1. edu3105 bab 01 ppg

Download 1. Edu3105 Bab 01 Ppg

Post on 30-Dec-2014

18 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KONSEP TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MUKADIMAH

KONSEP TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Apa yang anda faham tentang teknologi?

KONSEP TEKNOLOGI

Sering disalah ertikan Kebanyakan orang akan menyebut tentang penggunaan alat-alatan seperti komputer, televisyen, video, CD-ROM, projektor overhead dan slaid dalam pengajaran.

KONSEP TEKNOLOGI

Latin - Teknos Teknik/cara/kaedah; Logos _ Kaji/belajar/ StudyYunani - Techne bermaksud kemahiran.

KONSEP TEKNOLOGI

Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja.Kekuatannya terletak pada proses dan idea, manakala kejayaannya untuk mencapai sesuatu objektif terletak pada alat

Heinich,Molendo dan Rusell (1969)

KONSEP TEKNOLOGI

Keupayaan dalam menggunakan pengetahuan saintifik atau lain secara sistematik dan tersusun sehingga mampu mempamerkan amalan yang praktikal dalam melaksanakan sesuatu tugas sehingga mencapai kejayaan. (Galbraith, 1967)

KONSEP TEKNOLOGITeknologi menekankan proses penggunaan /penyampaian idea Alat hanya pemangkin. Sama ada sesuatu alat dianggap satu teknologi sebenarnya bergantung kepada bagaimana orang yang menggunakannya untuk memenuhi sesuatu keperluan.

Kemahiran/ keupayaan mengamalkan secara praktikal

Bukan sahaja alatalat/bahan/mesin

Pencapaian objektif terletak pada alat/ bahan/mesin.

Digunakan secara Sistematik dan tersusun

Teknologi

Menggunakan Pengetahuan Saintifik & bukan Saintifik

Penekanan diberi kepada proses dan idea

Merangkumi proses, kaedah& idea

Ilmu pengetahuan teruji dan diamalkan

KONSEP TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Apa yang anda faham tentang teknologi pendidikan ?

KONSEP TEKNOLOGI PENDIDIKANTeknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan (proses & idea) pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea, tenaga, sumber bahan, kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988)

KONSEP TEKNOLOGI PENDIDIKANTeknologi pendidikan ialah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia (1991)

KONSEP TEKNOLOGI PENDIDIKANTeknologi Pengajaran adalah Teori dan Amalan dalam merekabentuk, membangun, mengguna, mengurus dan menilai proses dan sumber untuk pembelajaran Instructional technology is the theory and practiceof designing, development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning. (Seels dan Richey, (1994)

KONSEP TEKNOLOGI PENDIDIKANTP ialah satu bidang yang berkaitan dengan usaha memudahkan pembelajaran dan menarik minat murid dalam pelaksanaan proses (P&P) di sekolah. Bidang ini meliputi aktiviti berikut:

Mengenalpasti semua bahan sumber pendidikan dan sumber manusia untuk P&P Membangun, menghasil, mengelola dan menggunakan bahan sumber P&P Mengurus proses mengenalpasti, membangun,

FIKIR-FIKIRKAN

Mengapakah bidang teknologi pendidikan diberi penekanan dalam kurikulum pendidikan guru?

JawapanPenggunaan teknologi pendidikan secara terancang dan teratur akan menjadikan proses P&P lebih bermakna dan berkesan. Guru perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran teknologi pendidikan supaya dapat memilih, mengurus, mengguna dan menilai bahan untuk meningkatkan keberkesanan P&P.

KONSEP TPMemberi kefahaman dan kemahiran tentang aplikasi Media Sistem Pendekatan Teknik Dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru Ke arah meningkatkan keberkesanan P&P.

KONSEP TPProses kompleks dalam analisis keperluan dan sistem pendidikan secara: Sistematik Saintifik Rasional Melibatkan mereka bentuk pengajaran Ke arah meningkatkan keberkesanan P&P.

DOMAIN TPDomian TP bermaksud Ruang lingkup & komponen TP Menjadi asas dan struktur kepada bidang TP Terdiri daripada dua iaitu fasa pertama dan kedua. Pertama 1977 dikeluarkan oleh AECT. Kedua 1994 dikeluarkan oleh Seels dan Richey dan digunapakai oleh AECT.

DOMAIN FASA PERTAMADefinisi TP Fasa Pertama: Satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah- masalah serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan pendidikan dalam keadaan dimana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal. (dipetik: Yusuf Hashim,1998 )

DOMAIN FASA PERTAMAPelajar Pengurusan /mengelola pengajaran

Sumber Pembelajaran Pengembangan Pengajaran

DOMAIN FASA PERTAMA

Fungsi Pengurusan pengajaran :A.Pengurusan organisasiB.Pengurusan kakitangan/Personal

DOMAIN FASA PERTAMA

Fungsi Pengembangan Pengajaran :A.PenyelidikanB.Reka bentuk

C.PenerbitanD.Penilaian E.Logistik F.Penggunaan G.Pengedaran/penyebaran

DOMAIN FASA PERTAMA

Fungsi sumber pembelajaran;A.MesejB.Manusia (Penyebar - Guru) C.Bahan (Penyimpanan Mesej buku, video)

D.Peralatan (Penghantar Maklumat )E. Teknik (Penyampaian) F. Latar - Tempat atau keadaan (Lokasi Peyebaran Bilik Darjah)

DOMAIN FASA KEDUADefinisi TP Fasa Kedua: Teknologi pengajaran adalah teori, dan amalan tentang mereka bentuk, membangun, mengguna, mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran.

DOMAIN FASA KEDUAPembangunanReka bentuk Teori & Amalan Penilaian Pengunaan

Pengurusan

DOMAIN FASA KEDUAPengembanganTeknologi cetak Teknologi audio visual Teknologi berasaskan komputer Teknologi tersepadu

Reka BentukRB. Sistem Pengajaran RB. Pesanan/Mesej Strategi Pengajaran Ciri-ciri Pelajar

PenggunaanPenggunaan/ Pemanfaatan media Penerima/Difusi inovasi Pelaksanaan Institutionalisasi (polisi/Peraturan)

PenilaianAnalisis masalah Pengukuran rujukan kriteria. Penilaian formatif. Penilaian sumatif.

Teori & Amalan

PengurusanPengurusan Projek Pengurusan Sumber Pengurusan Sistem Penyampaian Pengurusan maklumat/ Informasi

DOMAIN FASA KEDUA : PEMBANGUNANTeknologi percetakan. Teknologi audiovisual. Teknologi berasaskan komputer. Teknologi bersepadu.

DOMAIN FASA KEDUA : PENGURUSANPengurusan projek. Pengurusan sumber. Pengurusan sistem penyampaian. Pengurusan maklumat.

DOMAIN FASA KEDUA : PENILAIANAnalisis masalah. Pengukuran rujukan kriteria. Penilaian formatif. Penilaian sumatif.

DOMAIN FASA KEDUA : PENGGUNAANPenggunaan media dan proses. Penyerapan (Difusi) dan penerimaan inovasi. Pelaksanaan dan insstitutionalisasi Polisi dan peraturan.

DOMAIN FASA KEDUA : REKA BENTUKReka bentuk sistem pengajaran. Reka bentuk mesej. Strategi pengajaran. Ciri-ciri pelajar.

Prinsip-prinsip dalam teknologi pendidikan dalam P&P

Prinsip 1 : Mengambil kira kesesuaian objektif pelajaran, saiz kelas dan keadaan fizikal bilik darjah. Prinsip 2 : Mewujudkan peluang belajar kepada semua orang melalui penggunaan teknologi. Prinsip 3 : Perlu diambil kira semnasa peringkat perancangan kurikulum. Prinsip 4 : Membantu ke arah keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Peranan Teknologi dalam P&P

Peranan TP dlm P&P

Mengubah sistem dan pendekatan pengajaran Sitem pemgajaran baru seperti Pendidikan Jarak jauh, Sistem kelas terbuka, Sistem sekolah bebas dapat diwujudkan seiring dengan Pendekatan pengajaran konvensional. Mengubah strategik P&P dari pemusatkan guru kepada pemusatan Pelajar

Peranan TP dlm P&P

Mengubah peringkat membuat keputusan Penggunaan media selalunya dirancang semasa kurikulum dilaksanakan Penggunaan media sesuka hati, tiada perancangan rapi dan sistematik akan menjejaskan perancangan kurijkulum Teknologi pengajaran perlu dilaksanakan semasa peringkat perancangan kurikulum. untuk menghasilkan keputusan yang rasional, praktikal dan P&P yang berkesan.

Peranan TP dlm P&P

Mengubah pengalaman pembelajaran Penggunaan media@ aplikasi teknologi pengajaran secara teratur boleh memberi pengalaman pembelajaran yang khusus. Contoh: Kemahiran berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah, mengubah keputusan yg wajar.

Kepentingan TP -Kurikulum

Kurikulum memberi tumpuan kepada apa yang hendak diajar, TP memberi tumpuan bagaimana hendak mengajar dan menggunakan bahan sumber P&P Melicinkan proses membangun, menghasil, mengelola dan menggunakan bahan sumber P&P Membolehkan proses mengurus proses mengenalpasti, membangun, mengelola dan mengguna bahan sumber P&P dilaksanakan secara sistematik Memastikan penilaian sistem pengajaran

Kepentingan TP -Guru

The content of a topic can be more carefully selected and organized. The delivery of instruction can be more standardized. The instruction can be more interesting. Learning becomes more interactive through applying accepted learning theory. The length of time required for instruction can be reduced.

Kepentingan TP -Guru

The quality of learning can be improved. The instruction can be provided when and where desired or necessary. The learning needs of individuals can be effectively and efficiently met. The positive attitude of individuals toward what they are learning and to the learning process itself can be enhanced. The role of the instructor can be appreciably changed in positive directions.

Kepentingan Teknologi dlm P&PPembelajaran Kendiri. Cth:- ISL Meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Cth:- Media pengajaran yang digunakan Guru. Peluang belajar kepada semua dan pembelajaran sepanjang hayat. . Cth:- PJJ. Memperkaya pengalaman murid. Cth: menunjukan sesuatu kejadian yang tidak pernah dilihat atau dialami mereka tayangan video

RUMUSA