aak culture library i javanese manuscripts aak culture library i javanese manuscripts aak culture...

Download AAK culture library I Javanese Manuscripts AAK culture library I Javanese Manuscripts  AAK culture library 1

Post on 16-May-2018

225 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.alangalangkumitir.wordpress.com AAK culture library I Javanese Manuscripts

  www.alangalangkumitir.wordpress.com

  AAK culture library 1

  SERAT MURSADA

  PUPUH I

  KASMARAN (ASMARADANA)

  1. ||Wiwitane mung tinulis | ing dinten saptu punika | nuju

  pahing pekenane | ing sasi rabiulawal | ping tiga tanggalira | tahun edal punika wayahipun | pukul sanga||

  2. ||Wuku mandasiya singgih | titimasa katiga ika | saat Israil tareka | ana dene kang anerat | kiyahi agi ingkang nama pernah | kangpung Meranggon wismanipun | pinggir kulun geriyanira||

  3. ||Percikane kang anulis | miwah anom miwah tuwa | den agung pangapurane | kang maca miwah miharsa | den sami angweruhana | wong tuwa kang dadi furu | tersilane aneng denya||

  4. ||Padha ajiya tata lan titi | wekasane kang anurat | prayogane wong kanga nom | kang bakti maring wong tuwa | si biyang | kelawan bapak | ping tiga kelawan guru | kaping pat lawan mara tuwa||

  5. ||Anane ala lan becik | pan saking tata kerama | yen andhap asor tandhuke | kasebut maring wong kathah | kang becik aneng dunya | tata kerama ingkang luhur | iku sira ilingana||

  6. ||Senadyan pinterangngaji | den senggerang maring wong tuwa | iku lungguhing wiring | pan terus ujaring hokum | ing kitab kelawan quran||

  7. ||Yen sira eling puniki | baktine maring wong tuwa | pasthi selamat saparane | ing dunya tekeng akherat | iku sira imanena | katerima maring Yang Agung | pinaringan sandhang pangan||

  8. ||Yen wis weruh tata lan titi | terusena kabangkiten nira | sibarang gawe wong anom | kapintera aneng dunya | takona ing wong tuwa | aja tungkur mangan turu | yen sira kepingin mulaya||

  9. ||Kangaran ilmu sejati | tukokena guru kang nyata | mumpung sira masih anom | tan wurung wekasan tuwa | yen tuwa pejah | kang eling hokum puniku | mangsa aweta aneng dunya||

 • www.alangalangkumitir.wordpress.com AAK culture library I Javanese Manuscripts

  www.alangalangkumitir.wordpress.com

  AAK culture library 2

  10. ||Kang gemet sira mulati | sarta lan jatine tapa | kang katerima maring Yang Manon | ing dunya tepking akherat | iku sira kaweruhana | jatine tapa lan ilmu | pan iku tan kena pisah||

  11. ||Jenenge kalmia kalih | iku sira kaweruhana | iman kelawan taugid | lan jenenge ing marifat | wujud tunggal rasa | tunggal ing papan kelawan | wuwuske purna lawan wisesa||

  12. ||Wonten sabda kang linuwih | ucape para pandhita | rasakena sarasane | si pincang ngidering jagad | si picek amilang lintang | wong ngongsu pekulan banyu | ngamek geni dedamaran||

  13. ||Si cebol anggayuh langit | werangka manjing curiga | rondha alas merambah ing pari | sawung keluruh tengah segara | kuda ngerab ing pandengan | si bisu amegat padu | tampake kuntul ngelayang||

  14. ||Siti pinenda ning bumi | banyu kelem sajroning toya | perawan ayu rupane | tan pisah lawan wong lanang | randha during peputera | takokena maring guru welanjar during kerama||

  15. ||Wonten papan tanpa tulis | sekar tunjung tanpa telaga | yaiku padha tunggale | pan pisah kang purnama | bahita amomot segara | jukung layar wonten ing gunung | pedhate ambah segara||

  16. ||Kang ngawas sabda puniki | sira kaliru tanpa | terusana sajatine | sewu siji kang uninga | wong tuwa rasa puniki | pan akeh padha kaliru | katungkul turu lan pangan||

  17. ||Margane ana wong mukti | pernyata wijiling tapa | kang nemon mesu ragane | tan etang sandhang lan pangan | mulane sira katerima | tulise tangan kang bagus | mujur terus sukunira||

  18. ||Sing sapa wani periyatin | diwek anom kang si tuwa | pasthi yen mumbul derajate | den sembah sesamanira | jum setan perayangan | sedaya pan sami sujud | wedi asih maring sira||

  19. ||Tur pinaringan mandi | maring pangeran kang mulya | tur iku gedhe walahe | sawabe saking atapa | mikane pinaringan | tulise tangan kang bagus | mujur terus sukunira||

 • www.alangalangkumitir.wordpress.com AAK culture library I Javanese Manuscripts

  www.alangalangkumitir.wordpress.com

  AAK culture library 3

  20. ||Kang seweneh wong angurip | kesamekan penggawe dunya | kapingin sugih ragane | wekasan saya melarat | sabarang den gayuh tuna | den cupet maring Yang Agung | sejatine kurang tapa||

  21. ||Jaluk sugih saya miskin | jaluk enak nemu mlarat | jatine kurang lakune | minta suwarga nemu neraka | sejatine kurang nedha | luhur dadi kejebur | nedha gesang saya ilang||

  22. ||Papesthane nira Yang Widi | langkung tan kena owah | amasthi maring kawulane | tinulis ing tangan nira | kang becik lawan kanga lo | kang andhap lawan kang luhur | wus pinasthi aneng tangan||

  23. ||Menusa kang pinasthi becik | wiwitane saking atapa | amesu maring ragane | tan etang sandhang lan pangan | milane pinaringan | tulisi tangan kang bagus | mujur terus suku niro||

  24. ||Yen ora kalaku mertapi | manusa ora pinaringan | tulisi tangan kang bagus | gambare alit tareka | iku sira elingaa | yen nyata sira manusa pan | tapa kang aweh luhur | ing dunya tekeng aherat||

  25. ||Kiyahi kang anulis | padha sira rasa kena | kang tuwa lawan kanga nom | yen luput ginawe apa | papundhini kang anurat||

  26. ||Anging ta depan kumbin | maring keyahi kang anurat | kang ngarang jati tah mangku | bedha lan kang latha | winedharan ing nulis | papundhine wong dadi guru | wit panjer jatine rasa||

  27. ||Wis putus keyahi kang anuturi | lakune wong alam dunya | kang tuwa lawan kanga nom | padha sira imanena | pituduhe guru kang nyata | yen sira ton eling iku | pasthi celaka aneng dunya||

  28. ||Wonten kang kocapa malih | babate Ratu ing saberang | pan ning Ngerum negarane | pan Ratu dadi pusaka | marintah jagad ing rat | jejulukira Sang Prabu Raja Bait Al Mukodash||

  29. ||Ing saberang tan ana wani | mala Ratu kisusaya | sarupane para katong | pan padha anut sedaya | ing saberang lan tanah Jawa | sumujud maring sang Prabu | atur puteri kumawula||

 • www.alangalangkumitir.wordpress.com AAK culture library I Javanese Manuscripts

  www.alangalangkumitir.wordpress.com

  AAK culture library 4

  30. ||Ingkang kinariya pepate | dhumateng Sri Narapati | Ki Patih Peraja wastane | malah den aku sudara | ngesti yen tata karya | kebat jungkat tandangepun | yen ana karsaning Nata||

  31. Sang Nata miyos tinangkil | wedal salung dalem pura | asareng umeyang upacarane | wau cendhek punakawan | busur pedhang serampang | towak mipung lawan tuwul | pan sami sapul kencana||

  32. ||Kang kacum mas sawunggaling | kedang mas ardawalika | dinulu pating pancorong | warnane indah apelak | paying babat neng ngarsa | kaketer kumendhung kendhung | wus prapta ing pakelaran||

  33. ||Wus pepek kang para sangkil | jejel atap aneng ngarsa tanapi kang para katong | Bupati manca Negara | Ki Patih seba ing ngarsa | angendi kajeng Sang Prabu | lah Patih den poring ngarsa||

  34. ||Pan kathah kawula mami | data ana ingkang wenang | anampani ujaringwang | tan liyan ta jenengira | perkarane Gustinira | kaya apa awakmu | Ki Patih anuhu duka||

  35. ||Pan banget genira sakit | rahina wengi hataka | kang den amemung marune | Gustimu ingkang tuwa | iku kang duwe berahala | setan teka wong tuwanepun | kang saking Negara Melaka||

  36. ||Ola temen Dewi Sukarsih | gawe wira awakingwang | jahil marune kanga nom | ora sudi temen ingwang | arabi wong duwe setan | patih kasuwur kawulaning sung | tanapi kang para Nata||

  37. ||Yen lawan karep mami | sun pateni Gustimu kang tuwa | Ki Patih alon ature | adhuh angger Gustiningwang | kelangkung kawelas asra | yen istu karsa pakulun | singin sampun apeputra||

  38. ||Dereng kerantenan Gustimami | yen darbi kerama | ala sampe Nata angger | bilih ujar kegawayan | wanuhe yah karya pitenah | watekepun tiyang maruk | den superi kasihana dawak||

  39. ||Akathah ature Ki Patih | kadi paksi nemu wawahan | kadi gareng ardi ature | Sang Nata asru ngandika | lah patih sira menenga | ora wurung jeneng ingsun | mateni Gustimu ingkang tuwa||

 • www.alangalangkumitir.wordpress.com AAK culture library I Javanese Manuscripts

  www.alangalangkumitir.wordpress.com

  AAK culture library 5

  40. ||Sang Nata nulya nimbali maring lurah kajineman | Arya Cengkiling wastane | sadhatengira ing ngarsa | Sang Nata angandika | lah Arya sira sun utus | patenana Gusti kang tuwa||

  41. ||Kawaneng maring wana edir | kang adoh maring Negara | poma wekas ingwang | Ki Arya amit anembah | tumurun saking paseban | ciyak sekehe andulu | Manteri lawan para Nata||

  42. ||Pan lajeng malebet puri | lampahe Lurah Kajineman | tan mawi larapan mangko | kocapa Ratna Juwita | kang wonten dalem pura | kelangkung kawelas ayun | pan sampun den wesiasat||

  43. ||Datan pinaringan bukti | dhumateng Sri Naranata | den superi patine | milane den wesiasat | sagunge wong dalem pura | den undhangi sedayanepun | datan paduka peparing batoya||

  44. ||Sarupane kang para cethi | pan padha welas sedaya | ningali maring sang anom | anging wedi Sri Nalendra | yen peparinga dhahar | medhek angusapi eluh | sagunge kang para emban||

  45. ||Mas Ayu Dewi Sukarsi | tan esah ngusapi waspa | sarwi amangku puterane | kang ngaran Raden Mursada | wayah mnaksih sapiyan | warnane kelangkung bagus