sangat membutuhkan pertolongan RohMuagar kami mampu mengisi hari-hari kehidupan kamidengan melakukan hal-hal benar, baik dan indah,dan berguna,yaitu semua yang Tuhan sukai.Dalam Kristus.AMIN.(8)Ya Tuhan Allah Bapa kami,Engkau kudus dan benar.Bimbinglah dan kuatkanlah kami dengan RohMuagar kami sungguh-sungguh mendengardan menerima FirmanMu,sumber dan muara hidup kami.Teguhkanlah FirmanMu dalam hati kamisupaya kami terus-menerus diubahdan dibaharui oleh Firman dan RohMu.Ya Alllah,tolonglah kami mencontoh Tuhan Yesus Kristus,mengikut Dia dalam kata dan perbuatan,hingga kami masuk ke dalam surga kekal.AMIN. (9)Ya Allah, Bapa kami yang maha kasih!Kami berhimpun kini dan di sinimengucapkan terima kasihsebab Engkaulah Penolong dan Pelindung kami.Engkau satu-satunya Allah kami.Engkau kudus, adil dan benar.Ya Allah, karuniakanlah kami iman,supaya kami beribadah hanya kepadaMudan hanya menyembah Dikau saja.Ingatkanlah kami jemaatMuagar jangan menyandarkan pengharapan kamikepada dunia ini,namun hanya kepada Engkau,satu-satunya Penyelamat dan Pembebas.Tuntunlah kami agar setia menjadi murid-murid Kristus,sampai akhir hidup kami.AMIN. (10)Ya Allah yang maha adil dan maha benar!Kami mengucapkan terima kasih kepadaMu,karena Engkau telah menerangi hatidan jiwa kami dengan Injil Yesus Kristus.Oleh karena Injil itulah kami mengenal namaMudan kasihMu.Kami ingin mentaati Engkau selama hidup kami.Sebab itu berilah kami RohMuagar kami kuat melawan nafsudan keinginan jahat yang ada dalam diri kami,dan sebaliknyakami mampu melakukan hal-hal yang baik dan benar.Ya Allah, tolonglah kamiagar hati rela menjauhkan diri dari dosadan mendekatkan diri kepada AnakMuYesus Kristus, Tuhan kami.AMIN.

(11)Ya Allah Bapa maha kuasa dan maha benar.Puji dan syukur kami persembahkan bagiMu, ya Allahsebab Engkau menghendaki agar kami hidup berbahagiadan berkelimpahan.Engkau merencanakan damai sejahtera bagi kamidan menjanjikan kami masa depan penuh pengharapan.Berulang kali dan dengan berbagai caraEngkau telah menyapa kamidan menunjukkan kasihMu yang besar dan agung itu.Kini dan di sini kami memohon kepadaMu, ya Allah:berikanlah kami Roh Kudusagar kami mau sungguh-sungguh mendengar,percaya dan melakukan FirmanMu,yang menjadi sumber sukacita dan bahagia kami.AMIN.

(12)Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa dan maha kudus!Terpujilah namaMu selama-lamanyasebab Engkau melawandan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak,tetapi membeladan menghimpun orang-orang rendah hati.Engkau menjanjikan kebahagiaan surgawi dan mewariskan bumi kepada orang-orang rendah hati.Ajarlah kami, ya Tuhan,supaya tidak bersikap sombong,angkuh, congkak dan tinggi hati dalam hidup ini.Sebaliknya bimbinglah kami dengan Roh Kudus,supaya kami mencontoh Tuhan Yesusberlaku rendah hati,lemah lembut,penuh cinta kasih,jujur dan sopan terhadap sesama manusia.AMIN.

(13)Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa,Bapa kami yang di surga.Kami mengucapkan terima kasih kepadaMu,karena Engkau telah mengutus AnakMu yang tunggal itumembebaskan kami belenggu kejahatan.Dia telah menebus kami,agar kami tidak lagi menjadi hamba dosanamun menjadi hamba Allah yang merdeka dan bahagia.Kami membuka hati kami untuk didiami RohMu.Kiranya Roh Kudus berkenan meneguhkan kamiuntuk tidak lagi mematuhi dosa,namun menyerahkan diriMudan menjadi hamba-hamba kebenaran.Ya Allah yang kami kenal dalam Kristus,pakailah kami menjadi alat di tanganMuuntuk mewujudkan keadilan,kesejahteraan dan perdamaian di dunia ini.AMIN.

(14)Ya Tuhan Allahyang maha kuasa dan maha kasih!Kami datang merendahkan dirimenaikkan syukur kepadaMusebab Engkau sungguh baik.Di hadapan tahta rahmatMu kami memohon:Penuhilah hati kami dengan RohMuagar kami membalas rahmatMudengan menjauhi yang jahatdan melakukan yang baik.Tolonglah kami mengarahkan hati dan pikiran kamikepada hal-hal yang benar,baik dan indahserta berguna bagi kehidupan sesamadan diri kami sendiri.Tetapi, ingatkanlah kami agar tidak menghabiskan waktu,tenaga dan dana kami kepada hal-hal yang tidak benardan tidak berguna.Biarlah FirmanMu yang kudussemakin tumbuh dan berakar kuat dalam hati kami,sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baikdemi kemuliaan Kristus.AMIN.

(15)Ya Tuhan Allah,Bapa kami yang di surga!Kami bersekutu di hari dan tempat yang Kaukuduskan inmenaikkan doa syukur,mengenang segala rahmat dan kemurahan Tuhan,dan mendengar FirmanMu.Kami mohon kepadaMu:Berilah RohMu yang Kudus ke dalam hatiagar kasih dan kebenaranyang dikerjakan oleh AnakMu Yesus, Tuhan kami,tetap berkumandangdan bercahaya dari dalam hati kami.Jadikanlah kami garam dan terangbagi dunia sekitar kami.Mampukanlah kami menjadi saksidan pelayan kebenaran yang setia dan rendah hatisampai akhir hidup kami.Tolonglah kami agar selalu menyangkal diri,memikul salib kasih,dan selalu bergembira mengharap pertolonganMudi dalam Yesus Kristus,Tuhan kami.AMIN.

(16)Ya Tuhan Yesus Kristus,Anak Allah yang kudus!Sungguh kami memuji dan memuliakan namaMusebab Engkau menerima kami tanpa syaratdan mengasihi kami tanpa pamrih.Engkau rela menderita dan mati di di kayu salibdemi kehidupan kami.Engkau menanggung hina,cela dan cerca demi keselamatan kami. Bagaimanakah kami harus membalas kasihMu?Kasihanilah kami,karena kami tidak dapat berbuat satu pun yang baikkalau Tuhan tidak bersama kami.Karena itu, ya Tuhan,berilah hikmat dan kuasa surgawi kepada kamisupaya kami maudan mampu melakukan hal-hal yang baik di dunia inidemi kemuliaan nama Bapa,Anak dan Roh Kudus.AMIN.

(17) Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa!Engkau adalah sumber penghiburanbagi orang yang berdukacita,kekuatan bagi yang lemah,dan kehidupan bagi orang yang berputus asa.Terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami.Tataplah kami orang-orang yang berdukacita,lemah dan berputus asa menghadapi gelombangdan badai dunia ini.Dengarlah, ya Tuhan,jeritan orang-orang yang menderita ketidadilandan ketidakbenaran dunia ini.Biarlah umatMu kembali melihatdan mengenal hari iniTuhan menghendaki keadilan,perdamaian, kemerdekaan dan keutuhan ciptaanMudi dunia inidan memanggil kami ambil bagian dalam karyaMu.AMIN.

(18) Ya Tuhan Allah,sumber kasih dan damai!KepadaMulah kami datang membawa seluruh hidup,ucapan syukur dan pujian kami.Berilah kami kasihdan damai yang berasal dari Tuhan itu.Lindungilah hamba-hambaMu dari maksud jahatdan tipu daya si iblis dan pengikut-pengikutnya.Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami,bebaskanlah kami dari pencobaan,ancaman dan godaan.Ajarlah kami menggunakan kasih dan damaisebagai senjata melawan iblis dan dosa.Bantulah kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikanKuatkanlah kami agar tidak membalaskan kekerasandengan kekerasan,sebaliknya agar kami setia menjadikan kasih dan damaisebagai cara dan tujuan hidup kami.Ya Bapa dalam Yesus,ingatkanlah kami akan kemenangan Kristus,supaya kami bertahandan akhirnya juga menang dalam iman kami.AMIN.

(19) Ya Allah, puji-pujian dan kemuliaan milikMusampai selama-lamanya!Engkau adalah Tuhan yang maha kudusdan maha benar.HatiMu melimpah dengan rahmat dan pengampunan.Kami datang memuji Engkaudan memohon: Jadikanlah hati kami tahir ya Allahdan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh.Engkau telah mengampuni kami,mampukanlah kami bertobatdan mengubah diri kami.Engkau telah menebus kami,tolonglah kami mengubahdan membaharui sikap dan tindakan kami sehari-hari.Kami bersukacitadan berjanji hanya beribadah kepadaMumengingat kasihMu yang besardalam Yesus Kristus,AnakMu,Tuhan kami.AMIN. (20) Ya Allah yang bertahta di surga!Engkau adalah Tuhan yang kudusnamun kami adalah orang berdosa.Kami datang mendekatkan diri kepadaMudan beribadah:janganlah tolak kami dari hadapanMu.Janganlah palingkan wajahMu dari kami,namun terimalah kami demi kebesaran kasihMu.Bukalah hati kami untuk mendengar FirmanMuagar kami menjadi anak-anak yang taat kepadaMu.Namun buka jugalah hatiMu, ya Tuhan,untuk mendengar doa,permohonandan kerinduan batin kami yang terdalam,yang kami sampaikan dalam nama Yesus.AMIN. (21)Ya Allah yang maha kuasa dan maha kasih!KasihMu kekal dan kesetiaanMu selama-lamanya.Kami mengucapkan terima kasih kepadaMu,karena Engkau memelihara kami,dari dahulu sampai sekarang.Satu kali pun Engkau tidak pernah meninggalkan kamiatau berbuat yang tidak baik kepada kami.Kami memuji Engkaukarena Injil AnakMu Tuhan Yesus Kristustelah sampai kepada kami juga.Tolonglah dan kuatkanlah hati kamimelakukan kasihMu di dunia ini.Ubahlah dan baharuilah hati kami,supaya kami semakin hari semakin baikdan kudussampai akhir hidup kami.Kami berdoa dalam Kristus.AMIN.

(22)Ya Allah, Bapa yang kekal.Kasih setiaMu menyertai kami sepanjang hidup kami.Sampai hari inidan sampai di sini Tuhan masih menolong kami.Hanya karena anugerahMu,hanya oleh iman kepadaMu,hanya oleh Injil Yesus Kristus,kami telah selamat dan hidup.Bukalah hati kami, ya Allahdan karuniakanlah kami Roh Kudus,supaya kami mengertidan menghayati keselamatandan kehidupan yang telah Kauanugerahkan kepada kami.Tambahkanlah terus damai,sukacita dan sejahtera dalam hati kamisekarang sampai selama-lamanya.AMIN.

(23) Ya Allah, Bapa yang pengasih!Kami berkumpul di rumahMu yang kudus iniuntuk menyatukan hati bernyanyi bersyukuratas segala anugerah yang telah kami terima,berdoa memohon penyertaan Tuhan,mengaku dosa dan memohon ampun,menyaksikan imandan mendengarkan FirmanMudan menerima berkatMu.Lihatlahdan jumpailah kami di sini saat ini, ya Tuhan.Sapalah dan sentuhlah kami.Nyatakanlah kehadiranMudi tengah-tengah kami jemaatMu.Turunkanlah RohMu yang kuduske dalam hati kami masing-masing.Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadaMudalam AnakMu, Yesus Kristus,Tuhan kami.AMIN. (24)Ya Allah yang maha kudus dan maha mulia!Kami bersyukur dan memuji namaMu,sebab Engkau setia memeliharadan melindungi gerejaMudengan RohMu yang kudus.Kami gembira melakukan kehendakMu.Tolonglah kami, ya Tuhan,agar semakin memurnikan motivasi-motivasi ibadah kamkepadaMu.Berilah kami senantiasa hati yang tulus dan ikhlasserta ajarlah kami setia kepadaMudalam suka atau duka,kaya atau miskin, sehat atau sakit.Mulialah nama Tuhan selama-lamanyamelalui ibadah dan sikap hidup kami sehari-hari dalam Kristus.AMIN.Allah, Bapa kami, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadat ini. Dengan rendah hati kami datang, membawa serta pujian, syukur, sukaduka, dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami meluhurkan nama-Mu, karena lewat ibadat ini kami boleh mengenang peristiwa keselamatan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepada-Mu. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi para pelayan ibadat, agar mereka mampu membawa kami semua semakin dekat kepada-Mu. Kami mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi mereka yang tak bisa hadir dalam ibadat hari ini. Bantulah mereka yang berada dalam berbagai kesulitan, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam persekutuan cinta-Mu orang yang susah akan dihibur, yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu. Sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. (Amin.)

Doa Syukur Kepada Kanak-Kanak Yesus

Kanak-kanak Yesus yang amat baik, dengan bersujud di hadapan-Mu, kami mempersembahkan syukur kami atas segala berkat yang telah Kaulimpahkan bagi kami. Tak henti-hentinya kami memuji kerahiman-Mu yang tak terlukiskan; kami mengakui bahwa hanya Engkau Allah kami, penolong dan pelindung kami. Mulai sekarang, kami mau mempercayakan diri sepenuhnya kepada-Mu; kami akan mewartakan kerahiman dan kemurahan-Mu di mana-mana agar semua orang mengakui cinta dan kebaikan-Mu yang besar.

Semoga penghormatan kepada masa kanak-kanak-Mu yang suci semakin berkembang dalam hati semua orang Kristen, dan semoga semua orang yang telah menerima pertolongan-Mu senantiasa setia untuk bersyukur kepada-Mu. Kanak-kanak Suci, pujian dan kemuliaan bagi-Mu selama-lamanya. Amin.

IBADAT

Pembuka Lagu Pembuka ( Biar Anak - Anak Datang Kepada-Ku ) PS 338 Tanda salib dan salamP ( Tanda Salib )Tuhan berseta kitaU Sekarang dan selamanyaP Pada siang hari ini kita berkumpul kembali untuk mengikuti ibadat ini serta dalam rangka menyambut Bulan Kitab Suci Nasional. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita berkumpul dan berdoa untuk kebersamaan dan perjalinan persaudaraan antar anggota ROKAT. Tobat PSebelum kita mendengarkan sabda Allah, mari kita mohon ampun kepada Allah:Tuhan Maha Pengasih terimaksih Engkau selalu memberkati kamiTuhan Kasihanilah kami UTuhan Kasihanilah kami PTuhan Maha Pengampun, terimakasih atas pengampunan yang Kau beri pada kamiKristus Kasihanilah kami UKristus Kasihanilah kami PTuhan yang selalu melindungi kamiTuhan kasihanilah kami UTuhan kasihanilah kami PSemoga Allah mengasihani kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal P+UAmin Doa Pembuka PMarilah berdoa :Allah Maha Pemurah, terimakasih Engkau telah bersedia menemani dan memberkati kami dari pagi hingga siang ini. Kami mohon semoga ibadat ini membuat kami lebih dekat dengan-Mu serta selalu menyandarkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dengan pengantara Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin

Liturgi Sabda Bacaan Pertama ( Yakobus 1 : 12 - 18 ) Lagu antar Bacaan ( SabdaMu Bapa Bagai Air Segar ) Bacaan Injil ( Mat 4 : 1 - 11 ) Homili Doa Umat PAllah yang Maha Pengasih, kami hunjukan doa - doa permohonan kami, semoga Engkau berkenan mengabulkan. Kami mohon ... . LBagi bangsa dan negara :Ya Bapa, sertailah negara kami agar para pemimpin dan para pejabat sadar untuk dapat merubah negara yang sedang kacau menjadi negara yang baik dan taat pada ajaran agama yang benar. Kami mohon ... . LBagi gereja :Ya Bapa, kiranya Engkau berkati Gereja-Mu yang sedang berkembang di Indonesia tercinta ini. Semoga terang kasih-Mu selalu bercahaya dalam perziarahan Gereja Katolik. Kami mohon ... . LBagi SMA Negeri :Ya Bapa, semoga SMA Negeri menjadi lebih baik lagi ke depannya sehingga menjadi sekolah unggulan di Surakarta baik dalam pendidikan akademisnya dan pendidikan agamanya yang dapat menghasilkan lulusan - lulusan yang berkualitas. Kami mohon ... . LBagi ROKAT SMA Negeri :Ya Bapa, sertailah komunitas kecil ini agar selalu bertekun dalam naungan Illahi-Mu yang mampu menyebarluaskan Injil. Dampingi pengurus - pengurus ROKAT agar mampu mengembangkan Rokat dengan baik serta berkatilah pembina Rokat kamu agar senantiasa mengarahkan ROKAT lebih baik lagi. Kami mohon ... . UKabulkanlah doa kami Ya Tuhan. PDemikianlah ya Bapa permohonan kami, semua doa - doa ini kami serahkan ke dalam pengantaraan puteraMu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin Persembahan ( Kami Unjukkan Kami Sembahkan ) PS 377 Bapa Kami PMari kita satukan doa kita dalam doa Bapa Kami Doa Penutup PAllah Bapa, persaudaraan diantara kami telah Engkau satukan di komunitas ini, kami juga telah Kau perkenankan untuk dapat membagi kebahagiaan dan kesedihan kami dengan teman - teman semua di sini, kini ya Bapa kami hendak mewartakan kabar gembira kepada masyarakat, dampingilah dan sertailah kami. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. UAmin. PTuhan beserta kita USekarang dan selama - lamanya PSemoga kebersamaan antara keluarga, teman, dan komunitas ini selalu disertai Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus UAminLagu Penutup : Ndherek Dewi Maria

Ritus pembuka

Lagu pembuka(dapat disesuaikan dengan situasi atau bertepatan dengan perayaan-perayaan pada tahun liturgi)Tanda Salib P : Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus.Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus U: Amin

Salam PembukaP : Semoga Kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, selalu beserta kita. U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar Dapat di buat secara spontan sesuai dengan tema serta dengan bacaan injil atau situasi setempat pada waktu perayaan sabda di mulai ..Ibu-Bapak serta saudara-saudari yang di kasihi Tuhan, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Kasih karena kasih-Nya telah menyatukan kita di tempat keluarga ini untuk kembali memuji dan memuliakan Dia didalam doa-doa kita.Dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, kita telah berkumpul di sini.Semoga pikiran kita selalu dibuka oleh Allah untuk mengerti Sabda-Nya yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama.Biarkanlah diri kita dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus sehingga ibadat kita ini berguna bagi kehidupan kita dan iman kita kepada Tuhan semakin hari semakin kuat kepada-Nya.Menyadari segala salah dan dosa kita, marilah dengan rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan, agar layak dan pantas merayakan ibadat sabda ini. ( Marilah kita hening sejenak..)

Pernyataan tobatP: Ibu-Bapak serta saudara-saudari yang di kasihi TuhanSetelah kita menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, marilah kita dari hati yang penuh syukur kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita dan memohon ampun kepada Bapa yang Maha Pengampun agar kita tetap menjadi putera-puteri Bapa yang berkenan di hati-Nya dan layak mengikuti ibadat ini.(Marilah kita hening sejenak.)P: Saya mengaku kepada Allah Yang Maha Kuasa..P: Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar Kita kehidupan yang kekal.U : Amin.

Tuhan Kasihanilah Kami

Cara A:P : Tuhan kasihanilah kami.U : Tuhan Kasihanilah kami.P : Kristus kasihanilah Kami.U : Kristus Kasihanilah Kami.P : Tuhan Kasihanilah Kami.U : Tuhan Kasihanilah Kami.

Atau Cara BP: Tuhan Yesus Kristus, kami mudah tersinggung dan sukar mengampuni, kurang sabar dan cepat marah.Tuhan kasihanilah kamiU: Tuhan kasihanilah kamiP: Di dalam pergaulan dengan sesama kami sering terkurung dalam kesempitan cinta diri, dan jarang mau mencintai mereka dengan sungguh.Kristus, kasihanilah kamiU: Kristus, kasihanilah kamiP: Kami mudah sekali mengadili orang lain dan lekas iri hati kepada sesamaTuhan, kasihanilah kamiU: Tuhan, kasihanilah kami

Atau Cara CP: Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinyaTuhan, kasihanilah kamiU: Tuhan, kasihanilah kamiP: Engkau datang memanggil orang yang berdosaKristus, kasihanilah kamiU: Kristus, kasihanilah kamiP: Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kamiTuhan, kasihanilah kamiU: Tuhan, kasihanilah kami(Atau dinyanyikan dari Madah Bakti No. 177-187)

Gloria (Madah Pujian)P: Ibu-Bapak serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita dengan madah PujianP-U: Kemuliaan kepada Allah di surga. Kalau diucapkan dari Madah Bakti No. 105 Kalau dinyanyikan dari Madah Bakti No. 192-202

Doa Pembuka (di bawakan oleh pemimpin ibadat dan disesuaikan dengan ujud doa)

Contoh Doa Cara A: P: Marilah kita bersatu dalam doaAllah Bapa yang penuh kasih dan cinta. Pada hari ini, kami berkumpul di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan Dikau serta mengenangkan ajaran dan teladan Putera-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan rendah hati, kami mohon curahkanlah belaskasihan-Mu kepada kami semua supaya kami yang rapuh dan lemah ini, jangan binasa dalam dunia yang fana ini. Demi Yesus Kristus Putera-Mu, pengantara yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masaU: Amin

Contoh Doa Cara B:P: Marilah kita berdoaYa Bapa yang Maha Baik kami bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami dan bukalah pintu hati dan pikiran kami agar kami semua dapa mendengarkan Sabda-Mu dengan baik. Meresapkannya dalam hati dan mampu melaksanakan perintah-Mu serta bisa membuka diri hingga dapat merasakan kebaikan dan peran serta-Mu dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kamiU: AminContoh Doa Cara C:P: Marilah kita hening, untuk masuk dalam doa kitaAllah Bapa Yang Pengasih dan Penyayang, Engkau membangkitkan dalam hati kami kerinduan akan kedatangan Putera-Mu. Berilah kami roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takwa kepada-Mu, agar hati kami sungguh pantas menyongsong Kristus, Raja yang akan dating. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.U: Amin

2. Liturgi SabdaP: Marilah kita mendengarkan dalam hati kita bacaa-bacaan suci pada hari ini Bacaan I (disesuaikan dengan kalender Liturgi atau tema dalam perayaan Sabda)

Lagu antar bacaan(diambil dari Madah Bakti No. 208-223)

Aklamasi InjilP : semoga Tuhan beserta kitaU : sekarang dan selama-lamanya

Bacaan Injil(disesuaikan dengan kalender Liturgi atau tema dalam perayaan Sabda)P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (contoh)U: Dimuliakanlah Tuhan(Kemudian Injil dibacakan oleh pemimpin dan disambung dengan aklamasi sesudah Injil)P: Demikianlah Injil TuhanU: Terpujilah Kristus

Khotbah atau Homili atau Renungan(Pemimpin atau yang mewakili dalam memberikan renungan dapat disesuaikan dengan tema atau sesuai dengan bacaan Injil yang dibacakan pada waktu itu)Jikalau tidak memakai renungan, maka pemimpin cukup mengucapkan:P: Ibu-Bapak serta saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, maka marilah bersama-sama meresapkannya di dalam hati kita, agar sabda Tuhan hari ini sungguh hidup dalam diri kitaU: Amin

Credo atau Aku percaya atau Syahadat Singkat atau Pengakuan Iman(jikalau diucapkan dari Madah Bakti No. 114 dan jikalau dinyanyikan dari Madah Bakti No. 224-227)P: Ibu-Bapak serta saudara-saudari yang terkasih.Marilah kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah Bapa di SurgaP: Aku percaya akan Allah,U: Bapa yang mahakuasa..

Doa Umat(Alangkah baiknya jika doa dapat disampaikan secara spontan, agar umat dapat ambil bagian dalam peribadatan)P: Ibu-Bapak serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Allah itu Maha baik dan Maha Pemberi. Ia dengan setia dan sabar menanti kita untuk dapat berbicara dengan Dia. Datanglah kepada-Nya maka kita akan memperoleh kebahagiaan.Untuk itu marilah kita sekarang memanjatkan doa-doa permohonan serta ungkapan hati kita di hadapan Tuhan.

1. Bagi Gereja.Ya Bapa yang pengasih berkatilah Gereja-Mu yang sedang mengembara di dunia ini. Jauhkanlah Gereja-Mu dari perpecahan dan kehancuran sehingga Gereja-Mu dapat membawa sukacita Kristus kepada semua orang.Marilah kita mohon.U: Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan.

2. Bagi para Pemimpin Negara kami.Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah dan lindungilah serta pimpinlah para pemimpin Negara kami, agar mereka dapat memimpin Negara kami dengan kebijaksanaan dan keadilan-Mu sehingga tercipta kehidupan yang damai tentram serta kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.Marilah kita mohon..U: Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan.

3. Bagi mereka yang sedang sakit, terkena luka batin dan yang sedang menderita.Bapa yang pengasih dan penyayang, kami mohon kepada-Mu berilah keteguhan dan penghiburan bagi mereka yang sedang sakit, terkena luka batin dan yang sedang menderita baik jiwa maupun raganya. Semoga mereka dapat memperoleh jamahan tangan kasih-Mu, sehingga mereka semua dapat sembuh dan kembali untuk dapat memuliakan nama-Mu dalam perjalanan hidup mereka. Dan juga melalui penghiburan-Mu mereka dapat menghayati penderitaannya sebagai keikutsertaan dalam penderitaan-Mu, bukan sebagai hukuman.Marilah kita mohon..U: Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan.

4. Bagi umat manusia yang kini masih belum mengenal Dikau.Ya Bapa, kami berdoa bagi umat manusia yang sampai pada hari ini, masih belum mengenal akan Dikau. Semoga melalui belas kasihan-Mu, bukakan mata, hati, dan pikiran mereka untuk dapat melihat bahwa Engkaulah Allah yang hidup, pemilik alam semesta ini, yang mampu memberikan kehidupan dan kebahagiaan bagi semua orang yang percaya pada-Mu. Sehingga mereka pun dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang kehidupan kami.Marilah kita mohon..U: Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan.

5. Bagi kami yang berkumpul di tempat ini.Ya Bapa Yang Maha Baik, berikanlah kami kesehatan jiwa dan raga yang baik agar kami boleh memuji dan memuliakan Dikau di dalam kegembiraan dan kebahagiaan hati kami hari ini dan selalu. Kuatkanlah iman kami dalam menghadapi situasi pengalaman pahit dan kenyataan hidup yang menggoncangkan iman kami.Marilah kia mohon.U: Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan.

P: Ya Bapa Yang Maha Baik, Engkau berkendak agar semua orang menjadi selamat dan tidak ada yang binasa maka kami mohon kabulkanlah doa umat-Mu ini, moga-moga karena pimpinan-Mu dunia hidup dalam perdamaian dan keadilan serta kiranya umat-Mu memuliakan Dikau dalam ketenangan dan kebahagiaan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa.U: Amin

Persembahana. Lagu Persembahan(diselingi dengan lagu persembahan diambil dari MB No.228-247)b. Doa PersembahanP: Ya Bapa yang Maha Baik. Puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu untuk semua cinta dan kebaikan yang kami terima dari pada-Mu. Kini kami persembahkan kepada-Mu seluruh kehidupan kami, seluruh suka dan duka kami. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami semua yang hadir di sini hanya menurut kehendak-Mu hari ini dan selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.U: Amin

Bapa Kami P: Ibu-Bapak serta saudara-saudari yang terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita Putera-Puteri Allah. Maka dengan kuasa Roh Kudus itu kita berani berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kita.P-U:.Bapa kami yang ada di Surga (dapat dinyanyikan dari Madah Bakti No. 142-144 atau 632)

3. Ritus penutup

Doa penutup

Contoh Doa Cara A:P: Marilah kita akhiri ibadat kita ini dengan berdoa Ya Bapa yang Maha Kuasa, sinarilah hati kami dengan buah-buah Roh Kudus-Mu agar semakin hari semakin dewasa dalam beriman kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari semua kesulitan hidup serta persatukanlah kami dengan kurban Yesus Kristus Putera-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.U: Amin

Contoh Doa Cara B:P: Marilah kita tutup perayaan Sabda dengan doa penutup Allah Bapa yang bertahta dalam Kerajaan Surga, terima kasih Engkau telah menyertai sepanjang ibadat ini. Semoga Sabda-Mu tetap tinggal di antara kami dan sungguh menjadi pedoman hidup kami. Sehingga apa yang kami lakukan selalu sesuai denan kehendak-Mu. Serta iman kami semakin tumbuh dan berkembang. Demi Kristus yang hidup bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa.U: Amin

Contoh Doa Cara C:P: Marilah kita bersatu di dalam doa Allah Yang penuh cinta dan kasih, kami bersyukur karena cinta yang Engkau tunjukan kepada kami. Semoga kami hidup takwa sesuai dengan perintah dan larangan-Mu, sambil menyesal atas dosa dan kesalahan kami. Semoga kami mengalami belas kasih-Mu dan memuji cinta-Mu yang begitu limpah. Peliharalah kami, sehingga kami hidup tanpa noda dosa, sampai kelak tibalah saatnya kami boleh menghadap Putera-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.U: Amin

Pengumuman

Berkat P : Marilah kita mohon berkat dari TuhanP : Semoga Tuhan beserta kita.U : sekarang dan selama-lamanyaP : Semoga kita semua yang hadir saat ini, orang-orang yang kita doakan,sanak keluarga kita, saudara kita, aktivitas, pekerjaan, pendidikan serta perjalanan hidup kita selalu diberkati oleh Allah Bapa Yang Maha KuasaP: Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh KudusU: Amin

Pengutusan P : Ibu-Bapak serta saudara-saudari yang terkasih Ibadat sabda kita telah selesai.U : Syukur kepada Allah.P : Marilah kita berani mewartakan sabda TuhanU: AminLagu penutup(dapat diambil dari Madah Bakti dan disesuaikan dengan tema atau perayaan-perayaan yang bertepatan pada perayaan Sabda pada hari itu)