1. power point guru penyayang fasa ii taklimat kpm

Upload: azizahazhar

Post on 21-Feb-2018

258 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  1/55

  PELAKSANAANPELAKSANAAN

  AMALAN GURUAMALAN GURUPENYAYANGPENYAYANG

  BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIANBAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  2/55

  JURULATIH UTAMAJURULATIH UTAMA

  AMALAN GURU PENYAYANGAMALAN GURU PENYAYANG

  ZANARIAH BT HAJI KADIRZANARIAH BT HAJI KADIR

  SMK JALAN EMPATSMK JALAN EMPAT

  BANDAR BARU BANGI SELANGOR D.EBANDAR BARU BANGI SELANGOR D.E

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  3/55

  AKTIVITI

  Dalam Fasa pertama, tumpuanDalam Fasa pertama, tumpuan

  diberi kepada tiga aktiviti berikut;diberi kepada tiga aktiviti berikut;

  Mengalu-alukan kehadiran muridMengalu-alukan kehadiran murid

  Memberi penghargaan kepadaMemberi penghargaan kepada

  muridmurid

  Pelaksanaan Program MentorPelaksanaan Program Mentor

  MenteeMentee

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  4/55

  T!A"

  #upa$a guru mengamal dan#upa$a guru mengamal danmembuda$akan sikapmembuda$akan sikap

  pen$a$ang di sekolahpen$a$ang di sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  5/55

  K%"#&P

  'uru Pen$a$ang adalah'uru Pen$a$ang adalah

  seorang $ang memilikiseorang $ang memiliki si(atsi(atkepeduliankepedulian (concern)(concern)

  terhadap setiap perkara $angterhadap setiap perkara $ang

  berkaitan dengan muridn$aberkaitan dengan muridn$a(every child matters)(every child matters)

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  6/55

  K%"#&P

  Men)i*ai baha*a muridMen)i*ai baha*a murid

  mereka merupakanmereka merupakan asetasetpentingpenting

  kepada sekolahkepada sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  7/55

  K%"#&P

  Membuda$akan amalanMembuda$akan amalan

  pen$a$ang merupakanpen$a$ang merupakan si(atsi(atpro(esionalpro(esionalguru dalamguru dalam

  perhubungann$a denganperhubungann$a dengan

  murid, ibu bapa danmurid, ibu bapa dan

  mas$arakatmas$arakat

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  8/55

  %+!&KTIF

  Men)i*ai baha*a amalanpen$a$ang adalah buda$a guru

  Menginsa baha*a kehadiranmurid merupakan rahmat

  kepada sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  9/55

  %+!&KTIF

  Men$edari baha*a setiap murid

  adalah aset kepada sekolah

  Menghargai sumbangan murid,ibu bapa, komuniti dan

  mas$arakat kepada sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  10/55

  I# I# P&.MA#A/A0A"P&.MA#A/A0A"

  #%#IA/ DA"#%#IA/ DA"DI#IP/I"DI#IP/I"

  M.IDM.ID

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  11/55

  SALAH LAKU DISIPLIN MURID (JANUARI-JUN)2009 - 2013

  BilKategori #alah

  /aku

  1223 1242 1244 1241 1245

  +ilMurid

  6+il

  Murid6

  +ilMurid

  6+il

  Murid6

  +ilMurid

  6

  1+&."#.

  !&"A7A04283

  42912 44352 2911 :3

  294

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  12/55

  !M/A0 M.ID T&./I+AT #A/A0/AK DI#IP/I"

  !A"A.I - !" 1241 DA" 1245

  +il "&'&.I

  1241 1245

  !M/A0M.ID 6"&'&.I !M/A0M.ID 6"&'&.I

  4 P&./I# 55 29

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  13/55

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  14/55

  T.A'&DI M.IDT.A'&DI M.ID

  T&.!" +A"'"A"T&.!" +A"'"A"

  #MK T%K #&.A,#MK T%K #&.A,KA"TA"KA"TA"

  PA0A"' DA./PA0A"' DA./

  MAKM. Pada tarikh 15MAKM. Pada tarikh 15Mei 1245Mei 1245

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  15/55

  /AP%.A" './AP%.A" '.P&"7A7A"' 1245P&"7A7A"' 1245

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  16/55

  +I/9 "&'&.I

  AP.I/ 1245 !" 1245

  !M/A0#&K%/A0DIPA"TA

  TIDAK/AK#A"Askor 4-

  5B

  /AK#A"ATA0APMI"IMAskor =-

  B

  /AK#A"A

  D&"'A" +AIKskor

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  17/55

  +I/9 "&'&.I

  AP.I/ 1245 !" 1245

  !M/A0#&K%/A0DIPA"TA

  TIDAK/AK

  #A"Askor4-5B

  /AK#A"A TA0APMI"IMAskor =-

  B

  /AK#A"A

  D&"'A" +AIKskor

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  18/55

  FA#A K&DA

  M&"A"'A"I M.ID 7A"' +&/M M&"!ADIUNLOCK STUDENT POTENTIALB

  M&"&.#I

  AMA/A" '. P&"7A7A"'

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  19/55

  PENYAYANGPENYAYANG

  MenghargaiMengalu-alu

  Mentor-Mentee

  AMALANGURU

  PENYAYANG

  Emosi

  SahsiahAkademik

  Potensi

  ASA !

  ASA "

  UNL#$% S&U'EN&P#&EN&(AL

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  20/55

  +erkonsepkan

  K&'&li*+ M,i i*i .&i*'/,i/&,*.* i,i *+&*i,*+ /&,&***l* '&+i+*+ i* /&,*.*

  &,.i.i

  berpegang kepada ke$akinan setiap murid

  il*i,*+ /li*,l& i*5*,dansetiap daripada mereka** '&+.i dan**

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  21/55

  Tu)uan

  'uru-guru dapat menCahirkan &kspresiB'uru-guru dapat menCahirkan &kspresiB

  si(at pen$a$ang dan kepedulian sebagaisi(at pen$a$ang dan kepedulian sebagaiamalan dan buda$a perkhidmatan merekaamalan dan buda$a perkhidmatan mereka

  kepada murid di sekolahkepada murid di sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  22/55

  Faktor kritikal terhadap ke)a$aan critical sccess!actorB dalam merealisasikan konsep ini adalah;

  &kspresi Kepen$a$angan 'uru iaitubagaimana seseorang guru dapat

  mempamerkan si(at dan sikappen$a$ang n$a; dan

  Kompetensi Kepen$a$angan 'uru

  iaitu bagaimana seseorang guru bolehbertindak sebagai kaunselor dalammembimbing dan mempamerkan *atakkepimpinan

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  23/55

  A#A# PA"DA"#trategi &kspresi Kepen$a$angan 'uruKepedulian MuridB

  #trategi ini adalah untuk memastikan#trategi ini adalah untuk memastikan

  murid merasa diri dan kehadiranmurid merasa diri dan kehadiran

  mereka adalah penting serta tidakmereka adalah penting serta tidak

  merasa tersisih di sekolahmerasa tersisih di sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  24/55

  #T.AT&'I F%K# AKTIVITIP&/AK#A"

  AP&MA"T

  A

  KepedulianMurid

  Murid .asaPentingB

  &mosiE

  Meraikan Murid

  49 Mengalu-alukan Murid

  hadir sekolah, masukkelas, penglibatanaktivitiB

  19 #ambut 0ari lahir59 0argai keterlibatan

  dalam PdP=9 0argai kemen)adian

  akademik,kehadiran,

  disiplin, ll89 Interakasi bersemuka

  (ae to (aeB

  'uru PKG'KMP

  GKetuaPanitia

  AkademikE#emua murid bolehdia)ar

  49 Kaedah menga)armengikut potensi murid

  19 Penta(siran dalaman

  $ang berbeCa59 Intervensi murid lemahakademik

  a9 Fokus sub)ek lulusb9 Fokus sub)ek

  diminati

  'uru PKG'KMPGKetua

  Panitia

  Aktiviti E &kspresi Kepen$a$angan 'uru

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  25/55

  #T.AT&'I F%K# AKTIVITIP&/AK#A

  "AP&MA"T

  A

  KepedulianMurid

  Murid .asaPentingB

  #ahsiahE#emua insandilahirkan mulia

  49 Ketidak patuhandibimbing19 >ipta peluang untuk

  setiap muridmen$umbang Tiadamurid $ang tiadaperananB

  59 @ar-*arkan sumbangan

  murid betapa keilpun9

  'uru PK 0&M

  Potensi#etiap Murid+erbakat

  49 Pendekatanberorientasikan bakatsukan, muCik,penulisan, pidato, senipentas, la*ak, pidato,saintis muda,perekabentuk,ke)uruteraan, pertanian,kulinari

  19 #embangG #antaibersama ikon ikontempatanB

  59 Mengenali kualiti

  personaliti murid melalui&-prol- Intervensi e-

  'uru'uruKaunseling

  PK KK

  Aktiviti E &kspresi Kepen$a$angan 'uru

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  26/55

  A#A# PA"DA"#trategi Kompetensi Kepen$a$angan 'uru

  #etiap guru boleh menggunakan

  kemahiran kaunselingB

  untuk memastikan setiap guru memilikiuntuk memastikan setiap guru memiliki

  kompetensi kepen$a$angan dalam aspekkompetensi kepen$a$angan dalam aspekkepimpinan, memberi bimbingan sertakepimpinan, memberi bimbingan serta

  dapat menggunakan kemahirandapat menggunakan kemahiran

  kaunseling kepada murid di sekolahkaunseling kepada murid di sekolah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  27/55

  #T.AT&'I F%K# AKTIVITI P&/AK#A"AP&MA"TA

  #etiap guruboleh

  menggunakan

  kemahirankaunseling

  Kompetensi

  +imbingan

  49 Kemahiran mentoring

  kanak-kanak danrema)aB19 Kemahiran

  manipulative e-proluntuk perkembanganpotensi murid9

  'uru PengetuaG

  'uru+esarGPK

  KompetensiKaunseling

  49 Kemahiran MengenalPerubahan emosi

  19 Kemahiran menguruskonHik emosi

  59 Kemahirankomunikasiintrapersonal

  'uru PengetuaG'uru+esarGPK

  KompetensiKepimpinan

  49 KemahiranPenampilan Diri

  sel( groomingB49 Pemantapan etika

  dan pera*akan19 Kemahiran

  komunikasiinterpersonal

  'uru PengetuaG'uru+esarGPK

  Aktiviti E Kompetensi Kepen$a$angan 'uru

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  28/55

  6ADANGAN RINTIS2013

  +il "egeri

  !M/A0

  #&K9 M&"9T&./I+AT

  4 Perlis 4:

  1 Kedah 5

  5 P9Pinang 5

  = Perak 82

  8 #elangor 481 K9/umpur 12

  < @P9 Putra)a$a =

  : "9#embilan 8

  3 Melaka 1:

  42 !ohor 41=

  44 Pahang =241 Terengganu 8

  45 Kelantan 1=

  4= #abah 52

  48 #ara*ak =1

  !umlah

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  29/55

  KANDUNGAN PROGRAM2013LATIHAN DALAM

  PERKHIDMATANBIL

  MASA PENGISIAN

  4 3922 -42952

  pagi

  Konsep 'uru Pen$a$ang

  1 42922 - 44922

  th

  Menangani Murid 7ang +elum Men)adi Unloc" Stdent

  PotentialB5 44922 -41922 th Pengurusan &mosi

  = 41922 4922 th Komunikasi +erkesan

  8 4922 1922 th .&0AT

  1922 =922 ptg Perkongsian Terbaik Amalan 'uru Pen$a$ang

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  30/55

  'aris Panduan Pelaksanaan

  1% S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+G, (K&'&li*+ M,i)

  2% K/'&&+.i K&'&+7*7*+*+ G,(S&i*' G, Bl& M&++**+K&/*i,*+ K*+.&li+

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  31/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+G, (K&'&li*+ M,i)

  1% P&l*.*+**+i&*i *+ i'i/'i+l& P&+&*8G, B&.*, *+

  P&+l+ K*+*+2%M&/*.i*+ /,i /&,*.* i,i *+&*i,*+ /&,&* '&+i+3%A/*l*+ il*.*+* .&*,* &,,.

  *+ &,&,.*+ i .&l*4% B*+ ',,*/ *, &*'i/&,'**+ */*l*+ ',:&.i+*l ,

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  32/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+G, (K&'&li*+ M,i)

  % Memberi penghargaan bagi penglibatandan kemen)adian murid dalam PdP bidang

  akademik, kehadiran mereka ke sekolahdan kelas, peningkatan disiplin, ke)a$aandalam sukan, kokurikulum, penampilanbakat dan sebagain$aB9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  33/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+ G,(K&'&li*+ M,i)

  9 Ketidakpatuhan atau pelanggaran disiplin olehmurid, dahulukan kaedah membimbing dan

  tun)uk a)ar searaberhemah9a9 +imbing perkara boleh dan takboleh dilakukan

  b9 +imbingan dari segi kesan dan

  akibat9 9 Murid bela)ar dari kesilapan dandapat menerima akibat hasildaripada sesuatu ketidakpatuhan9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  34/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+ G,(K&'&li*+ M,i)

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  35/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+ G,(K&'&li*+ M,i)

  :9 #etiap murid adalah berbakat;a9 .anang program dan aktiviti murid

  $ang berorientasikan bakat sukan, muCik,penulisan, pidato, seni pentas, la*ak,pidato, saintis muda, perekabentuk,ke)uruteraan, pertanian, kulinari dan

  lain-lainB9b9 #esekali adakan aktiviti seperti

  #embangG #antai bersama ikon ikontempatanB9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  36/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+ G,(K&'&li*+ M,i)

  39 KPM telah melaksanakan e#prol setiap murid$ang bertu)uan murid boleh menerokai bidang

  ker)a$a dan pendidikan berdasarkan traitpersonaliti mereka9

  'uru +imbingan dan Kaunseling dan guru

  melakukan intervensi membantu muridmenggunakan e#prol9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  37/55

  S,*&i E.',&.i K&'&+7*7*+*+ G,(K&'&li*+ M,i)

  429 'uru hendaklah berpegang kepada prinsipbaha*a semua murid boleh dia)ar9

  a9 Kaedah menga)ar seharusn$amengikut potensi murid9b9 Melaksanakan penta(siran

  dalaman $ang berbeCa

  9 Melakukan intervensi murid $anglemah akademik seara; i9 Fokus sub)ek lulus

  ii9 Fokus sub)ek diminati

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  38/55

  S,*&i K/'&&+.i K&'&+7*7*+*+ G,(S&i*' G, Bl& M&++**+

  K&/*i,*+ K*+.&li+)

  49 'uru memiliki kemahiran- kemahiran

  asas dalam memberi bimbingan ataumentoring kepada murid919 Memahami perkembangan dan

  perubahan psikologi kanak-kanak dan rema)a 9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  39/55

  S,*&i K/'&&+.i K&'&+7*7*+*+ G,(S&i*' G, Bl& M&++**+

  K&/*i,*+ K*+.&li+)

  59 'uru memiliki kemahiran- kemahiran

  asas kaunseling;a9 Komunikasi seara berkesan9b9 Mengenalpasti perubahan

  emosi murid9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  40/55

  S,*&i K/'&&+.i K&'&+7*7*+*+ G,(S&i*' G, Bl& M&++**+

  K&/*i,*+ K*+.&li+)

  =9 'uru memahami /+i*.i

  i+,*'&,.+*l (dalaman emosi murid B dandapat menduga $in overB tindakan murid9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  41/55

  S,*&i K/'&&+.i K&'&+7*7*+*+ G,(S&i*' G, Bl& M&++**+

  K&/*i,*+ K*+.&li+)

  89 #etiap guru hendaklah men)adi ontoh

  dan teladan $ang baik kepada murid9 9 #etiap guru memiliki kemahiranpenampilan diri sel! %roomin%B searaberterusan dan konsisten9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  42/55

  S,*&i K/'&&+.i K&'&+7*7*+*+ G,(S&i*' G, Bl& M&++**+

  K&/*i,*+ K*+.&li+)

  :9 .anang kaedah bimbingan menerusi

  program Mentor Mentee di peringkat sekolah9 39 Man(aatkan sepenuhn$a kemahiranmanipulati(B e#prol $ang dilaksanakan KPMdalam membantu perkembangan potensi

  murid9

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  43/55

  S,*&i L*i*+ D*l*/ P&,i/**+(Ol& G, Bi/i+*+ *+ K*+.&li+)

  49 Komunikasi +erkesan a9 Pengertian Komunikasi

  b9 Komunikasi lisan dan bukan lisandalam biik dar)ah9 0alangan dalam komunikasid9 0asrat dalam komunikasi

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  44/55

  S,*&i L*i*+ D*l*/ P&,i/**+(Ol& G, Bi/i+*+ *+ K*+.&li+)

  19 Pengurusan &mosi a9 Inventori #tres

  b9 Ka)ian Kes

  59 Pengurusan #tres

  a9 Kaedah mengurus stresb9 Aktiviti mengurus stres9 Amalan Pendekatan 0umanistik

  LDP KEMAHIRAN

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  45/55

  LDP KEMAHIRANKAUNSELING

  Tajuk Masa Aktiviti Objektif Kemahiran

  Kaunseling1. KOMUNIKASI

  BEKESAN

  a. Pengertian

  komunikasi

  b. Komunikasi Lisan dan

  Bukan Lisan Dalam

  Bilik Darjah

  c. Halangan

  Dalam Komunikasi

  ! jam - Penceramah mengedar

  lembaran kerja tentang dialog

  komunikasi yang selalu

  digunakan oleh guru ketika

  berinteraksi dengan murid dan

  berbincang tentang kelemahan

  dan kekuatan komunikasi yang

  digunakan

  - Penceramah menyampaikan

  tentang maksud komunikasi

  - Penceramah memaparkan

  contoh komunikasi lisan dan

  bukan lisan yang biasa

  digunakan oleh guru sama ada

  yang positif atau negatif

  - Penceramah menyampaikan

  tentang halangan komunikasi

  yang sering berlaku ketika guru

  berinteraksi dengan murid

  - Guru dapat

  membaiki cara

  berkomuni-kasi

  - Guru tahu

  kepentingan

  komunikasi

  - Guru

  muhasabah diri

  tentang

  kemahiran

  komunikasi

  masing-masing

  - Guru menilai

  halangan

  komunikasi yang

  dilakukan dan

  tahu untuk

  menghinda-rinya

  - enegur secara

  berhemah

  - engguna laras

  bahasa sopan

  - engambil berat

  perasaan murid

  - !mpati

  - enerima

  kelemahan diri

  dan bersedia

  berubah- "edia berkongsi

  - "abar dan tenang

  menghadapi

  pelbagai situasi

  - Pendengar yang

  baik

  - Bersifat #erbuka

  - enerima tanpasyarat

  - $ilai kendiri yang

  positif

  LDP KEMAHIRAN

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  46/55

  LDP KEMAHIRANKAUNSELING

  Tajuk Masa Aktiviti Objektif Kemahiran

  Kaunseling

  d. Hasrat DalamKomunikasi

  - Penceramah membacakanhasrat komunikasi murid

  terhadap guru

  - Guru menulis hasrat

  komunikasi guru terhadap

  murid

  - Gurumengetahui

  kemahuan

  murid tentang

  cara guru

  berinteraksi

  dengan mereka

  - Guru dapat

  meluahkan

  tentang

  kemahuan

  mereka tentang

  cara murid

  berinteraksi

  dan bertingkah

  laku

  LDP KEMAHIRAN

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  47/55

  LDP KEMAHIRANKAUNSELING

  Tajuk Masa Aktiviti Objektif Kemahiran

  Kaunseling

  !. "EN#UUSANEMOSI

  a.%n&entori "tres

  b.Kajian Kes

  !. $am-Penceramah menilai tahap

  stres guru melalui in&entori

  stres yang dija'ab oleh guru

  -Penceramah memaparkan

  kajian kes murid-murid dan

  guru yang terlibat denganstres

  -Guru tahu tahap

  stres masing-masing

  -Guru menjadikan

  kajian kes sebagai

  sempadan untukmengurus emosi

  guru dan murid

  dengan baik

  - Kenalpasti(memahami

  dan

  membantu

  - !mpati

  - Keupayaan

  menga'al

  emosi- Prihatin

  - Bermoral

  teguh

  - Profesional

  dan sentiasa

  ingin

  membantu- #ulen dalam

  pendangan

  dan tindakan

  LDP KEMAHIRAN

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  48/55

  LDP KEMAHIRANKAUNSELING

  Tajuk Masa Aktiviti Objektif KemahiranKaunseling

  %. "EN#UUSAN

  STES

  a. Kaedah engurus

  "tres

  b. )kti&iti engurus

  "tres

  ! jam

  -Penceramah

  menyampaikan maklumat

  tentang cara mengurus stres

  -Penceramah mengajar

  akti&iti mengurus stress dan

  melakukannya bersama-

  sama guru

  *#apping+

  ,rutan kepala dan bahu

  Petik suis

  #eka-teki

  "enaman inda

  ideo Lucu

  Berikir dan berdoa

  -Guru-guru tahu

  tentang cara

  mengurus stres

  -Guru dapat

  mengamal

  kan akti&iti

  mengurus

  stress yang

  dipelajari

  - Pelepasan

  emosi secara

  sihat

  - Keupayaan

  menga'al

  emosi secara

  betul

  - "edia

  berkongsi

  - Kecindan

  - "entiasa ingin

  membantu

  - /ujur

  - Pengetahuan

  yang luas

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  49/55

  KOLEKSI CERAMAH USTAZ DONKOLEKSI CERAMAH USTAZ DON

  Ada 3 hal yan !"da# $%l&h h"lan dala'Ada 3 hal yan !"da# $%l&h h"lan dala'

  #&h"d()an*#&h"d()an*

  Ha+a)anHa+a)an

  K&"#hla,anK&"#hla,an

  K&-(-(+anK&-(-(+an

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  50/55

  KOLEKSI CERAMAH USTAZ DONKOLEKSI CERAMAH USTAZ DON

  Ada 3 hal yan da)a! '&nhan(+#anAda 3 hal yan da)a! '&nhan(+#an

  #&h"d()an*#&h"d()an*

  K&'a+ahanK&'a+ahan

  K&an#(hanK&an#(han

  D&nda'D&nda'

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  51/55

  KOLEKSI CERAMAH USTAZ DONKOLEKSI CERAMAH USTAZ DON

  Ada 3 hal yan da)a! '&'$&n!(# /a!a#Ada 3 hal yan da)a! '&'$&n!(# /a!a#

  ,&,&%+an dala' #&h"d()an*,&,&%+an dala' #&h"d()an*

  K%'"!'&nK%'"!'&n

  K&!(l(,anK&!(l(,an

  K&+-a #&+a,K&+-a #&+a,

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  52/55

  KOLEKSI CERAMAH USTAZ DONKOLEKSI CERAMAH USTAZ DON

  Ada 3 hal yan )al"n $&+ha+a dala'Ada 3 hal yan )al"n $&+ha+a dala'#&h"d()an*#&h"d()an*

  Ka,"h ,ayanKa,"h ,ayan

  C"n!aC"n!a#&$a"#an#&$a"#an

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  53/55

  AMALANAMALAN

  GURU PENYAYANGGURU PENYAYANG

  0ASA 10ASA 12Unl%# S!(d&n!2Unl%# S!(d&n!

  P%!&n!"alP%!&n!"al

  LATIHAN DALAMLATIHAN DALAM

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  54/55

  LATIHAN DALAMLATIHAN DALAM

  PERKHIDMATANPERKHIDMATAN

  4P&ny&la+a,5P&n&+a'ah4P&ny&la+a,5P&n&+a'ah

  GBKSMGBKSM

  4Sa,a+an4Sa,a+an

  S&'(a (+(S&'(a (+(4O$-!"64O$-!"6

  M&'()(# #&'ah"+an #a(n,&l"nM&'()(# #&'ah"+an #a(n,&l"n

  dala' #alanan (+(dala' #alanan (+(

 • 7/24/2019 1. Power Point Guru Penyayang Fasa II Taklimat Kpm

  55/55

  TERIMA KASIHTERIMA KASIH