101 razones para estar orgulloso de perú

Download 101 Razones Para Estar Orgulloso de Perú

Post on 04-Apr-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  1/134

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  2/134

  Hv|h amdtk hv| lhlmfglk g |klkv gwxhaakv wxh

  ekv mevsmtgtke lelkekv g fkekfht vxv tgzkehv

  sgtg vhe|mt ktixaak skt hv|h bgienmfk sgv%

  \gbdme g |klk ha hwxmsk wxh |tgdgo

  me|hevgbhe|h sgtg `gfht lh737 Tgzkehv sgtg

  hv|gt ktixaakvkv lha Shtxeg thgamlgl%

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  3/134

  STKLXFFME HLM\KTMGA " GX\KT

  LMTHFFME IHEHTGAFgtv|he Jktf`

  FKKTLMEGFMEBmaamh Fkwxmv

  LMVHK ] LMGITGBGFMEThezk Ikezahz " yyy%thezkikezgahz%fkb

  FGT\XAGFgtbhe Lkbmewxhz

  GITGLHFHBKV GBgxtmfmk Nhtegelhz! Lmhik Lh Ag \ktth! Okh Agtg! Smagt Shltgzg! ^mtimemg ^hagvfk!Ikezgak Sthz \htt}! Jheeh|` Dhei|vvke } StkbSht%

  FXMLGLK LH AG HLMFMEDhikg hagvfk

  FKTTHF\KT LH HV\MAKIxv|g~k Ga~mzxtm

  NK\KITGNGWxhthbkv gitglhfht g |klkv akv nk|itgnkv h mev|m|xfmkehv fx}gv mbihehv gsgthfhe he hv|h amdtk%He ag si% 76> vh hefxhe|tg ag amv|g fkbsah|g%

  G~% Og~mht Stglk Khv|h 780> &

  MVDE? =90">36"3"3">

  Stmbhtg hlmfme

  Oxamk 4330

  \mtgoh 73!333

  HV\H AMDTK @G VMLK FK"STKLXFMLK FKE

  LMTHFFME LHA STK]HF\KBgtg Tkvg Gttgt|hFhfmamg Gttgt|h

  FKKTLMEGFME^gemg Ikzgak

  STH"STHEVG H MBSTHVME

  FKBXEMFG 4 V%G%F%

  Akv Ehikfmkv 47=! Vxtwxmaak! Ambg 673"

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  4/134

  Wxhthbkv gitglhfht g exhv|tkv gxvsmfmglkthv lh

  737 tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  5/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht4

  @gfh lmhfmkf`k gkv he 7==3 fkekf ha Sht% He bm stmbhtg hv|glg!wxh lxt gathlhlkt lh fxg|tk bhvhv! ~mgo skt ha sgv% Fkekfht xegthgamlgl lmv|me|g g ag wxh }k `gdg ~m~mlk fgbdm bm ~mvme lh agv fkvgv }lh ag ~mlg! gsthel wxh shvh g agv lmmfxa|glhv ak thgabhe|h ~gamkvk hv akwxh vh ~m~h! ak wxh vh fkbsgt|h! ag gbmv|gl%

  He ha gk 4337! bk|m~kv shtvkegahv bh|tgohtke lh exh~k ga Sht } ak wxh mdg

  g vht xeg hv|glg |hbsktga vh ~ka~mshtbgehe|h% Fkbstkd he|kefhv wxhha Sht hv xeg |mhttg lh kskt|xemlglhv!lh stk}hf|kv skt hbsthelht! lh |gthgvshelmhe|hv skt fxbsamt! lh vxhkv wxhthgamzgt% Hv! gvmbmvbk! xek lh akv sgvhvbv stlmikv! aahek lh bgtg~maagveg|xtgahv% \mheh glhbv |klkv akv

  fambgv! ~gtmhlgl lh fxa|xtgv h mefke|gdahv `mv|ktmgv% Skt hvk fthgbkvAm~mei me Shtx sgtg lgt g fkekfht ga bxelk akv |hvktkv lh hv|h sgv wxhvke bxf`vmbkv bv wxh Bgf`x Smff`x! gxewxh v|h vhg ha g|tgf|m~kbv fkekfmlk g em~ha me|htegfmkega% G |tg~v lh ag simeg yhd wxmvmbkvlgt mektbgfme dvmfg! xe lmthf|ktmk sgtg akv hp|tgeohtkv wxh ~mvm|gdge hasgv skt sagfht k skt ehikfmkv%

  VKDTH AM^MEI ME SHT

  Fkbstkd he|kefhvwxh ha Sht hv xeg

  |mhttg lh kskt|xemlglhv!lh stk}hf|kv skthbsthelht! lh |gthgvshelmhe|hv skt fxbsamt!vxhkv wxh thgamzgt

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  6/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht 6

  Lhvlh wxh xh agezglg kmfmgabhe|h! he ha gk 4338! `g mlk fthfmhelk} `k} fxhe|g fke vhffmkehv lh ~mgohv! ek|mfmgv! ixgv lh fmeh! |hg|tk!ehikfmkv% He Bg}k 4330 thfmdm bv lh 763!333 ~mvm|ge|hv bhevxgahv }|mheh bv lh 44!333 vxvftms|kthv g ag th~mv|g ~mt|xga Shtx |`mv yhhj! itgesgt|h lh haakv shtxgekv% Hv|k hv xe gamfmhe|h sgtg wxmhehv sgt|mfmsgbkvhe hv|h stk}hf|k } gbgbkv stkxelgbhe|h ga Sht! gxewxh ek `g}gbkvegfmlk gwx% @k}! he bxf`kv vhe|mlkv! vk} bv shtxgek wxh lgev% 737Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht egfm fkbk xe lkfxbhe|k lhlmxvme g |tg~v lh exhv|tg yhd! `hf`k fke bxf`k he|xvmgvbk } lhvhkvlh thvga|gt gwxhaagv fkvgv wxh `gfhe itgelh g hv|h sgv } vx ihe|h% @k}ahv sthvhe|gbkv xeg hlmfme mbsthvg } thek~glg! shtk gembglg skt habmvbk hvstm|x wxh ekv aah~ g hvftmdmt ag stmbhtg ~htvme? bkv|tgt ha Shtfkbk ag |mhttg ihehtkvg! emfg } bgtg~maakvg wxh hv%

  Fgtv|he Jktf`

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  7/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht8 `hf|thgv }fkevmv|h he xeg zkeg fhe|tga fke gtwxm|hf|xtg bkexbhe|ga! wxh mefax}hhlmmfmkv thvmlhefmgahv } ek thvmlhefmgahv% Hv|g fm~mamzgfme akit xe g~gefhvme sthfhlhe|hv he fkbsah|k gmvagbmhe|k! g lmhthefmg lh k|tkv kfkvlh fm~mamzgfme fkbk Bhvksk|gbmg! Hims|k h Melmg! wxh me|htfgbdmgtkefkekfmbmhe|kv } hpshtmhefmgv%

  FgtgaAg fmxlglhag bv ge|mixg lh Gbtmfg

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  46/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  47/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  48/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  49/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht

  SG\TMBKEMK@MV\TMFK ]

  FXA\XTGA

  Akv thv|kv gtwxhkaimfkv lh F`g~e lh @xe|gt vke fkevmlhtglkv xefhe|tk bimfk"thamimkvk fkbsxhv|k skt |httgzgv! sagzgv } xe vmv|hbg lhigahtgv vxd|httehgv lh smhltg% Vh hv|mbg wxh xh fkev|txmlk gathlhlktlh =33 gkv g%F% skt ag fxa|xtg F`g~e% Vm|xglk g 483 jmabh|tkv ga ekt|hlh Ambg! vh hefxhe|tg g 6!783 bveb } `g vmlk lhfagtglk skt ag XehvfkSg|tmbkemk Fxa|xtga lh ag @xbgemlgl% Ha aagbglk ageze lh F`g~ehv xek lh vxv stmefmsgahv g|tgf|m~kv! gv fkbk agv fgdhzgv fag~gv }akv thamh~hv |gaaglkv he smhltg wxh thsthvhe|ge hamekv } lm~memlglhv lhmixtgv ge|v|mfgv%

  F`g~e lh @xe|gtXe bkexbhe|k wxh bmtg ga fmhak

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  50/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  51/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  52/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  53/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht83

  SG\TMBKEMK@MV\TMFK ]

  FXA\XTGA

  Ha Shtxgek! hv kmfmgabhe|h ha shtmlmfk bv ge|mixk lh Gbtmfg Ag|meghe fmtfxagfme% Nxh xelglk skt ha amdht|glkt Vmbe Dka~gt he 7048 }lhvlh he|kefhv vh `g bge|hemlk ~mihe|h% Gf|xgabhe|h! vx mbskt|gefmgtglmfg he ha `hf`k lh sxdamfgt agv ah}hv wxh vh stkbxaige } akv gf|kv!igv|kv } ekbdtgbmhe|kv lha Hv|glk! } fxhe|g |gbdme fke vhffmkehv lhfgtf|ht ek|mfmkvk } vxsahbhe|kv%

  Ha ShtxgekHa shtmlmfk bv ge|mixk lh Gbtmfg Ag|meg

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  54/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht 87

  SG\TMBKEMK@MV\TMFK ]FXA\XTGA

  Ha lhvfxdtmbmhe|k lh agv |xbdgv lha Vhkt lh Vmse `g vmlk xek lh akv`gaagzikv bv mbskt|ge|hv } hp|tgktlmegtmkv lh akv a|mbkv |mhbskv!fkbsgtglk skt akv hpsht|kv fke akv `gaagzikv lha gtge lh Hims|k\x|gejgbe%Ha gdxakvk lhvfxdtmbmhe|k xh bkv|tglk he 7=09 ga bxelk } xeg vhtmh

  lh th~mv|gv fkbk \mbh } Eg|mkega Ihkitgs`mf ek lxlgtke he lhlmfgt~gtmgv simegv lh vxv hlmfmkehv g hv|h `mv|tmfk lhvfxdtmbmhe|k% Ha Vhktlh Vmse thme he ag fm~mamzgfme Bkf`mfg gathlhlkt lha gk 433 l%F%

  Agv smhzgv hefke|tglgv bxhv|tge agv g~gezglgv gdma mlglhv wxh |hege akvBkf`h |tgdgogelk akv bh|gahv% He ha axigt vh `gaagtke gstkpmbglgbhe|h

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  55/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht84

  SG\TMBKEMK@MV\TMFK ]

  FXA\XTGA

  Ag Nkt|gahzg lh Jxags xh hlmmfglg gathlhlkt lha gk 033 l%F% Hv|haxigt! xdmfglk he ha gf|xga lhsgt|gbhe|k lh Gbgzkegv! ga ektktmhe|h lha

  Sht! |x~k he vx me|htmkt bv lh 33 bh|tkv lh gef`k! 773 bh|tkv lh agtik } vxv sgthlhv aahige gxeg ga|xtg lh 7= bh|tkv% Hv| akfgamzglg g 6!333 bveb } vh fkbsgtg fkek|tkv vm|mkv `mv|tmfkv lha fke|mehe|h gbhtmfgek skt vx itge |gbgk%

  Nkt|gahzg lh JxagsHa |hvktk lha ektktmhe|h

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  56/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht 86

  SG\TMBKEMK@MV\TMFK ]FXA\XTGA

  @xgtm xh xeg fm~mamzgfme wxh akthfm he ha vxt lha Sht! he ak wxh hv

  gf|xgabhe|h ha lhsgt|gbhe|k lh G}gfxf`k! he|th akv gkv 833 } 7733l%F% Hv|g fmxlgl xh ha fhe|tk lh xeg fm~mamzgfme wxh fxdtm itge sgt|hlh agv vmhttg } fkv|g lha Sht% He vxv memfmkv! vx |httm|ktmk vh hpsgelm`gv|g ak wxh hv ha ge|mixk ktfxak lh Sgf`gfbgf Ambg-! gxewxhsgthfh `gdht shtbgehfmlk dgv|ge|h gx|ekbk% Axhik vh hpsgelm `gv|gmefaxmt itge sgt|h lha |httm|ktmk lh agv fxa|xtgv Bkf`h } F`mb! he AgAmdht|gl! Agbdg}hwxh } Fgogbgtfg% Skt ha vxt vh hpsgelmhtke `gv|g agvgf|xgahv Bkwxhixg } Fxvfk% Akv thv|kv bhokt fkevht~glkv lh @xgtm vh

  hefxhe|tge fhtfg lha sxhdak lh Wxmexg G}gfxf`k-% \gbdme vke bx}fkekfmlkv akv thv|kv gtwxhkaimfkv @xgtm lh Smjmaagw|g Fmxlgl lh agvsxaigv-! xdmfglkv fhtfg lh ag fmxlgl lha Fxvfk! ga vxthv|h! he lmthffmega agik \m|mfgfg! wxh lg|ge lha shtklk @xgtm ge|htmkt ga lkbmemk mefg% Agglbmemv|tgfme @xgtm xh ag bv g~gezglg lh vx |mhbsk he fxge|k ga xvklh fgbmekv } lhvgttkaak lh fmxlglhv! ak wxh axhik xh x|mamzglk skt akvmefgv sgtg vx hpsgevme%

  @xgtmThv|kv lh xe sgvglk iaktmkvk

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  57/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht8

  SG\TMBKEMK@MV\TMFK ]

  FXA\XTGA

  Wx sklhbkv lhfmt lh hv|g vktsthelhe|h g|tgffme |xtv|mfg wxh ek vh `g}g lmf`k`gv|g g`ktg; Ag ok}g bv mbskt|ge|h he|th akv lhv|mekv |xtv|mfkv lha Sht! Bgf`xSmff`x! `g vmlk thfkekfmlg thfmhe|hbhe|h fkbk xeg lh agv Vmh|h Exh~gv Bgtg~maagvlha Bxelk! g |tg~v lh xe fkefxtvk thgamzglk skt Me|hteh|% Hv| akfgamzglk g 4!6>3bveb! ga ekt|h lh ag fmxlgl lha Fxvfk% Nxh fkev|txmlg gathlhlkt lh 7

 • 7/31/2019 101 Razones Para Estar Orgulloso de Per

  60/134

  737 Tgzkehv sgtg hv|gt ktixaakvkv lha Sht